Rynek Pracy

numer 1 | 2017 (160)


Drodzy Czytelnicy,
jestem wielokrotnie pytana przez przedstawicieli mediów o perspektywy polskiego rynku pracy z punktu widzenia wskaźnika – jakby się wydawało najważniejszego – czyli stopy bezrobocia. Zasadniczą częścią moich odpowiedzi jest zastrzeżenie, że o ile nie wystąpią na rynku pracy zdarzenia nagłe, niepoddające się przewidywaniom, zjawiska na nim zachodzące będą miały charakter inercyjny – tak jak w całej gospodarce. Dziś jesteśmy beneficjentami tego procesu – stopa bezrobocia jest niewysoka (najniższa we współczesnej historii) i ma tendencję do dalszego obniżania. I dobrze. Ale….
Depopulacja, zmniejszanie liczby ludności, staje się tym, co może wstrząsnąć w dłuższym czasie rynkiem pracy (łącznie ze stopą bezrobocia) i systemem opieki społecznej. Podobny efekt może wywołać indywidualna niechęć do wydłużania życia zawodowego. Czy jedyną odpowiedzią na te wyzwania może być  maskulinizacja bezrobocia młodych ludzi, a więc zjawisko, o którym jeszcze oficjalnie się nie wspomina, nie bada, jest „niepoprawne politycznie” (nie tylko u nas zresztą)? A może właściwą odpowiedzią są przekształcenia strukturalne na popytowej stronie rynku pracy?
Nasi autorzy proponują do rozważenia te i wiele innych kwestii. Poprzedzi je  wywiad z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Być może teksty te ułatwią systematyzację zagadnień w obszarze polskiego rynku pracy.
A w ogóle – cieszmy się z tego, co mamy. Zawsze tak nie będzie...

Elżbieta Kryńska

pobiwrz artykuł

pobierz numer 1/2017

Wpływ programu Rodzina 500+ na rynek pracy
Elżbieta Rafalska
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Małgorzata Zdancewicz

Możemy mówić o trzech dużych obszarach, w których program pełni ważną rolę ograniczenie nierówności dochodowych, zmniejszenie skali zjawiska zagrożenia ubóstwem oraz wpływ na demografię.
pobierz wywiad

Keywords: jakość życia rodzin, the risk of relative poverty, occupational deactivation of women, zagrożenie ubóstwem relatywnym, programem Rodzina 500+, the Family 500+ program, quality of life for families, dezaktywizacja zawodowa kobiet
Depopulacja – konsekwencje dla rynku pracy
Piotr Szukalski
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Zmniejszająca się liczba ludności postrzegana jest jako pozytywny czynnik minimalizujący skalę problemów na rynku pracy, przede wszystkim rozmiar bezrobocia. Tymczasem depopulacja na poziomie lokalnym, subregionalnym i regionalnym coraz częściej oznacza pojawienie się nowych, niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, oddziałujących na funkcjonowanie rynku pracy.
pobierz artykuł

Keywords: labour market, labour force, rynek pracy, zmiany demograficzne, demographic change, depopulation, wyludnienie, różnice przestrzenne, spatial differences, siła robocza
Wydłużanie okresu aktywności zawodowej jako odpowiedź na starzenie się zasobów pracy. Uwarunkowania indywidualne
Justyna Wiktorowicz
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa stanowi coraz większe wyzwanie dla rynku pracy, a co więcej, trudności te będą się pogłębiać. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej staje się więc koniecznością. 
pobierz artykuł

Keywords: people aged 50+, economic activity, osoby w wieku 50+, starzenie się społeczeństwa, aktywność ekonomiczna, population ageing
Fem­i­niza­cja czy maskulin­iza­cja bezrobo­cia ludzi młodych w Polsce na tle UE
Jolanta Grotowska-Leder
Summary:

Powszechną tezą jest, że kobiety, także młode, cechuje większe ryzyko bezrobocia niż mężczyzn. Podjęta w artykule refleksja dotyczy transformacji mitu gorszej pozycji na rynku pracy młodych kobiet w relacji do młodych mężczyzn, mierzonej wskaźnikiem stopy bezrobocia. 
pobierz artykuł

Keywords: youth unemployment, bezrobocie młodzieży, rynek pracy młodzieży, youth labour market, stratyfikacja ze względu na płeć, stratification by gender
Ser­wicyza­cja czy rein­dus­tri­al­iza­cja gospo­darki wojew­ództwa śląskiego? Zmi­any w sek­torowej struk­turze popytu na pracę
Anna Skórska
Summary:

Zmiany strukturalne zachodzące we współczesnych gospodarkach znajdują odzwierciedlenie w zmieniającej się strukturze popytu na pracę. Coraz większą uwagę zwraca się na rozwój sektorów high-tech. Czy województwo śląskie ma szansę stać się regionem opartym na nowoczesnym przemyśle i usługach, generujących wysokiej jakości miejsca pracy?
pobierz artykuł

Keywords: employment, zatrudnienie, usługi wymagające wiedzy, high-tech industry, przemysł high-tech, knowledge intensive services
Trafność iden­ty­fikacji zawodów nad­wyżkowych i defi­cy­towych w „Barometrze zawodów”
Piotr Maleszyk
Summary:

Trafna identyfikacja zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje jest jednym z najważniejszych zadań z perspektywy realizowania skutecznej polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.
pobierz artykuł

Keywords: mismatch, barometr zawodowy, niedopasowanie, local labour markets, lokalne rynki pracy, occupational barometer
Rynek pracy i warunki życia gospo­darstw domowych w Polsce w lat­ach 2015–2017
Agnieszka Ziomek
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Na rynku pracy i w koniunkturze gospodarki zmiany są pomyślne, ale w statusie ekonomicznym gospodarstwach domowych w regionach zmiany są nadal niewielkie. 
pobierz artykuł

Keywords: employment, labour market, rynek pracy, sytuacja ekonomiczna, economic situation, household, gospodarstwo domowe, zatrudnienie
Wiosna na rynku pracy
Mał­gorzata Sacewicz-Górska
Summary:

Prognoza dla rynku pracy w Polsce jest nie tylko optymistyczna, ale też najlepsza od ostatnich 6 lat. 91% pracodawców deklaruje chęć powiększania zespołów lub optymistyczną stabilizację. Pozytywne wyniki na II kwartał odnotowano we  wszystkich 6 badanych regionach oraz w 8 z 10 badanych sektorów kraju. Pośród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji, triumfują: produkcja przemysłowa, handel detaliczny i hurtowy oraz budownictwo. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, prognosis of employment, prognozy zatrudnienia, plany rekrutacyjne, recruitment plans
Próba oceny rezul­tatów wspar­cia udzielanego w ramach Kra­jowego Fun­duszu Szkole­niowego w wojew­ództwie opol­skim
Maciej Fil­ipow­icz
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Artykuł jest streszczeniem raportu z badania, jakie zostało przeprowadzone przez Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, oraz rezultatem wtórnej analizy danych. Porusza zagadnienia wpływu szkoleń realizowanych w latach 2014–2015 na sytuację przedsiębiorstw oraz osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, lifelong learning, National Training Fund, labour market policy, rynek pracy, uczenie się przez całe życie, polityka rynku pracy, krajowy fundusz szkoleniowy
Kra­jowy Fun­dusz Szkole­niowy – współpraca popłaca
Ewa Grze­bi­eniak
Summary:

Publiczne służby zatrudnienia, przedsiębiorcy i ich organizacje na Dolnym Śląsku włączyli się w rozwijanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Powód? To nowe narzędzie jest bardzo dobrze oceniane przez pracodawców, którzy chcą zeń jak najlepiej korzystać. Oprócz oczywistych profitów dla pracodawców, dzięki KFS zmienia się również samo podejście do powiatowych urzędów pracy. A te wzmacniają swój wizerunek jako urzędy dla pracodawców i ich pracowników, a nie tylko dla bezrobotnych. To dobry kierunek. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, National Training Fund, public employment services, rynek pracy, Fundusz Pracy, Labour Fund, Narodowy Fundusz Szkoleniowy, publiczne służby zatrudnienia
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 1 | 2017 (160)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

(stan prawny na dzień 11 maja 2017 r.) 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
100 zmian dla firm – zmi­any w prawie pracy
Dominika Figuła
Summary:

Zmiany w prawie pracy mają na celu m.in. złagodzenie wymogów wobec małych przedsiębiorców w zakresie obowiązku ustalania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
pobierz artykuł

Keywords: labor law, prawo pracy, świadectwa pracy, regulamin pracy, remuneration regulations, work regulations, employment certificates, zmiany w prawie pracy, regulamin wynagradzania, changes in labor law
Co nowego na rynku pracy Numer 1 | 2017 (160)
Redakcja
Summary:

W końcu, po 25 latach się tego doczekaliśmy. Polacy przestali się bać bezrobocia. 
pobierz artykuł

Keywords: on wages, optymistyczne oceny sytuacji na rynku pracy, „Wojna” na płace, War, optimistic assessments of the situation on the labor market, vending machine instead of man, automat zamiast człowieka
Co nowego w urzę­dach pracy Numer 1 | 2017 (160)
Redakcja
Summary:

Niskie bezrobocie sprawia, że urzędy pracy mogą się skupić na osobach długotrwale bezrobotnych. 
pobierz artykuł

Keywords: low unemployment, niskie bezrobocie, activation of the Masovian labor market, edukacja zawodowa a rynek pracy, aktywizacja mazowieckiego rynku pracy, vocational education and the labor market