Rynek Pracy

numer 1 | 2015 (154)


From the publisher In contrast to the widespread opinion, Lorem Ipsum is not just a random text. It has roots in classical Latin literature from 45 BC, or more than 2,000 years ago! Richard McClintock, a Latin lecturer at Hampden-Sydney University in Virginia, looked more closely at one of the most obscure words in Lorem Ipsum - consectetur - and after many searches he found an undeniable source: Lorem Ipsum comes from fragments (1.10.32 and 1.10.33) " de Finibus Bonorum et Malorum ", meaning" On the border of good and evil ", written just in 45 BC by Cicero. This is a very popular dissertation on ethics during the Renaissance. The first poem by Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet ..." comes from section 1.10.32. In contrast to widespread opinions, Lorem Ipsum is not just a random text. It has roots in classical Latin literature from 45 BC, or more than 2,000 years ago! Richard McClintock, a Latin lecturer at Hampden-Sydney University in Virginia, looked more closely at one of the most obscure words in Lorem Ipsum - consectetur - and after many searches he found an undeniable source: Lorem Ipsum comes from fragments (1.10.32 and 1.10.33) " de Finibus Bonorum et Malorum ", meaning" On the border of good and evil ", written just in 45 BC by Cicero.

dr hab. Remigiusz Kijak

Editor in Chief

Urzędy pracy zaczęły dzi­ałać efek­ty­wnie
dr hab. Jacek Męcina
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Joanna Ćwiek-Świdecka

W połowie ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa o promocji zatrudnienia, która miała na celu poprawę funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Czy w Pana ocenie, była to reforma udana? 
pobierz wywiad

Keywords: aktywizacja zawodowa, profiling the unemployed, vocational activation, employment vouchers, Act on employment promotion, bony zatrudnieniowe, Polish Youth Guarantee Plan, niedopasowanie struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy, mismatching of the education structure to the needs of the labor market, ustawa o promocji zatrudnienia, profilowanie osób bezrobotnych, polski Plan Gwarancji dla młodzieży
Poprawa sytu­acji na rynku pracy
dr Hanna Świątkiewicz-Zych
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Ożywienie gospodarcze widoczne w rosnącym z kwartału na kwartał tempie wzrostu PKB przekłada się na stopniowe, korzystne zmiany na rynku pracy. Liczba bezrobotnych systematycznie maleje. 
pobierz artykuł

Keywords: millenilas expectations, support instruments, labor market, youth policy, rynek pracy, obywatelstwo biznesu, polityka młodzieżowa, business citizenship, oczekiwania millenilas, instrumenty wsparcia
Młodzi na rynku pracy – wartości i oczeki­wa­nia wobec firm
Jakub Gontarek
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Wchodzące na rynek pracy kolejne pokolenia znacznie różnią się od tych, które już na nim są. Dynamiczne zmiany, jakie zaszły przez ostanie dwie dekady w światowej gospodarce, dodatkowo różnicę tę pogłębiły. Oznacza to, że jeśli firmy chcą rekrutować młodych, muszą brać pod uwagę ich ambicje i oczekiwania. 
pobierz artykuł

Keywords: podaż pracy, labor supply, prognozy zasobów pracy, working age, changes in the retirement age, forecasts of labor resources, prognoza ludność w wieku produkcyjnym, wiek produkcyjny, związek między wiekiem emerytalnym i podaż pracy, retirement age, zmiany wieku emerytalnego, wiek emerytalny, relation between retirement age and labor supply, forecast of the working age population
Teo­re­ty­czne aspekty kon­trak­towa­nia usług rynku pracy
prof. nadz. dr hab. Mirosław Grewiński
dr Marek Kawa
Summary:

Kontraktacja jest jedną z form deregulacji usług rynku pracy. Zadania aktywizacji zawodowej nie muszą być wykonywane przez publiczne służby w pojedynkę. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, labour market, activation, rynek pracy, contracting, kontraktowanie, aktywizacja, bezrobocie, service contracting, privatization of social services, social policy, public services, polityka społeczna, kontraktowanie usług, collaborative approach, decentralizacja, wielosektorowa polityka społeczna, decentralization, podejście oparte na współpracy, delegating, usługi publiczne, multisectoral social policy, delegowanie, prywatyzacja usług społecznych
Jak nagradzać urzędy pracy?
dr Krzysztof Sadowski
Summary:

Premiowanie urzędów pracy za osiągane efekty to jedno z lepszych rozwiązań wprowadzonych przez nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tyle że oceniając urzędy pracy, nie uwzględnia się sytuacji na lokalnym rynku pracy. A wtedy tracą te, które są zlokalizowane na tych terenach, gdzie o pracę trudno. 
pobierz artykuł

Keywords: Fundusz Pracy, Labour Fund, District Labour Offi ces, portfolio analysis, Powiatowe urzędy pracy, analiza portfela
Strate­gia roz­woju Pub­licznych Służb Zatrud­nienia
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Summary:

W ubiegłym roku Publiczne Służby Zatrudnienia przeszły potężną zmianę. Nadzorujący je resort pracy przygotował strategię ich rozwoju w najbliższych latach. W kolejnych numerach kwartalnika „Rynek Pracy” będziemy  prezentować jej najważniejsze założenia. 
pobierz artykuł

Keywords: activation services, reform of labor offices, analiza SWOT dla Publicznych Służb Zatrudnienia, profiling assistance for the unemployed, development of public employment services, SWOT analysis for Public Employment Services, profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych, rozwój publicznych służb zatrudnienia, reforma urzędów pracy, usługi aktywizacyjne
Ośrodek pomocy społecznej i powia­towy urząd pracy – part­nerstwo dla akty­wności
dr Ewa Flaszyńska
Summary:

Od wielu lat w urzędach obserwuje się zjawisko rejestrowania się znacznej liczby osób, które w niewielkim tylko stopniu lub wcale nie są zainteresowane pomocą urzędów pracy w powrocie na rynek pracy. Rejestrują się, bo chcą mieć ubezpieczenie zdrowotne bądź pokazać w ośrodku pomocy społecznej, że szukają pracy.
 pobierz artykuł

Keywords: unemployment, long-term unemployment, długotrwałe bezrobocie, bezrobocie, współpraca, partnership, cooperation, partnerstwo, ośrodek pomocy społecznej, lokalne biuro pracy, social welfare center, local labour offi ce
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (czer­wiec 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Na koniec czerwca najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim – 6.9 proc. Najwyższą na Warmii i Mazurach (16.6 proc.). 
pobierz artykuł

Keywords: aktywizacja bezrobotnych, profilowanie bezrobotnych, bezrobotni w szczególnej sytuacji, profiling the unemployed, the unemployed in a special situation, activating the unemployed
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (lip­iec 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Summary:

W lipcu w porównaniu do danych z analogicznego okresu roku poprzedniego  poziom bezrobocia obniżył się we wszystkich województwach. Najbardziej w województwie dolnośląskim. 
pobierz artykuł

Keywords: aktywizacja bezrobotnych, profilowanie bezrobotnych, bezrobotni w szczególnej sytuacji, profiling the unemployed, the unemployed in a special situation, activating the unemployed
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (sier­pień 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Summary:

W sierpniu 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku  poprzedniego, liczba zwolnień z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zmniejszyła się aż o 14,1 proc. 
pobierz artykuł

Keywords: aktywizacja bezrobotnych, profilowanie bezrobotnych, bezrobotni w szczególnej sytuacji, profiling the unemployed, the unemployed in a special situation, activating the unemployed
Powia­towy Urząd Pracy w Zamoś­ciu – wdroże­nie nowych rozwiązań na rzecz pro­mocji zatrud­nienia
dr Monika Ćwikła
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu to drugi w Polsce ośrodek pod względem liczby bezrobotnych, którzy po otrzymaniu pomocy weszli na rynek pracy. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, unemployment rate, labour market, rynek pracy, bezrobocie, stopa bezrobocia, aktywizacja bezrobotnych, the Act of 20 April 2004 on the promotion of employment and labour market institutions, instytucje rynku pracy, efektywność kosztowa, unemployed activation, the District Labour Offi ce in Zamość, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cost eff ectiveness, forms of support, efektywność zatrudnienia, employment eff ectiveness, labour market institutions, powiatowy urząd pracy w Zamościu, formy wsparcia
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 1 | 2015 (154)
Departament Funduszy MPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

Opracowano w Departamencie Funduszy MPiPS w dniu 23.09.2015 r. 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki
pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Rada Dia­logu Społecznego zami­ast Komisji Trójstron­nej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Summary:

Działająca od lat Komisja Trójstronna straciła rację bytu. Zastąpiła ją Rada Dialogu Społecznego. Jej członków pod koniec października powołał prezydent Andrzej Duda. 
pobierz artykuł

Keywords: Rada Dialogu Społecznego, Social Dialogue Council, społecznego, wojewódzkie rady dialogu, voivodship social dialogue boards
Co nowego na rynku pracy? Numer 1 | 2015 (154)
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Summary:

Sytuacja na rynku pracy poprawia się z miesiąca na miesiąc. Pracodawcy zapowiadają, że chętniej będą zatrudniać niż zwalniać. A urzędy pracy już w styczniu rozpiszą pierwsze konkursy na projekty dofinansowane w ramach PO WER.
pobierz artykuł

Keywords: The president appointed the Social Dialogue Council, Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego, PO WER in 2016, PO WER w 2016 r., elastyczny czas pracy, flexible working hours
Co nowego w urzę­dach pracy? Numer 1 | 2015 (154)
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Summary:

Powiatowe urzędy pracy coraz częściej sięgają po nietypowe, innowacyjne rozwiązania. W kwartalniku „Rynek Pracy” będziemy się starali pokazać te najciekawsze. 
pobierz artykuł

Keywords: bus advertising activates young people, reklama na szynobusach aktywizuje młodych, zachęcanie do zakładania działalności gospodarczej, encouraging them to set up a business, spółdzielnie socjalne, social cooperatives