Rynek Pracy

numer 2 | 2016 (157)


Drodzy Czytelnicy,
sytuacja na polskim rynku pracy poprawia się zdecydowanie – zmniejsza się bezrobocie, rośnie poczucie pewności i stabilizacji pracowników, zwiększają się ich wynagrodzenia. To zmiany pożądane i długo oczekiwane przez osoby  świadczące pracę, a znacznie mniej cieszące pracodawców, którzy zaczynają mieć poważne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich fachowców i wzrostem kosztów pracy. Tego rodzaju falowanie sytuacji bywa obserwowane na rynkach pracy w krajach dojrzałej gospodarki rynkowej. Chodzi jedynie o to, by jego amplituda nie była zbyt dokuczliwa zarówno dla pracobiorców, jak i  pracodawców.
Czy oznacza to, że można (choćby chwilowo) zapomnieć o kwestiach, które są i – w dającej się przewidzieć przyszłości – będą dotykać polski rynek pracy? Odpowiedź może być tylko jedna – nie. A zatem w kolejnym numerze naszego pisma oferujemy własny, subiektywnie dobrany zestaw zagadnień dotyczących polskiego (i nie tylko polskiego) rynku pracy, tworzący pewnego rodzaju patchwork połączony nicią troski o jego przyszłość. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poglądami naszych autorów na temat echa światowego kryzysu w sektorach gospodarki kreatywnej (skupia ona na sobie coraz większą uwagę w związku z rolą, jaką odgrywa w rozwoju gospodarek), determinant zatrudnienia nierejestrowanego (ograniczanego, ale – jak dotychczas – uporczywego ze wszystkimi tego skutkami społecznymi i gospodarczymi), otwierania dostępu do zawodów (efektów pożądanych i niepożądanych z punktu widzenia przedstawicieli zawodu przewodnika), form i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy (efektywności zatrudnieniowej i kosztowej) oraz skutków nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy sprzed dwóch lat (walory i niedociągnięcia przyjętych rozwiązań). Ze swej strony proponuję też Państwu chwilę zamyślenia nad polaryzacją współczesnych rynków pracy, której jednym z biegunów jest prekariat. Jego istnienie jest  obserwowane tak w Polsce, jak i w innych krajach, a mnogość towarzyszących mu konsekwencji negatywnych każe poszukiwać działań adekwatnych do ich rozmiarów.
Szczególnie polecam lekturę wywiadu z nowym (od lipca 2016 r.) dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, dr. Łukaszem Arendtem. W wywiadzie tym odnosi się on do spraw najnowszych, które mogą wywrzeć znaczy wpływ na polski rynek pracy, między innymi do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i jego konsekwencji dla procesów migracyjnych. Zarysowuje też własną wizję rozwoju Instytutu.
Poza tym – nasze stałe rubryki, czyli o działalności urzędów pracy, statystyka oraz aktualności na rynku pracy.
Życzę przyjemnej lektury!

Elżbieta Kryńska

pobierz artykuł

pobierz numer 2/2016

Instytuty badawcze powinny wspierać służby zatrudnienia
Łukasz Arendt
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Joanna Ćwiek-Świdecka

W czerwcu obywatele Wielkiej Brytanii zdecydowali o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Co to oznacza dla pracujących tam Polaków? 
pobierz wywiad

Keywords: Czy polskie wynagrodzenia dogonią te zachodnioeuropejskie?, Great Britain will leave the European Union, powrot Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii do Polski, Research institutes, return of Poles working in Great Britain to Poland, Wielka Brytania opuści Unię Europejską, Instytuty badawcze, Will Polish salaries catch up with those of Western Europe?
Prekariat w Polsce
Prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Miejsce pracy ma zapewnić satysfakcjonujące wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego, właściwe wykorzystanie kwalifikacji zawodowych oraz stabilność zatrudnienia. Jednak na rynku pracy obserwuje się wyraźne kurczenie obszarów, w których takie miejsca pracy powstają i trwają. Jak jest w Polsce? 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, employees, rynek pracy, pracownicy tymczasowi, employed persons, pracownicy najemni, tempo-rary employees, pracownicy, prekariat, precariat, niezarejestrowane zatrudnienie, unregistered employment
Zatrud­nie­nie w sek­torach gospo­darki kreaty­wnej – echa świa­towego kryzysu. Anal­iza porów­naw­cza
Kamil Zawadzki
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

W latach następujących po globalnym kryzysie gospodarczym wyraźnie zmalało zatrudnienie w sektorze wydawniczym w Unii Europejskiej i w Polsce; w  pozostałych przemysłach kreatywnych zatrudnienie rosło, mimo spadku liczby zatrudnionych w całej gospodarce Wspólnoty. 
probierz artykuł

Keywords: Employment in the European Union, branże kreatywne, Zatrudnienie w Unii Europejskiej, kreatywna gospodarka, creative industries, creative economy
Zatrud­nie­nie niere­je­strowane na pol­skim rynku pracy – główne deter­mi­nanty zjawiska
Iwona Poli­w­czak
Summary:

Zatrudnianie pracowników nierejestrowanych pozwala obniżyć koszty   prowadzonej działalności, ominąć te związane z zatrudnieniem nowego pracownika i jego późniejszym zwolnieniem, a także uniknąć związanych z tym procedur. Niestety, nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej.
 probierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, popyt na pracę, podaż pracy, praca nierejestrowana, unregistered work, labor supply, labor demand
Otwieranie dostępu do zawodów w Polsce. Kon­frontacja opinii na temat ustawy dereg­u­la­cyjnej
Michał Dobrołow­icz
Summary:

Deregulacja dostępu do zawodu z pewnością jest kwestią, która wciąż wzbudza emocje, wywołuje komentarze i, pomimo że o otwarciu dostępu do zawodów  słyszymy już od ponad czterech lat, wciąż polaryzuje opinię publiczną. 
probierz artykuł

Keywords: rynek pracy, praca, deregulacja, supply of work, deregulation, job market, podaż pracy, segmentation of job market, job, segmentacja rynku pracy
Anal­iza form i instru­men­tów akty­wnej poli­tyki rynku pracy w Polsce
Iwona Kukulak-Dolata
Summary:

Wydatki w ramach aktywnej polityki rynku pracy w układzie rodzajowym są  bardzo zróżnicowane. Może to mieć wpływ na zakres i skuteczność aktywizacji lokalnych i regionalnych rynków pracy. 
probierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, active employment policy, instruments of the labour market, instrumenty rynku pracy, aktywna polityka zatrudnienia
Now­eliza­cja ustawy o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy – dwa lata funkcjonowa­nia
Jerzy Kędziora
Summary:

Gdyby urzędy pracy nie były aż tak zbiurokratyzowane, bezrobotni szybciej otrzymywaliby pomoc. Byłaby też ona lepszej jakości. 
probierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, biurokracja, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Act on Promotion of Employment and Labour Market Institutions, amendments, bureaucracy, poprawki
Bezrobo­cie na wsi w okre­sie 2011–2016 (maj)
Agnieszka Ziomek
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Na polskiej wsi zmiany na rynku pracy przebiegają wolniej. Bezrobocie jest tu w większym stopniu trwałe i mniej elastyczne, a rynek pracy dotkliwie odczuwa zmiany gospodarcze. 
pobierz artykuł

Keywords: na polskiej wsi zmiany na rynku pracy przebiegają wolniej, unemployment in the Polish countryside, in the Polish countryside, changes in the labor market are slower, bezrobocie na polskiej wsi
Na rynku trudno o dobrych pra­cown­ików – wyniki 30. edy­cji son­dażu Insty­tutu Badaw­czego Rand­stad i TNS Pol­ska
Rand­stad Pol­ska
Summary:

Przeszło co siódma działająca w Polsce firma ma w swoich zasobach kadrowych przybyszy zza południowo-wschodniej granicy – pokazuje najnowsza edycja badania Randstad „Plany pracodawców”. Tylko 6 proc. badanych przedstawicieli przedsiębiorstw wskazuje, że atutem Ukraińców są niższe wymagania, za to aż 38 proc. widzi w nich szansę na zapełnienie swoich wakatów. 
pobierz artykuł

Keywords: wzrost wynagrodzeń, Employer plans, Randstad research, salary increase, badania Randstad „Plany pracodawców”
Szkole­nie bezro­bot­nych w PUP w Zabrzu
Halina Matys
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Szkolenia obok pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zaliczane są do podstawowych usług rynku pracy wykonywanych przez publiczne służby zatrudnienia. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, bezrobocie, activation of unemployed, powiatowy urząd pracy, osób niewykwalifikowanych, aktywizacja osób bezrobotnych, activation courses, district labour Office, kursy zawodowe, nderqualified persons, kursy aktywizacji, pro-fessional courses
„Pod­karpa­cie stawia na zawodow­ców” – dlaczego warto?
Mał­gorzata Kawalec
Summary:

Istotą kształcenia w szkołach zawodowych powinno być przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu oraz znajomość realiów w danej branży. Dlatego uczestnicy projektu szczególnie interesowali się praktykami i stażami. 
pobierz artykuł

Keywords: quality of education, kształcenie zawodowe, educational and vocationalcounseling, jakość kształcenia, doradztwo edukacyjne i zawodowe, szkolenia praktyczne, practical training, Europejski Fundusz Społeczny, współpraca szkół z pracodawcami, vocational education, European Social Fund, cooperation of schools with employers
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 2 | 2016 (157)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

(stan prawny na dzień 11 maja 2016 r.) Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r 
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Co nowego w prawie? Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników
Dominika Figuła
Summary:

Ustawa o delegowaniu pracowników zobowiązuje pracodawcę delegującego pracownika do pracy w Polsce do zapewnienia warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż mają pracujący tu Polacy. 
pobierz artykuł

Keywords: labor law, prawo pracy, changes in the provisions on the posting of employees, tasks and powers of the National Labor Inspectorate, obligations of the posting employer, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, obowiązki pracodawcy delegującego, zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników
Co nowego na rynku pracy? Numer 2 | 2016 (157)
Redakcja
Summary:

Firmy mają coraz większe kłopoty z kadrą. Do pracy pójdą wkrótce więźniowie. 
pobierz artykuł

Keywords: rynek pracownika, employee market, shortage of construction workers, brakuje pracowników budowlanych
Co nowego w urzędach pracy? Numer 2 | 2016 (157)
Redakcja
Summary:

Urzędy pracy coraz częściej sięgają po nietypowe rozwiązania. W kwartalniku „Rynek Pracy” pokazujemy najciekawsze. 
pobierz artykuł

Keywords: brakuje chętnych na staże, PUP w Grudziądzu kupuje rowery, Małopolska weryfikuje firmy szkoleniowe, PUP in Grudziadz buys bicycles, Małopolska verifies training companies, there are no candidates for internships