Rynek Pracy

numer 2 | 2015 (155)


Szanowni Państwo,
sytuacja na rynku pracy w ostatnim czasie poprawia się. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy jedynie przyglądać się temu procesowi. Utrzymanie trendu spadkowego wymaga ciągłych działań i wytyczenia długofalowej polityki zabezpieczenia praw pracowników i pracodawców.
Zmiana nazwy naszego resortu na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie oznacza, że praca będzie dla nas mniej ważna. Wręcz przeciwnie, chcemy połączyć każdy z tych obszarów w taki sposób, aby stworzyć spójny system wsparcia Polaków.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są młodzi i osoby starsze. Ci pierwsi dopiero co wchodzą na rynek pracy i próbują odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. To trudny, ale zarazem ważny moment w ich życiu, który być może zaważy na ich dalszej karierze zawodowej. Musimy wspierać młodych w zdobywaniu odpowiedniej edukacji, wykorzystując ich zapał, wiedzę o nowych technologiach, tak aby być dla pracodawców dobrze wyuczonym i przygotowanym pracownikiem.
W przypadku najmłodszych szczególnie istotne są również te usługi i instrumenty rynku pracy, które umożliwią zdobycie kwalifi kacji lub doświadczenia zawodowego, czyli staże, przygotowanie zawodowe, dofi nansowanie studiów podyplomowych, dofi nansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczka szkoleniowa, stypendium na kontynuowanie nauki, prace interwencyjne, programy specjalne. Gwarancje dla młodzieży to skierowany do państw członkowskich UE postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.
Wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć, to także wydłużający się wiek Polaków. To bardzo pozytywne zjawisko, ale wymaga nowego podejścia do osób starszych i wsparcia ich w jesieni życia. Bezrobotni w wieku 50+ są grupą, która napotyka na bariery w szybkim uzyskaniu zatrudnienia. Ich sytuacja w ostatnich latach pogarsza się. Obserwujemy bowiem postępujący proces starzenia się społeczeństwa, przekładający się na rynku pracy na wzrost liczby bezrobotnych w starszych grupach wiekowych. Dodatkowo w obliczu niekorzystnej sytuacji demografi cznej poziom aktywności osób starszych pozostaje bardzo niski. Tylko co trzecia osoba w wieku 50 lat i więcej pozostaje aktywna zawodowo.
Dla wielu osób przymus pracy do 67. roku życia jest zupełnie niewykonalny. Stoimy na stanowisku, że wiek emerytalny powinien zostać obniżony do poziomu 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Jeśli pracownik nie będzie chciał przejść na emeryturę i będzie chciał pracować dalej będzie miał do tego prawo. Nie może to jednak odbywać się przymusowo.
Wiele argumentów przemawia za obniżeniem wieku emerytalnego. Przy jego wydłużeniu zabrakło debaty na temat skutków wprowadzenia tego rozwiązania. Zabrakło głosu zwykłych Polaków, a to przecież ich te zmiany dotyczą. Owszem, żyjemy coraz dłużej, ale zdolność do pracy po 65. roku życia nie jest lepsza.
Ostateczny kształt ustawy obniżającej wiek emerytalny będzie przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami. Tą kwestią zajmie się również Rada Dialogu Społecznego, która w grudniu rozpoczęła swoją działalność.
Liczę na to, że w ramach spotkań z przedstawicielami pracowników i pracodawców uda nam się wypracować wiele wspólnych rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron.
Poprawa sytuacji pracowników to także nowe regulacje w ustalaniu płacy minimalnej. Chcemy wprowadzić minimalną stawkę godzinową w wysokości 12 zł przy umowach zlecenia. Jednocześnie będziemy dążyć do zmian w ustalaniu płacy minimalnej, wykorzystując obywatelski projekt, który zakłada powiązanie płacy ze wzrostem PKB. Pozwoli to na ukrócenie nieprawidłowości przy zawieraniu umów i na podniesienie poziomu życia pracowników.
Polskie rodziny to także polscy pracownicy i pracodawcy. To dla nich właśnie przygotowaliśmy projekt „Rodzina 500 plus”. To system wsparcia w wychowywaniu dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Nigdy do tej pory nie było tak szeroko zakrojonej pomocy dla wszystkich polskich rodzin. To pomoc w codziennych wydatkach, ale także pośrednio pobudzenie gospodarki oraz rynku pracy. Z naszych szacunków wynika, że rodziny wydadzą 82 proc. wysokości tej kwoty na dobra konsumpcyjne. Zwiększenie popytu to także nowe miejsca pracy. Wierzę głęboko, że wspólnie uda nam się zbudować lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci.

Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

pobierz artykuł

 

Drodzy Czytelnicy,
jak świat światem zawsze miało miejsce przemieszczanie ludności. Ruchy  wędrówkowe wywoływane były różnymi czynnikami – prawnymi, społeczno-politycznymi, demograficznymi, historycznymi, czy (najczęściej) ekonomicznymi. Ich przyczyny dają się sprowadzić do jednego wspólnego mianownika – ludzie pragną żyć tam, gdzie panuje spokój polityczny i bezpieczeństwo ekonomiczne. Po przeprowadzeniu mniej lub bardziej precyzyjnego rachunku korzyści i strat związanych z migracją podejmują decyzję, w którym kraju zamieszkać, by  poprawić byt swój i swojej rodziny. Takie decyzje podejmowali i nadal podejmują emigrujący Polacy, takie decyzje podejmują też obywatele innych krajów, dla których Polska coraz częściej staje się krajem emigracji docelowej. Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy wiemy już, jak przyjąć imigrantów, by otwarcie polskiego rynku pracy na pracowników z państw trzecich nie przyniosło  negatywnych skutków?  Próbując odpowiedzieć na te i wiele innych pytań wiążących się z napływem cudzoziemskiej siły roboczej do Polski, wiodącym tematem drugiego numery naszego kwartalnika uczyniliśmy migracje zarobkowe analizowane w kontekście ich wpływu na polski rynek pracy. Poświęcony zostały temu jeden z artykułów, który nie dostarcza wszystkich odpowiedzi, ale informuje o skali i różnorodnych aspektach problemu wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań polityki migracyjnej. Autorowi chodzi o taki jej kształt, który zapewni dynamiczny z jednej strony wzrost gospodarczy w długim okresie, a z drugiej – przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społecznego.
W bieżącym numerze znajdą Państwo również odniesienia do innych ważnych problemów polskiego rynku pracy, jak np. przejście z systemu edukacji na rynek pracy młodych ludzi, zwolnienia grupowe czy wpływ związków zawodowych na gospodarkę i rynek pracy. Przedstawione zostały także wybrane działania podejmowane przez publiczne służby zatrudnienia. Warto je pokazać, ponieważ wyraźny spadek bezrobocia w Polsce nie może być przypisywany jedynie względnie korzystnej koniunkturze gospodarczej…
Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Elżbieta Kryńska

pobierz artykuł

pobierz numer 2/2015

Chcemy przy­wró­cić równowagę na rynku pracy
Stanisław Szwe­d
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Joanna Ćwiek-Świdecka

Panie Ministrze, czy zmiana nazwy ministerstwa i wpisanie na pierwszym miejscu słowa „rodzina” oznacza, że w tym resorcie problemy rynku pracy spadną teraz na dalszą pozycję? Absolutnie nie. Zmieniliśmy nazwę ministerstwa, bo sprawy rodziny są dla nas bardzo ważne. Wielokrotnie podkreślaliśmy to w czasie kampanii  wyborczej. Ale nie da się utrzymać rodziny bez pracy. Dlatego będziemy się starać tak wspierać rynek pracy, by Polacy mogli sobie pozwolić na  założenie rodziny. 
pobierz wywiad

Keywords: amendment to the Act on employment promotion and labor market institution, pracy, balance on the labor market, równowaga na rynku pracy, nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
Poli­tyka migracyjna jako narzędzie poli­tyki wzrostu. Szanse i zagroże­nia na przykładzie Pol­ski
Marcin Wiatrów
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Decydując się na realizację długofalowej, aktywnej polityki migracyjnej, koniecznie trzeba włączyć do bilansu kosztów niezbędne, często rosnące w kolejnych latach nakłady na złożoną politykę integracji społecznej migrantów. Należy dążyć do sytuacji, w której migranci będą w stanie funkcjonować bez korzystania ze wsparcia państwa. Dlatego ważne jest, by nie byli oni na rynku pracy dyskryminowani. 
pobierz artykuł

Keywords: polityka zorientowana na wzrost, migration policy, Labour migration, sustainable social development, polityka migracyjna, zrównoważone społeczeństwo rozwój, immigration, Migracja zarobkowa, growth-oriented policy, imigracja
O kon­sek­wenc­jach wyboru ksz­tałce­nia zawodowego w pro­ce­sie prze­jś­cia na rynek pracy
Marcin Woźniak
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

W dobie dynamicznych przeobrażeń o charakterze ekonomicznym i społecznym badanie koneksji pomiędzy wyborem określonej ścieżki edukacyjnej a dalszymi losami absolwentów jest niezmiernie istotne. Znaczenie tego typu analiz staje się fundamentalne, gdy zachodzi w obszarze badań nad rynkami pracy, w szczególności nad dopasowaniem strony podażowej do popytu. Teoria ekonomii, jak i praktyka gospodarcza wskazują, że proces samoregulacji jest w tym aspekcie niemożliwy z uwagi na niedoskonałości rynków1, co w konsekwencji prowadzi do nieefektywnego wykorzystania zasobów ludzkich, produkcyjnych czy kapitału.
pobierz artykuł

Keywords: labor market, rynek pracy, vocational education, matching function, bezrobocie absolwentów, funkcja dopasowania, unemployment of graduates, wykształcenie zawodowe
Usługi opiekuńcze jako nowa oferta na rynku pracy – XII Ogólnopol­skie spotka­nia z prak­tykami
Łukasz Kozar
Dominik Majewski
Summary:

Corocznie od kilkunastu lat Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje debaty z praktykami. W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbyła się dwunasta edycja tych spotkań zatytułowana: „Usługi opiekuńcze jako nowa oferta na rynku pracy”. Miejscem wydarzenia był Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.
pobierz artykuł

Keywords: labour market, srebrna gospodarka, rynek pracy, usługi opiekuńcze, care services, silver economy
Oferty pracy w PUP
Monika Dąbrowska
Sławomir Sułkowski
Summary:

Zaletą urzędu pracy jest nie tylko ogólnopolski zasięg ofert i bezpłatne świadczenie usług, ale także dokładniejsza weryfikacja ofert  zamieszczanych w PUP niż realizowanych przez agencje zatrudnienia czy ogłaszanych na portalach internetowych i w gazetach. 
pobierz artykuł

Keywords: employment, praca, zatrudnienie, oferty pracy, baza ofert pracy, job vacancy, database of job vacancies, labour
Gwarancje dla młodzieży w Polsce
Dorota Pasterczyk
Summary:

Bezrobocie ludzi młodych to jeden z najpoważniejszych problemów nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W naszym kraju zatrudnienia nie ma niemal co piąta młoda osoba. Dlatego zostały uruchomione specjalne programy, w ramach których młodzi otrzymają pomoc w wejściu na rynek pracy. 
pobierz artykuł

Keywords: nie kształcą się ani nie pracują trening, młodzi ludzie w wieku poniżej 25 lat - którzy nie pracują, education or training, young people aged below 25 – who are not in employment, Gwarancja dla młodzieży, Youth Guarantee
Zwol­nienia grupowe i zapowiedzi zwol­nień grupowych w okre­sie trzech kwartałów 2015
ustyna Majewska-Łoza
Summary:

Dane z końca września 2015 r. pokazują, że w ciągu roku liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy spadła o blisko jedną szóstą.
 pobierz artykuł

Keywords: Labour market, Rynek pracy, unemployment people, powód firmy, company reason, bezrobotni
Związki zawodowe – wpływ na gospo­darkę i rynek pracy
Jarosław Lange
Summary:

Aby w dłuższej perspektywie czasowej utrzymać względną równowagę w gospodarce oraz na rynku pracy, potrzebne jest zbudowanie w Polsce właściwie rozumianego dialogu społecznego pomiędzy partnerami społecznymi. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, trade unions, związki zawodowe, wahania gospodarki, umowy śmieciowe, junk contracts, social partnership, social dialogue, dialog społeczny, fl uctuation of the economy, partnerstwo społeczne
Strate­gia roz­woju Pub­licznych Służb Zatrud­nienia
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Summary:

Określenie najważniejszych obszarów rozwoju publicznych służb zatrudnienia pomoże zmodernizować wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy. 
pobierz artykuł

Keywords: increasing the efficiency of labor offices, limiting long-term unemployment, wzrost efektywności działań urzędów pracy, development strategy of the Public Employment Services, strategia rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia długotrwałego
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (wrze­sień 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Rośnie liczba ofert pracy. We wrześniu, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, było ich o 11 tys. więcej. 
pobierz artykuł

Keywords: increasing the efficiency of labor offices, limiting long-term unemployment, wzrost efektywności działań urzędów pracy, development strategy of the Public Employment Services, strategia rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia długotrwałego
Bezrobo­cie reje­strowane w Polsce – raport miesięczny (październik 2015 r.)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Summary:

Poprawia się sytuacja kobiet na rynku pracy. W porównaniu do  analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o blisko 14 proc.
 pobierz artykuł

Keywords: unemployment rate, seasonal work, praca sezonowa, stopa bezrobocia, profiling of the unemployed, profilowanie bezrobotnych
Model trójsek­torowej współpracy na rynku pracy wspar­ciem osób 50+
Grażyna Gwiazda
Łukasz Ipnar
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie opracował nowatorską metodę przywracania na rynek pracy bezrobotnych po 50. roku życia. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, bezrobocie, współpraca trzech sektorów, cooperation of three sectors, aktywność osób powyżej 50 roku życia, activity of people over 50 years old
Stolica wal­czy o przy­wróce­nie wyk­luc­zonych na rynek pracy
Wanda Adach
Summary:

Osoby bezrobotne w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wymagają odrębnego podejścia i różnych metod i działań pomocowych. Dobrze, by były one zindywidualizowane. 
pobierz artykuł

Keywords: social integration, integracja społeczna, zindywidualizowane formy interakcji, Activation and Integration Program, program aktywacji i integracji, działania aktywacyjne, activation activities, individualized forms of interaction
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 2 | 2015 (155)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

Opracowano w Departamencie Funduszy MPiPS w dniu 23.09.2015 r. 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Elek­tron­iczne zwol­nienia lekarskie
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Summary:

Od 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Także za pośrednictwem urządzenia mobilnego podczas wizyty domowej. 
 pobierz artykuł

Keywords: electronic sick leave, elektroniczne zwolnienia lekarskie
Oskład­kowanie umów zlece­nia
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Summary:

Od stycznia 2016 r. zmieniają się zasady płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w sytuacji zbiegu kilku różnych umów zlecenia lub z inną aktywnością zarobkową. 
pobierz artykuł

Keywords: principle of paying contributions for retirement and disability pension insurance, oskładkowanie umów zlecenia, zasada płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, filing of mandate contracts
Wpływ klauzuli prospołecznej na ogranicze­nie bezrobo­cia w Polsce
dr Magdalena Gawron-Łapuszek
Summary:

Modyfikacja przepisów dotyczących zamówień publicznych uwzględniająca formy zatrudniania pracowników mogłaby być istotnym elementem walki z bezrobociem młodych. 
pobierz artykuł

Keywords: modyfikacja przepisów dotyczących zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, procurement procedure, modification of public procurement rules
Co nowego na rynku pracy? Numer 2 | 2015 (155)
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Summary:

Choć sytuacja na rynku pracy poprawia się, a bezrobocie spada, wciąż nie brakuje osób pracujących w szarej strefie, a kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni.  
pobierz artykuł

Keywords: pracownicy tymczasowi, nierówności płacowe kobiet i mężczyzn, praca w szarej strefie, temporary workers, work in the gray economy, gender inequalities
Co nowego w urzę­dach pracy? Numer 2 | 2015 (155)
oprac. Joanna Ćwiek-Świdecka
Summary:

Powiatowe urzędy pracy coraz częściej sięgają po nietypowe, innowacyjne rozwiązania. Będziemy się starali pokazać te najciekawsze. 
pobierz artykuł

Keywords: project, Occupation barometer, projekt „Współpraca dla pracy”, urzędy pracy zapłacą za zatrudnienie młodego, Silesia created, Śląsk stworzył „Barometr zawodów”, Cooperation for work, employment offices will pay for employing the young