Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


28 lipca 2022


13 lipca 2022


Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych rozpoczyna kole­jną – dwudzi­estą czwartą edy­cję konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. Celem konkursu jest zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia stu­den­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej i rozpowszech­ni­anie wiedzy w tych obszarach, a także ujaw­ni­anie tal­en­tów. Corocznie z kilku­nastu ośrod­ków naukowych zgłaszane są najlep­sze prace. Komisja Konkur­sowa kieruje je do recen­zji do ekspertów z danej tem­atyki. Ogłosze­nie wyników i wręcze­nie nagród odbywa się pod­czas uroczys­tej Gali, trady­cyjnie obe­j­mowanej Patronatem Hon­orowym Min­is­tra Rodziny i Poli­tyki Społecznej. W bieżą­cym roku pula nagród sięga 25 000 zł. Nagrody finan­sowane są z pro­gramu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki” Min­is­tra Edukacji i Nauki. Gala XXIV edy­cji będzie połąc­zona z pan­elem dyskusyjnym z udzi­ałem lau­re­atów oraz prezen­tacją ich prac. Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 15 wrześ­nia 2022 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).


4 lipca 2022

1 lipca 2022 r. ruszył nowy pro­jekt pt. Nowi biedni emeryci. Celem pro­jektu  jest zbadanie sytu­acji owych emery­tów o nis­kich świad­czeni­ach emery­tal­nych, sprawdze­nie przy­czyn ich wys­tępowa­nia oraz wypra­cow­anie rekomen­dacji służą­cych zmniejsze­niu skali ich ubóstwa. Cel pro­jektu w pełni wpisuje się w obszar „Doskon­ałość naukowa”, albowiem pode­j­muje nowy i ważny dla roz­woju społeczno-gospodarczego temat badaw­czy, który wyłonił się dopiero w ostat­nich lat­ach. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH PROGRAMUNAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA”.


10 czerwca 2022


https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2


9 czerwca 2022


https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne


4 stycznia 2020

|INFORMACJA STAŁA

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych.
Zapraszamy na stronę Zakładu Poli­tyki Społecznej, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat wysokości min­i­mum soc­jal­nego i wysokości min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)

Pyta­nia w sprawie min­i­mum soc­jal­nego proszę kierować do Pana Pio­tra Kurowskiego na adres e-mail: kurowski.piotr@ipiss.com.pl


|INFORMACJA STAŁA
Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych można kupić w siedz­i­bie Insty­tutu, Warszawa ul. Bel­lot­tiego 3b, od poniedzi­ałku do czwartku w godz. 9.00–15.00 lub zamówić w księ­garni inter­ne­towej IPiSS.


|INFORMACJA STAŁA
Zapraszamy do świata e-booków!

e-Publikacje Nauki Pol­skiej

Ze zbiorów epnp.pl można korzys­tać z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu, a na stanowiskach kom­put­erowych insty­tucji uczest­niczą­cych w pro­jek­cie, pobieranie całej zawartości bazy jest całkowicie bezpłatne.     więcej o projekcie…


|INFORMACJA STAŁA

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia SpołecznegoGłówna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego gro­madzi lit­er­aturę pol­ską i zagraniczną na temat eko­nom­icznych i społecznych zagad­nień pracy od 1962 r. Kat­a­log online prezen­tuje infor­ma­cje o cza­sopis­mach, artykułach i książkach z tego zakresu, także tych wydawanych przez IPiSS. Szczegółowe infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Bib­lioteki, jej pub­likac­jach i księ­gozbiorze można znlaleźć na http://www.gbpizs.gov.pl/


Strona 1 z 54123458910Ostatnia »