Rynek Pracy

numer 2 | 2018 (165)


Drodzy Czytelnicy,
cieszymy się, czytając informacje na temat systematycznie malejącego bezrobocia w kraju, ale to nie znaczy, że zniknął problem niedopasowania strukturalnego popytu i podaży na rynku pracy. Jego skutkiem jest bardzo groźne bezrobocie długotrwałe, szczególnie jeśli spotyka osoby młode, dopiero wkraczające na rynek pracy. Trudna sytuacja młodzieży na rynku pracy ma wiele przyczyn, ale także wiele możliwości poprawy jej sytuacji – tym kwestiom chcieliśmy poświęcić nieco więcej uwagi w tym numerze „Rynku Pracy”.

Duże szanse na polepszenie sytuacji ludzi młodych na rynku pracy mają akademickie biura karier, które mogą dopomóc w kształtowaniu kompetencji młodzieży studenckiej, aby zmniejszyć zgłaszany przez pracodawców problem niedopasowania kompetencyjnego kandydatów do pracy, także tych z wyższym wykształceniem. Być może praca wolontariacka byłaby dla młodzieży szansą na zdobycie kompetencji, które okazałyby się przydatne na rynku pracy. Jednak – jak można wnioskować z lektury jednego z zamieszczonych artykułów – powody, dla których ludzie młodzi angażują się w tę działalność, a następnie zniechęceni rezygnują z niej, są dość złożone i zasługują na odrębne analizy. Praca w organizacji pozarządowej jest niewątpliwie dobrą okazją do rozwinięcia kompetencji przydatnych później w pracy zawodowej.

W sukurs działaniom zmierzającym do skutecznego zmniejszenia bezrobocia, szczególnie w niektórych regionach kraju, przyszedł w ciągu minionych 20 lat rozwój specjalnych stref ekonomicznych. Niestety, relatywnie niewielki w nich udział miały projekty inwestycyjne związane z wysoko zaawansowanymi  technologiami. Ma się to zmienić i przedsiębiorcy będą zachęcani do inwestowania w nowoczesną działalność, co przyniesie lepsze jakościowo,  nowoczesne miejsca pracy. Rodzi się już teraz pytanie, co zrobić, aby pracodawcy nie napotkali na bariery deficytu odpowiednio przygotowanych, zmotywowanych młodych pracowników. Albowiem niskiemu bezrobociu już obecnie towarzyszy, zwłaszcza odczuwalny w niektórych częściach kraju (przywołany w naszym numerze przykład województwa podlaskiego), wyraźny deficyt chętnych do pracy w niektórych zawodach i specjalnościach w branżach i sektorach województwa podlaskiego.

Mamy nadzieję, że prezentowany numer naszego kwartalnika zachęci Państwa do lektury i pobudzi do refleksji nad tym, że jeśli nawet sytuacja na rynku pracy jest względnie dobra (stosunkowo niska i spadająca stopa bezrobocia), to nie oznacza, że znikają problemy strukturalne.


Bogusława Urbaniak

pobierz artykuł

pobierz numer 2/2018

Każdy pracodawca prędzej czy później będzie musiał postawić na młodych
Stanisław Szwed
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Małgorzata Zdancewicz

Jaka jest Pana zdaniem sytuacja młodych osób na rynku pracy?
Sytuacja ludzi młodych poprawia się, ale jest to nadal grupa, która wymaga szczególnego wsparcia. Rok 2018 jest piątym z kolei, w którym notujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopy bezrobocia rejestrowanego. Korzystnym zmianom towarzyszy również poprawa sytuacji młodych ludzi, ale jest to dalej grupa, która wymaga szczególnego wsparcia. Tylko 35% młodych w wieku 14 –24 lata jest aktywnych zawodowo. Niski też jest wskaźnik zatrudnienia, bo tylko 29,8%. Ogólny wskaźnik bezrobocia w IV kwartale 2017 r. wyniósł 14,8%, ale już w marcu bieżącego roku zharmonizowana stopa bezrobocia osób do 25. roku życia to 13,8%; wartość niższa od średniej w Unii Europejskiej o 1,8 p.p. Maleje udział młodych bezrobotnych wśród ogółem zarejestrowanych, a dynamika spadku poziomu rejestrowanego bezrobocia osób młodych jest zdecydowanie korzystniejsza niż pozostałych bezrobotnych. Jest to szczególnie istotne, zważywszy że do końca 2000 r. osoby do 25. roku życia stanowiły ponad 30% bezrobotnych, podczas gdy na koniec marca 2018 r. było to 12,1%. Również systematycznie spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 30. roku życia. 

pobierz wywiad

Keywords: kompetencje, pokolenie NEET, młode osoby na rynku pracy, i, twarde, „Praca dla młodych”, „Gwarancje dla młodzieży”, słabe strony pokolenia Y, miękkie, bariery w wejściu na rynek pracy
Determinanty bezrobocia osób młodych w Polsce
Kamila Kaczmarczyk
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Trafne określenie czynników determinujących bezrobocie oraz długotrwałe bezrobocie, w tym również wśród osób w młodym wieku, może pomóc we wczesnej identyfikacji osób zagrożonych przynależnością do tych grup. 
pobierz artykuł

Keywords: long-term unemployment, pokolenie NEET, długotrwałe bezrobocie, youth unemployment, bezrobocie młodzieży, generation Y, pokolenie Y, generation NEET
W kierunku zwiększenia zatrudnialności studentów i absolwentów na rynku pracy – przykład Akademickiego Biura Karier Akademii WSB
Magdalena Kot-Radojewska
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

W ostatnich latach coraz częściej poruszany jest problem zatrudnialności i niedopasowania kompetencyjnego młodych ludzi na rynku pracy. Konieczne jest podejmowanie działań na rzecz wyposażenia absolwentów w kompetencje pożądane na rynku pracy. Dużą rolę mogą tu odegrać biura karier uczelni wyższych.
pobierz artykuł

Keywords: labour market, competences, rynek pracy, szanse na zatrudnienie, kompetencje, academic career offi ce, employability, biuro kariery akademickiej
Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach zawodów deficytowych
Katarzyna Dębkowska
Summary:

Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach zjawisk związanych z rynkiem pracy, w szczególności w klasyfikacji zawodów deficytowych. 
pobierz artykuł

Keywords: niedobory zawodów, metoda k-średnich, k-means method, shortage professions, analiza skupień, cluster analysis
Specjalne strefy ekonomiczne – nowe otwarcie?
Dariusz Klimek
Summary:

W pierwszych latach funkcjonowania specjalne strefy ekonomiczne były przede wszystkim instrumentem likwidacji bezrobocia. Obecnie zakłada się, że ich celem podstawowym są nowe „wysokojakościowe” inwestycje. Przyjmuje się też, że zmiana jakości inwestycji przyczyni się do zmiany jakości zatrudnianych pracowników. 
pobierz artykuł

Keywords: labor market, rynek pracy, special economic zones, inwestycje, investments, specjalne strefy ekonomiczne
Przyczyny rezygnacji z działalności wolontariackiej oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego w Wielkopolsce
Magdalena Głowacka
Summary:

Harcerstwo umożliwia głównie młodym ludziom pełnienie istotnych ról w społeczności. W ramach działań podejmowanych na rzecz innych wolontariusze realizują swoje pasje, podnoszą kompetencje, a także efektywnie spędzają wolny czas, propagując jednocześnie obywatelską postawę wśród rówieśników.
pobierz artykuł

Keywords: ways to counteract quitting voluntary work, wolontariat, Polish Scouting Association, reasons for giving up volunteering, sposoby przeciwdziałania rezygnacji z pracy wolontariackiej, Polski Związek Harcerstwa, volunteering, powody rezygnacji z wolontariatu
Rynek pracy wrzuca wyższy bieg
Andrzej Kubisiak
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Od wielu kwartałów mamy do czynienia z niespotykaną w ostatnich dekadach sytuacją na polskim rynku pracy. Poziomy rejestrowanego bezrobocia utrzymują się wyraźnie poniżej dwucyfrowych wskazań, a pracodawcy masowo otwierają rekrutacje. W efekcie na znaczeniu zaczynają zyskiwać nowe trendy – rosnące niedobory kadrowe, coraz mocniejsza pozycja pracowników i narastająca presja płacowa. Czy to oznacza, że na naszych oczach tworzy się zupełnie nowy rynek pracy? 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, rekrutacja, recruitment, presja płacowa, wage pressure, staff shortages, braki kadrowe
Swipe Right – o nowych technologiach w rekrutacji
Magdalena Kamińska
Summary:

Dzisiejszy kandydat, a wraz z nim jego oczekiwania i preferencje uległy zmianie, tak jak zmienił się dotychczasowy proces rekrutacji. Technologia lub jej brak stanowią dla kandydatów informację na temat marki pracodawcy. Tylko te firmy, które traktują preferencje technologiczne kandydatów w sposób proaktywny, wygrają walkę o najbardziej utalentowanych pracowników. 
pobierz artykuł

Keywords: technology, technologia, mobile app, talent, recruitment proces, Chatbot, aplikacja mobilna, proces rekrutacji
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia jako element procesu planowania
Natasza Grodzicka
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Regionalne plany działań (RPDZ) na rzecz zatrudnienia w doprecyzowanym i opisanym ze szczegółami świecie urzędniczym pozostają od wielu lat wyjątkiem od reguły. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poświęca im zaledwie dwa krótkie zapisy. Z jednej strony budzi to niepokój i obawy osób, które co roku muszą przygotowywać ten dokument, bo nie dysponują właściwie żadnymi wytycznymi, jak mają to zrobić. Z drugiej jednak strony otwiera to przed nimi wiele możliwości, zwłaszcza dotyczących konstrukcji i zawartości RPDZ. Warto więc z nich skorzystać i posłużyć się planem nie tylko do wypełnienia ustawowego obowiązku, ale także do praktycznego określania celów i zadań organizacji oraz sposobu ich realizacji, a przede wszystkim do efektywnego przechodzenia przez proces planowania.
pobierz artykuł

Keywords: plan, planowanie, Regional Action Plan for Employment, krajowy plan działania na rzecz zatrudnienia, National Action Plan for Employment, new public management, regionalny plan działania w zakresie zatrudnienia, kontrola zarządzania, barriers to development, bariery rozwoju, management control, nowe społeczeństwo zarządzanie, piramida rozwoju organizacyjnego, pyramid of organizational development, planning
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 2 | 2018 (165)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

1 czerwca 2018 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Nastolatek w pracy – zmiany od 1 września 2018 r.
Dominika Figuła
Summary:

Pracownikiem może być osoba dorosła, jednakże przepisy prawa pracy umożliwiają w szczególnych przypadkach zatrudnianie osób poniżej 18. roku życia. Młodzież może podejmować pracę przede wszystkim w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz wykonywać pracę lekką. Ustawodawca, dbając o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny osób młodych, zapewnił im szczególny status prawny. Nałożył na pracodawców szereg obowiązków i określił procedury zapewniające ochronę interesów młodocianego pracownika. Przede wszystkim przepisy regulują wiek, od którego możliwe jest zawarcie skutecznej umowy o pracę i uzyskanie przymiotu pracownika. Ma to na celu m.in. ochronę zdrowia nastolatków i prawidłową realizację przez nich obowiązku szkolnego. 
pobierz artykuł

Keywords: labor law, prawo pracy, employment conditions of young people, obowiązki pracodawcy, nastolatek w pracy, changing the definition of a young person, ochrona pracowników młodocianych, teenager at work, employer's obligations, protection of young workers, zmiana defi nicji młodocianego, warunki zatrudnienia młodocianych
Co nowego na rynku pracy Numer 2 | 2018 (165)
Redakcja
Summary:

Z jednej strony mamy coraz niższą stopę bezrobocia, a z drugiej – pracodawcom coraz trudniej znaleźć pracowników. Ratunkiem coraz częściej są cudzoziemcy, zwłaszcza Ukraińcy. Stąd inicjatywa MRPiPS, aby ułatwić pracodawcom ich zatrudnianie. 
pobierz artykuł

Keywords: record low unemployment, bezrobocie rekordowo niskie, Ukraińcy na polskim rynku pracy, rośnie średnie wynagrodzenie, „Women in Work Index 2018”, Ukrainians on the Polish labor market, facilitation of employing foreigners, average salary increases, ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców
Co nowego w urzędach pracy Numer 2 | 2018 (165)
Redakcja
Summary:

Utrzymująca się nadal pomyślna koniunktura na rynku pracy nie do końca przekłada się na sytuację zawodową osób młodych do 30. roku życia, a zwłaszcza tzw. pokolenia NEET, i co ciekawe, absolwentów szkół wyższych, gdyż nie zawsze wyższe wykształcenie ułatwia start na rynku pracy. Stąd urzędy pracy skoncentrowały się na działaniach promocyjno-doradczo-szkoleniowych, adresowanych do tej grupy wiekowej. Zajmowano się również sprawami coraz większej liczby pracowników cudzoziemskich. 
pobierz artykuł

Keywords: Forum Doradztwa Zawodowego, Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę, Career Counseling regarding cultural diversity, Vocational Counseling Forum, Transgraniczne Targi Pracy, Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej, Education and Entrepreneurship Fair, Edukacji i Przedsiębiorczości, Cross-border Job, Safe trips to work abroad