Rynek Pracy

numer 2 | 2019 (169)


Szanowni Czytelnicy,

„Punktem wyjścia analizowania kapitału ludzkiego jest przyjęcie założenia, że ludzie podejmują decyzje o swojej edukacji (...), ważąc koszty i korzyści z tym związane”1 – tak Gary S. Becker rozpoczął poświęconą kapitałowi ludzkiego część swojego wykładu noblowskiego, który wygłosił 9 grudnia 1992 r. w Sztokholmie. Przyznanie tego niezwykle prestiżowego wyróżnienia wieloletniemu profesorowi Uniwersytetu w Chicago, powszechnie uważanemu za ojca teorii kapitału ludzkiego, stanowiło ostateczne potwierdzenie roli ekonomicznego podejścia do analizy ludzkich zachowań, w tym tych związanych z edukacją, we współczesnej myśli ekonomicznej.
Pierwsze lata transformacji systemowej były okresem gwałtownych zmian zarówno po stronie kosztów, jak i korzyści z kształcenia. W efekcie doświadczyliśmy spektakularnego wzrostu popularności kształcenia na poziomie wyższym, a także zmian jego struktury. W ostatniej dekadzie stopy skolaryzacji ustabilizowały się, a nawet zaczęły spadać, a fakt posiadania wyższego wykształcenia przestał automatycznie gwarantować sukces na rynku pracy. Jednocześnie kształcenie w szkołach zawodowych po okresie znaczącego spadku popularności na nowo stało się atrakcyjną ścieżką edukacyjną dla wielu młodych ludzi. Przedmiotem zainteresowania artykułów zawartych w prezentowanym numerze kwartalnika „Rynek Pracy” są zmiany w strukturze edukacyjnej zasobów pracy w Polsce, a także związki między systemem edukacji a szeroko rozumianym sukcesem na rynku pracy. Skutkiem i jednocześnie przyczyną wyborów edukacyjnych jest to, jak kształtuje się premia z wykształcenia. Zmiany jej wysokości i zróżnicowanie są przedmiotem zainteresowania G. Grotkowskiej i S. Pastuszki w ich tekście stanowiącym przegląd badań empirycznych nad stopą zwrotu z edukacji w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat. Coraz większą rolę w życiu zawodowym absolwentów studiów wyższych odgrywa kierunek kształcenia, ukończona uczelnia czy inne charakterystyki studiów. Zagadnienie to podjęto w artykule A. Gaik i G. Grotkowskiej na przykładzie absolwentów kierunków ekonomicznych.
W ostatnich latach pojawiły się głosy, iż w Polsce zbyt wiele osób podejmuje studia wyższe i w efekcie mamy do czynienia z tzw. przeedukowaniem. Temat ten omawia w swoim artykule J. Baran. Ostatni tekst, autorstwa S. Pastuszki, poświęcony jest determinantom zadowolenia z pracy zawodowej oraz roli wykształcenia w jego uzyskiwaniu.
Z pewnością wątki te nie wyczerpują interesujących zagadnień związanych z kształceniem i rynkiem pracy. Stanowią jednak punkt wyjścia dalszych refl eksji i dyskusji, a także kolejnych, bardziej zaawansowanych badań.

 

Gabriela Grotkowska

Co nowego w urzędach pracy Numer 2 | 2019 (169)
Redakcja
Summary:

W związku z sygnalizowanym przez pracodawców coraz większym brakiem określonych specjalistów urzędy pracy bardzo dużo uwagi poświęcają wyborom zawodowym młodzieży, która w niedalekiej przyszłości wejdzie na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. pobierz artykuł

Keywords:
Co nowego na rynku pracy Numer 2 | 2019 (169)
Redakcja
Summary:

Na rynku pracy coraz więcej firm ma trudności w znalezieniu pracowników. Dlatego duże znaczenie ma zwiększająca się liczba pracujących emerytów, a także rosnące wynagrodzenia i coraz szersza paleta świadczeń dodatkowych dla pracowników. pobierz artykuł 

Keywords:
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 2 | 2019 (169)
Departamencie Funduszy MRPiPS
Summary:

1 marca 2019 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki
pobierz artykuł 

Keywords:
„Wielowymiarowy opis oferty pracy. Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy” – omówienie badań
Ilona Antoniewicz
Monika Kowalczyk-Gnyp
Summary:

Pośrednictwo pracy to usługa, w ramach której urzędy pracy udzielają pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników poprzez przyjmowanie, upowszechnianie i dopasowywanie kandydatów do zgłaszanych ofert pracy. Treść i struktura ofert stała się przedmiotem badań zrealizowanych przez WUP w Katowicach w latach 2017–2018. pobierz artykuł

Keywords:
Automatyzacja procesów przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy
Patrycja Miązek
Summary:

W wyniku automatyzacji procesów aż 87% firm w Polsce i tyle samo na świecie zwiększy lub utrzyma liczbę zatrudnionych w ciągu najbliższych dwóch lat. Dlaczego? Ponieważ w cyfryzacji nie chodzi o zastąpienie pracy ludzi maszynami, a o zwiększenie konkurencyjności firm. Automatyzacja to także szansa dla pracowników, by podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć jakość pracy. pobierz artykuł

Keywords:
Staż drogą do kariery
Paulina Łukaszuk
Summary:

Na konkurencyjnym rynku pracy trudno pozyskać doświadczonego specjalistę. Dlatego firmy coraz częściej podejmują współpracę z osobami bez wymaganych umiejętności, lecz z potencjałem do rozwoju i nauki. Coraz więcej pracodawców dostrzega korzyści wynikające z organizacji staży i praktyk, a wielu z nich ma już doświadczenia w tym względzie. pobierz artykuł

Keywords:
Czynniki społeczno-demograficzne oraz charakterystyki miejsca zatrudnienia a satysfakcja z pracy
Sylwia Pastuszka
Summary:

Autorka prezentuje badanie determinantów satysfakcji z pracy zawodowej w różnych krajach Europy, zwracając szczególną uwagę na rolę wykształcenia w kształtowaniu się zadowolenia z aktywności zawodowej. pobierz artykuł

Keywords:
Nadwyżka kwalifikacji w Polsce w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności
Jan Baran
Summary:

Artykuł identyfikuje skalę tzw. przeedukowania w Polsce w 2015 r. na podstawie  danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), wykorzystując metodę zrealizowanych połączeń oraz subiektywne deklaracje pracowników. pobierz artykuł

Keywords:
Wpływ cech szkoły wyższej na sytuację absolwentów na rynku pracy
Gabriela Grotkowska
Aleksandra Gaik
Summary:

Autorki badają, w jaki sposób prestiż ukończonej uczelni, jej własność, tryb studiów czy inne charakterystyki edukacji wpływają na wynagrodzenie, fakt posiadania pracy i czas jej poszukiwania – na przykładzie absolwentów studiów ekonomicznych. pobierz artykuł

Keywords:
Stopa zwrotu z edukacji w Polsce w świetle badań empirycznych
Gabriela Grotkowska
Sylwia Pastuszka
Summary:

Artykuł omawia trudności metodologiczne związane z badaniem stopy zwrotu z edukacji, a także prezentuje przegląd badań tego zjawiska w Polsce w okresie transformacji systemowej. pobierz artykuł

Keywords:
Wyk­sz­tałce­nie a podaż pracy w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji
Gabriela Grotkowska
Urszula Sztanderska
Summary:

W artykule autorki identyfikują główne mechanizmy  odpowiedzialne za zmiany podaży pracy w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad, dokumentując zmiany struktury podaży pracy w  przekroju poziomu wykształcenia pobierz artykuł

Keywords: