Rynek Pracy

numer 1 | 2018 (164)


Drodzy Czytelnicy,
o rynku pracy można mówić i pisać w nieskończoność, bo każdy albo się na nim pojawi, albo już na nim jest. Można wykonywać wiele zawodów, pracować w różnych formach lub nie pracować wcale, robiąc sobie urlopy – opiekuńcze, edukacyjne czy ogólnorozwojowe. Od sprzedaży pracy zwalnia tylko posiadanie innych czynników produkcji (np. ziemi i kapitału). Nie rozmarzajmy się jednak. W praktyce i tak nas dopadnie obowiązek i potrzeba świadczenia pracy choćby na krótką chwilę. A są różne możliwości jej świadczenia, które prezentujemy w numerze – od szarej strefy po prace projektowe. Chcielibyśmy polecić szczególnie artykuł Marcina Leśniewskiego Employer branding w warunkach współczesnego rynku pracy, bo jest to kategoria stosunkowo mało rozpoznana
w Polsce.
A poza tym, jak wykonywać zawód dziennikarza, jak zmierzyć się z wiedzą, czyli jak zachęcać w Polsce pracowników do stałego rozwoju zawodowego i osobistego, oraz wiele innych tematów.
Nasze stałe rubryki to statystyka, czyli wyniki badań firm statystycznych lub związanych z rynkiem pracy. Tym razem zamieszczamy materiały Hays Poland, dotyczące pracowników tymczasowych, oczekiwań pracowników i rozwoju firm, a także raport płacowy.
Oprócz tego działalność urzędów pracy (Zalety i wady zastosowania ankiety internetowej na przykładzie badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa zachodniopomorskiego” oraz aktualności – obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki; o zakazie handlu w niedziele i święta oraz co nowego na rynku pracy i w urzędach pracy.
Życzę radosnej lektury, a przede wszystkim wolności wyboru, by praca zawodowa nie była utożsamiana tylko z dożywociem… lub wieloletnim więzieniem…

Elżbieta Kryńska

pobierz artykuł

pobierz nr 1/2018

Zależy nam, aby urzędy pracy mogły działać bardziej elastycznie
Stanisław Szwed
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Małgorzata Zdancewicz

Czy możemy już mówić, że mamy w Polsce rynek pracownika? Sytuacja na rynku pracy nie była tak dobra od 27 lat. W marcu odnotowaliśmy spadek bezrobocia do poziomu 6,6%, czyli o 0,2 p.p. mniej niż w lutym. Przypomnę, że w ubiegłym roku stopa bezrobocia była o 1,4 p.p. wyższa i wynosiła 8%. Według wyliczeń Eurostatu jest jeszcze lepiej. Według ich metodologii w naszym kraju bezrobocie wynosi 4,4%. To plasuje nas w czołówce krajów Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy mamy nieco ponad 1,09 mln i liczba ta też spada. W marcu zmniejszyła się o  ponad 33 tys. Najbardziej cieszy fakt, że bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Pamiętajmy, że wciąż jeszcze są takie regiony, gdzie sytuacja jest gorsza niż w reszcie kraju. Mam tu na myśli głównie województwo  warmińsko-mazurskie, gdzie bezrobocie nadal jest dwucyfrowe. 
pobierz wywiad

Keywords: long-term unemployed, rynek pracownika, employee market, record low unemployment, wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych, financial support for the unemployed, bezrobocie rekordowo niskie, długotrwale bezrobotni
Szara strefa a rynek pracy
Marek Bednarski
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Artykuł prezentuje fenomen szarej strefy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy. Wskazane są przyczyny i skutki wkraczania przez przedsiębiorców i pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw na ten obszar. W artykule zaakcentowano nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne aspekty funkcjonowania szarej strefy. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, shadow economy, small and medium-sized businesses, szara strefa, społeczne korzenie gospodarki, małe i średnie przedsiębiorstwa, social roots of the economy
Employer branding w warunkach współczesnego rynku pracy
Marcin Leśniewski
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Prezentowany artykuł poświęcony jest problematyce employer brandingu w warunkach współczesnego rynku pracy. Autor na podstawie licznych źródeł wskazuje, w jaki sposób powstał i rozwijał się employer branding. Wykazuje, jaką rolę odgrywa we współczesnych przedsiębiorstwach. Przedstawia, jak ważna dla organizacji jest budowa pozytywnie postrzeganej marki pracodawcy. W artykule przytacza się dane statystyczne dotyczące employer brandingu na rynku pracy w Polsce. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, employer of choice, zasoby ludzkie, employer branding, rekrutacja, human resources, z wyboru pracodawcy, marka pracodawcy, recruitment
Rozważania nad obecną koncepcją zawodu dziennikarza
Mateusz Kaleta
Summary:

Zmiany zachodzące w obrębie sektora medialnego i dziennikarstwa wymuszają również przemiany w obrębie rynku pracy branży mediów i idące za tymi zmianami potrzeby dyskusji środowiska naukowego oraz praktyków nad kształceniem przyszłych dziennikarzy. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, journalism, television, telewizja, journalist, media, studies, dziennikarz, studia, dziennikarstwo
Skuteczne kanały transferu wiedzy ukrytej w zespole projektowym. Studium przypadku
Wiesław Dziergawka
Summary:

Badany przypadek wskazuje jednoznacznie na istotny opór wobec transferu wiedzy ukrytej w organizacji. Niemożność kodyfikacji wiedzy ukrytej, jej  wydobycia i upowszechnienia stanowić może istotną barierę dalszego rozwoju zespołu. 
pobierz artykuł

Keywords: project management, zarządzanie wiedzą, hidden knowledge, wiedza ukryta, szpital uniwersytecki, knowledge management, university hospital, zarządzanie projektami
Rozwój w EmiAcademy – studium przypadku fi rmy EmiTel Sp. z o.o.
Anna Jawor-Joniewicz
Summary:

Uczenie się przez całe życie nie musi pozostawać tylko szczytną ideą. Na  przykładzie firmy EmiTel zaprezentowano, w jaki sposób firmy mogą skutecznie zachęcać swoich pracowników do stałego rozwoju zawodowego i osobistego. W ubiegłym roku „Rynek Pracy” zapoczątkował cykl artykułów prezentujących najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL), stosowane przez firmy funkcjonujące w Polsce. W tym opracowaniu zaprezentowano kolejne rozwiązania docenione i nagrodzone w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi2. Tym razem skoncentrowano się na obszarze szkoleń i rozwoju pracowników. Firmą, która podjęła w tym zakresie unikalne i warte popularyzacji działania, jest krakowska spółka EmiTel. 
pobierz artykuł

Keywords: lifelong learning, szkolenia i rozwój, training & development, zarządzanie zasobami ludzkimi, best practices, uczenie się przez całe życie, najlepsze praktyki, human resources management
Na określony czas. Wyniki badania pracowników tymczasowych Hays Poland 2018
Grzegorz Opala
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Szybki rozwój technologiczny i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy wymagają od pracodawców elastyczności w zarządzaniu pracownikami oraz dostosowywania strategii zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy. Zatrudnienie tymczasowe, do niedawna utożsamiane z pracą niewymagającą wysokich kwalifikacji, coraz częściej staje się sposobem na podjęcie współpracy ze specjalistami i kadrą menedżerską. Zalety elastyczności doceniają obie strony, a  brak stałego miejsca zatrudnienia dla wielu profesjonalistów staje się świadomą i przemyślaną decyzją. 
pobierz artykuł

Keywords: temporary employment, strategia zatrudnienia, zatrudnienie tymczasowe, zarządzanie tymczasowe, elastyczne zarządzanie personelem, interim management, fl exible personnel management, employment strategy
Oczekiwania pracowników i rozwój firm. Raport płacowy Hays Poland 2018
Paula Rejmer
Summary:

Nowe inwestycje, rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych, stały popyt na programistów i rozwój centrów nowoczesnych usług dla biznesu – na rynku pracy dawno nie obserwowano tak dużej aktywności rekrutacyjnej. Organizacje chcą zwiększać zatrudnienie i stawiają na rozwój pracowników, struktur i  biznesu. Z drugiej strony pracownicy coraz chętniej podejmują nowe wyzwania i z optymizmem patrzą w przyszłość. Nieustannie zmieniają się jednak  oczekiwania obu stron. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu płacowego Hays Poland. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, świadczenia dodatkowe, recruitment activity, działalność rekrutacyjna, fl exible work, praca elastyczna, competition on the labour market, fringe benefits, konkurencja na rynku pracy
Zalety i wady zastosowania ankiety internetowej na przykładzie badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa zachodniopomorskiego”
Paweł Wojtaszyk
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Informacje dotyczące wielkości i rodzaju zapotrzebowania na rynku pracy na poszczególne zawody, specjalizacje, kwalifikacje, umiejętności czy kompetencje stanowią istotny element wiedzy o rynku pracy. Zebrane dane są  wykorzystywane w procesach decyzyjnych dotyczących rynku pracy czy też edukacji. Jednym ze źródeł danych o zachodniopomorskim rynku pracy są wyniki projektu cyklicznego „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców z województwa zachodniopomorskiego”, którego realizacja jest prowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie od 2012 r. z wykorzystaniem ankiety on-line. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, employers, prognoza, rynek pracy, forecast, pracodawcy, internet survey, ankieta internetowa
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 1 | 2018 (164)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

1 września 2017 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Zakaz handlu w niedziele i święta
Dominika Figuła
Summary:

Pierwszego marca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Ustawa z dnia 10 stycznia 2018…). Ustawa ta była przedmiotem wielu dyskusji i ma zapewne równie wielu zwolenników, jak przeciwników. Pracodawcy zatrudniający pracowników w sektorze handlowym musieli nie tylko zmierzyć się z ekonomicznymi skutkami wejścia w życie ustawy, ale przede wszystkim wprowadzić szereg zmian w organizacji pracy. 
pobierz artykuł

Keywords: labor law, two definitions of Sunday working day, ograniczenia handlu w niedzielę, prawo pracy, restrictions on trade on Sunday, dwie definicje niedzielnej doby pracowniczej
Co nowego na rynku pracy Numer 1 | 2018 (164)
Redakcja
Summary:

Pracownicy oraz poszukujący pracy mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. W tym roku firmy będą bowiem zwiększać zatrudnienie oraz podnosić oferowane wynagrodzenia. Zmiana pracy stanie się więc znacznie łatwiejsza, a jej warunki, z czasem, coraz lepsze. 
pobierz artykuł

Keywords: rynek pracownika, płaca minimalna, strategia wellness, minimum wage, pracownicy młodocini, wellness strategy, young employees, employee market
Co nowego w urzę­dach pracy Numer 1 | 2018 (164)
Redakcja
Summary:

Niski poziom bezrobocia sprzyja indywidualizacji pracy i podnosi efektywność działań aktywizacyjnych. Z kolei dostępność środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tworzy  bezpieczeństwo finansowe oraz stymuluje inwestycje biznesowe i publiczne, generując popyt wewnętrzny i miejsca pracy. Urzędy pracy organizują wszelkiego rodzaju szkolenia, skierowane zarówno do młodych, jak i starszych osób. Organizują targi pracy lokalne i ponadlokalne. Z jednej strony coraz więcej cudzoziemców szuka zatrudnienia w Polsce, z drugiej zaś – firmy zatrudnieniowe z innych krajów są zainteresowane pracownikami z Polski, na stałe lub sezonowo. 
pobierz artykuł

Keywords: Dolnośląska Akademia Inspiracji, niski poziom bezrobocia, targi kariery, Lower Silesian Academy of Inspiration, job fairs, career fairs, targi pracy, low level of unemployment, assertiveness in practice, ABC of entrepreneurship, asertywność w praktyce, ABC przedsiębiorczości