Rynek Pracy

numer 1 | 2016 (156)


Drodzy Czytelnicy,
na współczesnych rynkach pracy podstawową charakterystyką jakościową zasobów pracy stała się wiedza, kwalifikacje i umiejętności zawodowe  określające zdolność do zatrudnienia. Badania rynków pracy wskazują dobitnie, że wraz ze wzrostem kwalifikacji zawodowych jednostek rośnie ich  uczestnictwo w zatrudnieniu, a maleje zagrożenie bezrobociem oraz pozostawanie w bierności zawodowej. Zasób wiedzy i umiejętności zawodowych determinuje możliwości świadczenia pracy, zwłaszcza zdolność do dostosowań wynikających ze zmiennych warunków gospodarowania. Uważa się także, że obecnie wiedza, umiejętności i kwalifikacje pracowników stają się najważniejszymi aktywami organizacji, których konkurencyjność rynkowa jest zależna nie tyle i nie tylko od kapitału fizycznego, ile od ilości i jakości kapitału ludzkiego. A ten tworzony i powiększany jest przede wszystkim w procesie kształcenia zawodowego, któremu poświęcona została większość artykułów kolejnego numeru naszego czasopisma.
Pragniemy pochylić się z Państwem nad tą problematyką, ponieważ kształcenie zawodowe w Polsce budzi zainteresowanie nie tylko z powodu swej wagi i znaczenia w procesie tworzenia kapitału ludzkiego. Często wskazuje się też na jego wady, zwłaszcza na to, że struktura kształcenia zawodowego nie zawsze odpowiada potrzebom rynku pracy, co przyczynia się do bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Jednocześnie mamy do czynienia z niepełnym zaspokojeniem zapotrzebowania na pracę zgłaszanym przez pracodawców, którzy nader często borykają się z trudnościami z obsadą stanowisk. Wyniki badań wskazują, że pracodawcy, którzy poszukują pracowników na rynku pracy zauważają u absolwentów szkół między innymi niedobór praktycznych umiejętności związanych z wykonywanym zawodem i stanowiskiem pracy oraz brak doświadczenia zawodowego. Podkreślają ponadto częsty u absolwentów szkół niedostatek motywacji do pracy oraz deficyt umiejętności ponadzawodowych (np. językowych) i umiejętności miękkich, takich jak samodzielność, czy postaw wobec pracy, np. odpowiedzialności i punktualności.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z wynikami badań oraz opiniami na temat polskiego kształcenia zawodowego przedstawionymi w poszczególnych artykułach. Zapraszam także do podzielenia się własnymi refleksjami, zwłaszcza dotyczącymi najbardziej pożądanych przekształceń polskiego systemu kształcenia zawodowego.
A poza tym – w numerze znajdą Państwo wiele ciekawych informacji statystycznych, dotyczących nowych rozwiązań prawnych oraz działalności publicznych służb zatrudnienia.
Życzę przyjemnej lektury!

Elżbieta Kryńska

pobierz artykuł

pobierz numer 1/2016

To pra­co­dawcy są gwaran­tem przy­bliże­nia szkol­nictwa zawodowego do rynku pracy
Teresa Wargocka
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Joanna Ćwiek-Świdecka

Pani Minister, jak Pani ocenia sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce? Wbrew powszechnemu przekonaniu obraz szkolnictwa zawodowego w Polsce nie jest aż tak pesymistyczny. W ostatnich latach obserwowaliśmy wiele dobrych praktyk zmierzających do unowocześnienia szkolnictwa zawodowego np. przez coraz częstszą współpracę przedsiębiorców ze szkołami. Wciąż jednak jest bardzo wiele do zrobienia. W Polsce nie ma spójnego systemu kształcenia zawodowego, a system jego finansowania także nie zachęca do zmian w sposobie kształcenia. 
pobierz wywiad

Keywords: vocational education, poradnictwo zawodowe dla młodzieży, szkolnictwo zawodowe, vocational counseling for young people
Kwal­i­fika­cyjne kursy zawodowe nową formą ksz­tałce­nia zawodowego
Urszula Jeruszka
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Polskie szkoły niezbyt dobrze przygotowują do wejścia na rynek pracy. Długi cykl szkolenia powoduje, że po zakończeniu nauki umiejętności absolwentów nie są już poszukiwane przez pracodawców. Dlatego uczniom szkół zawodowych trzeba uświadomić konieczność akceptacji mobilności zawodowej, by byli przygotowani, również psychicznie, do zmiany zawodu czy miejsca zatrudnienia. 
pobierz artykuł

Keywords: employment, lifelong learning, uczenie się przez całe życie, zatrudnienie, vocational training, dorośli, szkolenie zawodowe, odbywanie kursów, adult, course placement
Ksz­tałce­nie dualne – wyzwa­nia i szanse roz­woju w Polsce
Andrzej Stęp­nikowski
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Przygotowanie zawodowe nie może być postrzegane jako jedyne i cudowne panaceum, które zlikwiduje bezrobocie młodych. Jednak w krajach, gdzie dominuje model kształcenia dualnego, młodzi szybciej znajdują pracę. 
pobierz artykuł

Keywords: edukacja, unemployment, education, bezrobocie, globalizacja, staż, apprenticeship, globalisation
Wdroże­nie zin­te­growanego sys­temu kwal­i­fikacji
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Stanisław Sław­iński
Summary:

Rozwiązania wprowadzone w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji odnoszą się nie tylko do kwalifikacji formalnych, ale w dużym stopniu do kwalifikacji uzyskiwanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. 
pobierz artykuł

Keywords: employment, lifelong learning, uczenie się przez całe życie, zatrudnienie, vocational training, dorośli, szkolenie zawodowe, odbywanie kursów, adult, course placement
Kom­pe­tencje językowe a swo­boda przepływu osób
Paweł Poszytek
Summary:

Znajomość języków obcych to klucz do zwiększenia mobilności zawodowej w Europie. Niedawny kryzys jednak pokazał, że ta umiejętność nie chroni Europejczyków przed bezrobociem. Młodzi ludzie, choć znają języki, często przez wiele miesięcy nie mogą znaleźć pracy.
pobierz artykuł

Keywords: języki w Europie, mobilność, mobility, European language policy, Kompetencje językowe, europejska polityka językowa, Language competences, languages in Europe
Rozwój kap­i­tału ludzkiego w pol­s­kich przed­siębiorstwach
Iwona Kukulak-Dolata
Summary:

Rozwój kapitału ludzkiego poprzez szkolenia nie jest powszechnym zjawiskiem w polskich przedsiębiorstwach. Uwzględniając jego rolę w tworzeniu wartości dodanej dla firmy, należy wciąż poszukiwać rozwiązań zwiększających skłonność pracodawców do inwestowania w wiedzę i umiejętności pracowników. 
pobierz artykuł

Keywords: umiejętności, szkolenia, Education of Employees, edukacja pracowników, kapitał ludzki, Skills, Human Capital, Training
Ksz­tałce­nie zawodowe w regionie łódzkim w zawodach mecha­tron­icznych na poziomie tech­nikum
Iwona Poli­w­czak
Summary:

Myślenie o kształceniu zawodowym w obszarze mechatroniki wymaga nie tylko rzetelnej diagnozy wybranych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, ale również określenia pewnych działań, jakie należałoby podjąć w celu koordynacji kształcenia w zawodach mechatronicznych z rynkiem pracy oraz dostępności szkół kształcących w tych zawodach.
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, kształcenie zawodowe, mechatonic professions, średnie szkoły techniczne, zawody mechatoniczne, vocational training, technical secondary schools
Niedopasowanie kompetencji na polskim rynku pracy w wynikach Bilansu Kapitału Ludzkiego
Monika Dawid-Sawicka
Beata Michorowska
Summary:

Porównanie wyników uzyskiwanych w poszczególnych edycjach Bilansu Kapitału Ludzkiego pozwala stwierdzić, że z roku na rok poziom niedopasowania rośnie, a pracodawcy odczuwają coraz większą trudność w znalezieniu odpowiednich osób do pracy.
pobierz artykuł

Keywords: employment, lifelong learning, uczenie się przez całe życie, zatrudnienie, vocational training, dorośli, szkolenie zawodowe, odbywanie kursów, adult, course placement
Czy to już rynek pra­cown­ika? Poziom bezrobo­cia w Polsce
Michał Dobrołow­icz
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Malejący poziom bezrobocia, a tak jest obecnie, traktowany jest często jako oznaka coraz silniejszej pozycji negocjacyjnej i większego poczucia pewności pracownika na rynku pracy. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, employers, employees, rynek pracy, pracodawcy, bezrobocie, aktywność na rynku pracy, job market, pracownicy, actibity in the labour market
II kwartał pod hasłem sta­bil­nego optymizmu na rynku pracy
Man­pow­er­ Group
Summary:

Wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup świadczą, że w II kwartale br. pracodawcy zapowiadają utrzymanie się pozytywnej sytuacji dla osób szukających pracy. Dodatnie prognozy zatrudnienia odnotowano we wszystkich sektorach gospodarki oraz regionach kraju. Polska znalazła się na 4. miejscu państw, w których o pracę będzie najłatwiej. 
pobierz artykuł

Keywords: perspektyw Zatrudnienia, employment forecast, employment prospects, prognoza zatrudnienia, ManpowerGroup report, raport ManpowerGroup
Trans­graniczne part­nerstwo na rzecz rynku pracy
Lidia Domańska
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Projekty realizowane z sąsiadem z zagranicy są większym wyzwaniem niż działania narodowe. Pomimo podobnych problemów, występują różnice językowe, kulturowe, obyczajowe czy uwarunkowań prawnych. Dzięki zaangażowaniu partnerów można jednak zrealizować projekt i osiągnąć dodatni efekt synergiczny.
pobierz artykuł

Keywords: rynek pracy, partnership, project, pośrednicy pracy, employment agents, służby zatrudnienia, voca-tional counselors, the labor market, key employees, doradcy zawodowi, kluczowi pracownicy, employment services, projekt, partnerstwo, współpraca międzynarodowa, international cooperation
Gdańskie roboty pub­liczne
Łukasz Iwaszkiewicz
Szy­mon Grych
Summary:

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Prowadzenie skutecznej polityki gospodarowania odpadami nie jest prostym zadaniem. Jednak w Gdańsku sobie z tym poradzono. Nad Motławą do sprzątania miasta zatrudniono bezrobotnych. 
pobierz artykuł

Keywords: contracting, publiczne służby zatrudnienia, współpraca, polityka lokalna, umowy, subsidized employment, zatrudnienie subsydiowane, Public employment service, cooperation, local government, public works, samorząd lokalny, local policies, roboty publiczne
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 1 | 2016 (156)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

(stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.) Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r. 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Co nowego w prawie? Zmiany w umowach terminowych
dr hab. Jacek Męcina
Summary:

Na początku roku weszły w życie przepisy, które ograniczyły stosowanie umów o pracę na czas określony. 
pobierz artykuł

Keywords: periods of contracts for a trial period, for a definite period, for an indefinite period, changes in the Labor Code, okresy trwania umów na czas próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, zmiany w kodeksie pracy
Co nowego na rynku pracy? Numer 1 | 2016 (156)
Redakcja
Summary:

Na rynku pracy zauważyć można znaczną poprawę. Pracownicy łatwo zmieniają pracę na lepiej płatną, a pracodawcy martwią się, w jaki sposób zatrzymać tych najlepszych.
pobierz artykuł

Keywords: farmers want trainees, no hands to work, brak rąk do pracy, economic emigration, internship voucher, emigracja zarobkowa, lower retirement age from 2017, preparation for work in a call center, bon stażowy, rolnicy chcą stażystów, niższy wiek emerytalny od 2017 r., przygotawanie do pracy w call center
Co nowego w urzędach pracy? Numer 1 | 2016 (156)
Redakcja
Summary:

Powiatowe urzędy pracy coraz częściej sięgają po nietypowe, innowacyjne rozwiązania. W kwartalniku „Rynek pracy” będziemy się starali pokazać te najciekawsze. 
pobierz artykuł

Keywords: wesparcie dla bezrobotnych rodziców, support for unemployed parents, doksztłcanie pielęgniarek, staż za granicą, internship abroad, training nurses