Rynek Pracy

numer 2 | 2017 (161)


Drodzy Czytelnicy,
dziś proponujemy Państwu – dla odmiany – numer, który nie ma myśli przewodniej, nie jest próbą syntezy czy systematyzacji w jakimkolwiek obszarze rynku pracy. Jego treść jest czymś w rodzaju „sałatki”  przygotowanej na letnie przyjęcie (grill) lub jesienne (też grill, tylko w kurtkach…). Rozpoczynamy od tego, co w świetle ustaleń ekonomii jako nauki społecznej warunkuje poziom oraz zmiany zatrudnienia i bezrobocia. Te jej ustalenia, które mają wymiar użytkowy, podpowiadają nam rozwiązania przyjazne dla rynku pracy i wszystkich jego aktorów. Podpowiadają, a nie decydują, bo tym zajmuje się już polityka gospodarcza.
To w jej ramach dokonuje się wyborów grup, na których skoncentrowane są działania polityk zatrudnienia i rynku pracy oraz samych tych działań. Nie bez powodu Amerykanie określają politykę gospodarczą jako „sztukę wyboru”.
Proponujemy Państwu dwie grupy skupiające na sobie obecnie dużą uwagę.
Pierwszą są cudzoziemcy. Ich pojawienie się i rosnący udział w polskim rynku pracy sprawia (i będzie dalej sprawiać) przemianę Polski z kraju emigracji w kraj imigracji ze wszystkimi tego konsekwencjami – pozytywnymi i negatywnymi.
O ile ta grupa jest względnie nowa, jeszcze niedokładnie rozpoznana i przebadana, o tyle grupa druga, czyli osoby z niepełnosprawnością, ma charakter stały i – wydawałoby się – jest kompleksowo przebadana przez naukowców i praktyków. Nie jest tak do końca. Potrzebna jest nam wiedza o roli pracy warunkującej rozwój osób z niepełnosprawnością, potrzeba nam nowych rozwiązań. A te można znaleźć choćby w sporcie, który stanowi jedną z form aktywizacji i uczestnictwa w życiu społecznym osób z różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi.
I na koniec – naszej „grillowej sałatki” artykuł o próbach odnalezienia się w nowym (czy na pewno nowym???) społeczeństwie wiedzy z pomocą systemów doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Zapraszam też do dyskusji, nasz adres to:
rynek.pracy@ipiss.com.pl

Z życzeniami miłej lektury
Elżbieta Kryńska

pobierz artykuł

pobierz numer 2/2017

Rodzic na rynku pracy
Irena Kotowska
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Małgorzata Zdancewicz

Nie da się mówić o obecności dorosłej populacji na rynku pracy bez związania tego z sytuacją rodzinną. Zmienia się rozkład odpowiedzialności. Rynek jest bardzo wymagający, a jednocześnie nie możemy zapomnieć, że pracownicy na rynku pracy mają rodziny. 
pobierz wywiad

Keywords: rodzicielstwo, program, bezdzietność z wyboru, parenthood, fertility rate, gender inequalities in the labor market, prognoza demografi czna, gender roles, nierówności płci na rynku pracy, childlessness by choice, 500+, demographic forecast, procreation barriers, program „500+”, współczynnik dzietności, bariery prokreacji
Determinanty zatrudnienia i bezrobocia w teorii ekonomii
Eugeniusz Kwiatkowski
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Identyfikacja czynników determinujących zatrudnienie i bezrobocie ma nie tylko znaczenie teoriopoznawcze, ale również praktyczne. Stanowi bowiem podstawę do formułowania rekomendacji pozwalających oddziaływać na zmiany w tych dwóch obszarach rynku pracy. 
pobierz artykuł

Keywords: teorie ekonomiczne: klasyczna, NAIRU, neoclassical, nowa ekonomia instytucjonalna, poszukiwanie pracy, procesy dostosowawcze, new institutional economics, Keynesian, adjustment processes, economic theories: classical, determinants of employment and unemployment, neoklasyczna, determinanty zatrudnienia i bezrobocia, job search
Popyt na pracę cudzoziemców w Polsce
Anna Organiściak-Krzykowska
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Popyt na pracę cudzoziemców jest zjawiskiem, które coraz wyraźniej wpisuje się w społeczno-ekonomiczne realia Polski. Należy stwierdzić, że powierzanie pracy cudzoziemcom traci swój dotychczasowy marginalny charakter, a perspektywa pogłębiania się procesu starzenia demograficznego niesie za sobą konieczność rozsądnego kształtowania i realizowania założeń polityki migracyjnej. 
pobierz artykuł

Keywords: labour demand, foreigners, popyt na pracę, cudzoziemcy
Znaczenie pracy w życiu osoby z niepełnosprawnością w świetle badań kwestionariuszowych
Dorota Kobus-Ostrowska
Summary:

Praca dla człowieka jest warunkiem uzyskania niezależności, zabezpiecza egzystencję, ułatwia założenie rodziny. Jest zatem podstawowym czynnikiem rozwoju jednostki. Dla osób niepełnosprawnych praca to również szansa na realizację działań w wymiarze zawodowym i społecznym. 
pobierz artykuł

Keywords: niepełnosprawność, person with disability, osoba niepełnosprawna, disability, work, praca, activity in the labour market, aktywność na rynku pracy
Analiza polskich rozwiązań systemowych w aktywizacyjnej i integracyjnej funkcji sportu osób niepełnosprawnych. Zarys problematyki
Jakub Niedbalski
Summary:

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby niepełnosprawne mają trudności w realizacji swoich potrzeb związanych z aktywnością fizyczną. Odczuwają różnego rodzaju niedogodności i zmagają się z ograniczeniami natury finansowej, organizacyjnej oraz społecznej. W związku z tym potrzebne są zmiany prawne, instytucjonalne i organizacyjne, zapewniające właściwą realizację idei społecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych, w której istotne znaczenie ma sport. 
pobierz artykuł

Keywords: niepełnosprawność, activation, aktywizacja, disability, social integration, integracja społeczna, sport
Charakter doradztwa edukacyjno-zawodowego w społeczeństwie wiedzy
Tomasz Sobierajski
Summary:

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy zmusza ludzi do skierowania swojej uwagi na nowe formy kreowania własnej ścieżki edukacji i kariery. Pomocne może być w tym skutecznie realizowane doradztwo edukacyjno-zawodowe, które we współczesnym społeczeństwie wiedzy powinno mieć całożyciowy charakter, a jednostka winna być traktowana w tym procesie jako podmiot realizacji zadań doradcy, a nie przedmiot. 
pobierz artykuł

Keywords: poradnictwo zawodowe, work, career, lifelong guidance, społeczeństwo oparte na wiedzy, poradnictwo przez całe życie, vocational guidance, knowledge society, praca, kariera
Przedsiębiorczość w Polsce i na świecie, wyniki badania w 2016 r.
Agnieszka Ziomek
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Rynek pracy jest systemem, w którym przedsiębiorczość jako jeden z czynników uruchamia jego dynamizm. Poziom przedsiębiorczości wynika z nastawienia do własnego biznesu i możliwości, takich jak umiejętności i brak barier. W artykule zaprezentowano wyniki badania podstaw  przedsiębiorczości w 45 krajach na świecie wykonane przez GfK Nuremberg, Niemcy, z których wynika, że w krajach Azji i Ameryki Łacińskiej występują najsilniejsze podstawy do rozwoju przedsiębiorczości szczególnie wśród młodzieży. 
pobierz artykuł

Keywords: Poland, Polska, millennials, entrepreneurship, tysiąclecia, przedsiębiorczość
Rynek pracy w czasie świadomego kandydata
Dominik Malec
Summary:

Sytuacja na rynku pracy od dłuższego czasu przechylała się na korzyść kandydata. Już rok temu można było mówić o rosnącej roli pracownika, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy procesy sprzyjające obserwowanej transformacji ugruntowały się na tyle, by zastąpić przewidywania wyraźnie odczuwalnym trendem.
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, employer branding, remuneration, „Era człowieka”, Pokolenie Y, przedsiębiorcy, entrepreneurs, wynagrodzenie, Y generation, brak talentów, lack of talent, branding pracodawcy, „era of man”
Poznań stawia na przedsiębiorczych!
Agnieszka Kownacka,
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Poznań należy do jednych z najbardziej przedsiębiorczych miast Polski. Według rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu, prowadzonego corocznie przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej i miesięcznik „Forbes”, w 2015 r. Poznań uplasował się na drugim miejscu w kategorii miast powyżej 300 tys. mieszkańców. Równie prężny jest powiat poznański. Szerokiego wsparcia przedsiębiorcom udziela aktywnie działający w strukturach Powiatowego Urzędu Pracy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, economic growth, Poznań Center for Supporting Entrepreneurship, Poznańskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Entrepreneurship and Employment Support Network, business environment, Przedsiębiorczość Sieć wsparcia zatrudnienia, lokalny przedsiębiorca, środowisko biznesowe, local entrepreneur, wzrost gospodarczy
Doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w realizacji programu „Aktywizacja i integracja”
Joanna Broncel
Summary:

Podsumowując ponadtrzyletnią realizację programu „Aktywizacja i integracja” (PAI), można stwierdzić, że ten nowy instrument aktywizacji osób bezrobotnych może być skuteczną formą przywracania na rynek pracy osób zagrożonych marginalizacją zawodową, ale wymaga kilku zmian. Należą do nich: uproszczenie procedur organizacji PAI, wydłużenie okresu jego realizacji, wprowadzenie finansowego aspektu motywacyjnego, a przede wszystkim możliwość zastosowania wobec osób, które zakończyły program, innych form wspierania zatrudnienia, umożliwiających ich dalszą aktywizację. 
pobierz artykuł

Keywords: integracja, labour market, activation, rynek pracy, aktywizacja, profi ling of help, integration, Centrum Opieki Społecznej, District Labour Offi ce, Social Welfare Center, marginalizacja, an unemployed person, Powiatowy Urząd Pracy, marginalization, świadczenie pomocy, bezrobotni osoba
Program ,,Aktywni 50+” w warszawskim urzędzie pracy
Lech Antkowiak
Izabela Morawska
Summary:

Spadające bezrobocie będące skutkiem dobrej sytuacji gospodarczej jest faktem. Informacje pojawiające się od kilkunastu miesięcy w mediach i opracowaniach statystycznych pokazują, że rynek pracy się zmienia i nieuchronnie zmierza w kierunku rynku pracownika. Jednak szczegółowa analiza warszawskiego rynku pracy wskazuje, że pomimo ogólnie dobrych trendów mocno niepokojący jest systematycznie wzrastający wskaźnik bezrobocia wśród osób 50+. 
 pobierz artykuł

Keywords: unemployment, unemployment rate, bezrobocie, guidance counselor, „Active 50+” program, warszawski rynek pracy, zatrudnienie stymulacja, employment stimulation, Warsaw labour market, stopa bezrobocia, program „Aktywne 50+”, doradca zawodowy
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 2 | 2017 (161)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

(stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.) 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki
pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Pracownicy tymczasowi – zmiany w prawie pracy
Dominika Figuła
Summary:

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych. Zyskali oni większą ochronę, natomiast agencje pracy tymczasowej i pracodawcy – dodatkowe obowiązki. 
pobierz artykuł

Keywords: labor law, prawo pracy, protection of pregnant women, pracownicy tymczasowi, temporary employees, Obligations of temporary employment agencies and user employers, ochrona kobiet w ciąży, Obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników
Co nowego na rynku pracy Numer 2 | 2017 (161)
Redakcja
Summary:

Według najnowszych badań w przewidywaniach na nadchodzące półrocze i w dalszej perspektywie dominuje optymizm. W większości branż będzie rosło zatrudnienie i wynagrodzenie. 
pobierz artykuł

Keywords: rynek pracownika, employee market, Central Statistical Office on remuneration, GUS o wynagrodzeniach, trendy na rynku pracy, trends on the labor market
Co nowego w urzędach pracy Numer 2 | 2017 (161)
Redakcja
Summary:

Poprawa sytuacji na rynku pracy oraz spadek liczby Polaków w wieku produkcyjnym spowodowały, że nasz kraj stał się atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców zza wschodniej granicy, a urzędy pracy stanęły przed nowymi wyzwaniami, jak zasymilować pracowników cudzoziemskich oraz przywrócić na rynek pracy osoby bierne zawodowo, pozostające w rejestrach urzędów. 
pobierz artykuł

Keywords: zatrudnianie cudzoziemców, employing foreigners, poprawa sytuacji na rynku pracy, improving the situation on the labor market, supporting unique crafts, wsparcie rzemiosł unikatowych