Rynek Pracy

numer 2 | 2020 (173)


Szanowni Czytelnicy,

wiosną 2020 r. gwałtownie, niespodziewanie i na niespotykaną w ostatnich dekadach skalę zostaliśmy skonfrontowani z całą wiązką negatywnych emocji: strachem o zdrowie i życie swoje i bliskich; lękiem o nasze firmy, miejsca pracy i dochody; tęsknotą wynikającą z przymusowej izolacji; niepewnością co do terminu i przebiegu egzaminów naszych dzieci; frustracją i gniewem wywołanymi negatywnymi skutkami błyskawicznego i nieprzygotowanego przechodzenia w tryb zdalnej edukacji w szkołach i telepracy w urzędach, uczelniach i korporacjach.
Planując ten numer naszego kwartalnika, którego hasłem przewodnim jest „W kierunku pozytywnego rynku pracy”, nie mogliśmy wiedzieć,  jak  przewrotnie  i  –  pozornie (o czym za chwilę) – nie na miejscu będzie ono brzmiało. Jaki „pozytywny rynek pracy”? – ktoś zapyta. Dziś już zderzamy się z konsekwencjami gigantycznego i globalnego szoku popytowego i podażowego, z rosnącą falą bezrobocia, zamykaniem do niedawna dobrze prosperujących biznesów, obniżaniem wynagrodzeń, topnieniem oszczędności, rezygnacją z zaplanowanych inwestycji, zniszczonymi łańcuchami dostaw, kataklizmem w sektorze usługowym: gastronomii, turystyce, transporcie, sporcie i rekreacji, kul- turze. Stoimy także w obliczu niezwykłej niepewności co do tego, jak rynek pracy w Polsce, Europie i na świecie będzie wyglądał za kilka, kilkanaście miesięcy. Rozważaniom na ten temat będzie z pewnością poświęcony niejeden przyszły numer naszego czasopisma. Jakby jednak nie wyglądała sytuacja na rynku pracy w najbliższym czasie, to w nieco dłuższej perspektywie, gdy opadnie już gorączka nadzwyczajnych interwencji podyktowanych szczególny- mi okolicznościami i zaspokajaniem najbardziej bazowych potrzeb ludzkich, wciąż warto będzie zajmować się kwestiami podjętymi przez autorów artykułów tego numeru: wykorzystaniem dorobku psychologii pozytywnej w zarządzaniu ludźmi, rozwiązaniami z zakresu work-life balance, podnoszącymi dobrostan pracowników, proinnowacyjnym kształtowaniem kapitału ludzkiego w organizacji oraz nowoczesnymi modelami funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, budującymi ich pozytywny wizerunek.
Aktualny numer otwiera artykuł, w którym rekomenduje się pozytywne spojrzenie na pracownika, a zatem z perspektywy jego zasobów i zalet, oraz stworzenie środowiska pracy, które zapewni poczucie spełnienia i sensu, dzięki czemu będzie można podnieść jego efektywność i wyniki całej organizacji.

W kolejnym tekście zaprezentowano niemiecki model partnerstwa dotyczący tworzenia warunków łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Jest on zorientowany na zwiększenie aktywności zawodowej, zwłaszcza kobiet, wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia pracowników, a także na poprawę konkurencyjności firm przez pozyskanie i utrzymanie kluczowych pracowników.
W artykule trzecim zwrócono uwagę, że budowanie konkurencyjności organizacji we współczesnej gospodarce wymaga uwzględnienia jej uwarunkowań wynikających z czynników zewnętrznych, takich jak: polityka państwa, regulacje prawne oraz współpraca organizacji z jej otoczeniem, a także wewnętrznych, do których należą: kapitał własny, sposób pozyskiwania właściwych pracowników i właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim. Tę część numeru zamyka tekst, w którym postuluje się, by urzędy pracy jako instytucje wsparcia społecznego starały się być podmiotami twórczymi, wchodzącymi w kooperację instytucjonalną przynoszącą efekty synergii. Zaprezentowano szereg ciekawych przykładów takiej współpracy. Przedstawiono także bardzo interesującą, opartą na psychologicznej koncepcji J. L. Hollanda, wizję modelu funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.
Drodzy Czytelnicy, w tym szczególnym czasie życzę przede wszystkim zdrowia i pogody ducha, a także miłej lektury kolejnego numeru „Rynku Pracy”.

Kamil Zawadzki

pobierz artykuł

pobierz numer 2/2020

Psychologia pozytywna w pracy zawodowej
Aneta Kozioł
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Spojrzenie na pracownika z perspektywy jego zasobów i zalet oraz stworzenie środowiska pracy, które zapewnia mu poczucie spełnienia i sensu, może znacząco podnieść jego efektywność i wyniki całej organizacji. Takie podejście bezpośrednio wypływa z psychologii pozytywnej.

pobierz artykuł

Keywords: work, praca, pozytywna psychologia, positive psychology, satysfakcja, dobre samopoczucie, well-being, satisfaction, positive organization, pozytywna organizacja
Model współpracy partnerskiej na rzecz tworzenia warunków do godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym na przykładzie Niemiec
Cecylia Sadowska-Snarska
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

W artykule przedstawiono niemiecki model partnerstwa na rzecz tworzenia warunków do godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, zorientowany z jednej strony na zwiększenie aktywności zawodowej, zwłaszcza kobiet, równość szans, jakość życia pracowników, z drugiej zaś na poprawę konkurencyjności firm, w tym pozyskanie i utrzymanie pracowników, zwłaszcza specjalistów.

pobierz artykuł

Keywords: Work-Life Balance, lokalne sojusze na rzecz rodzin, audyt przyjazny rodzinie, reconciliation between work and family life, local alliances for families, family-friendly audit, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, godzenie życia zawodowego i rodzinnego, work and family life reconciliation policies in Germany, polityka godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Niemczech
Zarządzanie zasobami ludzkimi wspierające innowacyjność organizacji
Mateusz Wojciech Kaleta
Summary:

Budowanie konkurencyjności organizacji we współczesnej gospodarce wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na jej uwarunkowania wynikające z czynników zewnętrznych, takich jak: polityka państwa, regulacje prawne oraz współpraca organizacji z jej otoczeniem, a także wewnętrznych – kapitał własny, sposób pozyskiwania właściwych pracowników i odpowiednie zarządzanie kapitałem ludzkim.

pobierz artykuł

Keywords: zarządzanie zasobami ludzkimi, human resource management, innowacje, kreatywność, innovation, creativity, organization, organizacja
Budowanie pozytywnego wizerunku publicznych służb zatrudnienia w okresie niskiego bezrobocia
Aleksandra Lechowicz
Jarosław Tomaszewski
Summary:

Urząd pracy jako instytucja wsparcia społecznego powinien być twórczym podmiotem. Kooperacja instytucjonalna przynosi efekt synergii. Różnorodne działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zmierzają do sprostania wyzwaniom stawianym przez zmieniające się warunki rynku pracy oraz potrzeby klientów publicznych służb zatrudnienia.

pobierz artykuł

Keywords: labour market, unemployed aged 50+, public employment services, rynek pracy, publiczne służby zatrudnienia, bezrobotni, district labour office, powracający na rynek pracy rodzice, bezrobotni w wieku 50+, współpraca międzyorganizacyjna, bierni zawodowo, powiatowe urzędy pracy, an inter-organi- sation collaboration, parents returning to the labour market, unemployed, economically inactive people
Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na rynek pracy w Polsce
Mateusz Żydek
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Ze specjalnej edycji raportu Monitor Rynku Pracy, w którym przeanalizowano wpływ wirusa na polski rynek pracy, wynika, że 26% pracowników ocenia ryzyko utraty posady jako duże. To wzrost o blisko 1/5 w stosunku do okresu sprzed epidemii oraz najwyższy wynik obserwowany od 10 lat, czyli od rozpoczęcia tego projektu badawczego.

pobierz artykuł

Keywords: economic situation, badania rynku pracy, labour market research, prognozy rynku pracy, Polski rynek pracy, Polish labour market, makroekonomia i rynek pracy, macroeconomics and the labour market, labour market forecasts, koronawirus, coronavirus impact on the labour market, COVID-19, SARS-CoV-2, wpływ koronawirusa na rynek pracy, coronavirus, sytuacja gospodarcza
Zastosowanie pracy zdalnej po powrocie do nowej normalności
Agnieszka Kolenda
Summary:

Praca zdalna od wielu lat była wskazywana przez pracowników jako jedno z najcenniejszych świadczeń pozapłacowych, które znacząco wpływało na decyzję o podjęciu współpracy z daną firmą. Mimo że wielu pracodawców starało się odpowiadać na te potrzeby, to inni wciąż pozostawali sceptycznie nastawieni do skuteczności takiej formy świadczenia pracy. Wydarzenia ostatnich miesięcy niejako zmusiły organizacje do weryfikacji ich dotychczasowego podejścia do tzw. telepracy. Presja czasu i konieczność podjęcia szybkich decyzji nie tworzyła idealnych warunków do przechodzenia na zdalny tryb pracy, jednak zebrane doświadczenia mogą poskutkować większą skalą wykorzystania tego rozwiązania po powrocie do normalności.

pobierz artykuł

Keywords: work-life balance, praca zdalna, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, remote working, świadczenia pozapłacowe, non-wage benefits
Dobre praktyki w budowaniu partnerskich relacji. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie – innowacje w działaniu
Łukasz Curyło
Summary:

W Polsce funkcjonuje 340 powiatowych urzędów pracy (PUP), które określają i koordynują politykę danego rynku pracy, zgodnie z jego potrzebami. Ich codzienna praktyka jednoznacznie wskazuje, że jednym z elementarnych czynników wpływających na efektywność podejmowanych działań na rzecz lokalnego rynku pracy jest szeroko rozumiana współpraca z pracodawcami. Obecnie dla naszego urzędu pracy budowanie dobrego klimatu biznesowego w mieście to filar działalności. Oprócz standardowych działań wprowadzamy innowacje w obszarze działalności PUP i rozwiązań technicznych. Wyzwania to dla nas motywacja do działania!

pobierz artykuł

Keywords: social economy, job fairs, targi pracy, professional development, rozwój zawodowy, entrepreneurship, przedsiębiorczość, współpraca, innowacje, cooperation, innovation, gamification, własny biznes, monitoring, biuro pracy, dzień roboczy, dobry start, business day, ekonomia społeczna, grywalizacja, building partnership relations, business, communication, Jaworzno, company, employ- ment office, komunikacja, good start, own business, budowanie relacji partnerskich, biznes, firma
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 2 | 2020 (173)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

Stan prawny na dzień 1 czerwca 2020 r.

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Co nowego na rynku pracy Numer 2 | 2020 (173)
Redakcja
Summary:

Stopniowe znoszenie obostrzeń w życiu publicznym związanych z epidemią koronawirusa skutkuje powrotem pracowników do swoich miejsc zatrudnienia. Ale w wielu miejscach praca nie będzie wyglądała już tak samo jak przed epidemią. Oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawców też uległy zmianom.

pobierz artyku

Keywords: praca zdalna, remote work, nieunikniona automatyzacja, pandemia COVID-19 zmieniła oczekiwania pracowników, dismissals due to the fault of the employer, the COVID-19 pandemic has changed employee expectations, zwolnienia z winy pracodawcy, inevitable automation
Co nowego w urzędach pracy Numer 2 | 2020 (173)
Redakcja
Summary:

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią urzędy pracy po- woli wracają do bezpośredniego pełnienia swoich zadań statutowych z przestrzeganiem wszelkich zaleceń bezpieczeństwa, ograniczając zdalną formę pracy. Wznowiono bezpośrednią obsługę klientów, ale zaleca się jednak, np. w Łodzi, korzystać nadal z form pośrednich (telefon, poczta elektroniczna itp.).

pobierz artykuł

Keywords: subsidizing employees' salaries, wzrost liczby osób bezrobotnych, increasing the number of unemployed people, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, government crisis shield, rządowa tarcza kryzysowa
Zaproszenie do udziału w konkursie
Redakcja
Summary:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ogłasza XXII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej.
Konkursem są objęte prace magisterskie i doktorskie zakończone w latach 2019
i 2020, podejmujące następujące tematy:

I. Problemy pracy

 • Rynek pracy
 • Edukacja zawodowa i poradnictwo a rynek pracy
 • Bezrobocie, środki i metody przeciwdziałania
 • Migracje zarobkowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Wynagrodzenia i systemy motywacyjne
 • Czas pracy, elastyczne systemy organizacji czasu pracy
 • Rozwój zawodowy i zawodoznawstwo

II. Polityka społeczna

 • Teoretyczne problemy polityki społecznej
 • Społeczne problemy integracji europejskiej
 • Podmioty: publiczne i niepubliczne; instytucje i instrumenty polityki społecznej
 • Społeczeństwo obywatelskie, dialog obywatelski, problemy kapitału społecznego
 • Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne
 • Problemy redystrybucji dochodów
 • Zróżnicowania społeczne, ubóstwo, wykluczenie społecznie i metody przeciwdziałania
 • Rodzina i polityka rodzinna
 • Społeczno-ekonomiczna sytuacja grup szczególnego ryzyka
 • Uwarunkowania i skutki pracy zawodowej kobiet

III. Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w ramach nauk o pracy i polityce społecznej

 • Indywidualne i zbiorowe prawo pracy; dialog społeczny
 • Międzynarodowe i europejskie prawo pracy

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 5 października 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
ipiss.com.pl

Keywords: