Rynek Pracy

numer 3 | 2016 (158)


Drodzy Czytelnicy,
na polskim rynku pracy obserwuje się tak daleko idącą poprawę, że powoli zaczynamy zapominać o nękającym nas całe dekady bezrobociu. Czy nie za szybko? Ta poprawa daje się wyjaśnić czynnikami o charakterze koniunkturalnym (przede wszystkim wzrost popytu wewnętrznego na skutek dodatkowych wypłat w ramach programu 500+), jak zwykle – sezonowym (w okresie letnim wrasta zapotrzebowanie na krótkookresową pracę np. w gastronomii,  przetwórstwie rolnym, zbieractwie itp.) i – niestety – demograficznym (zasoby pracy się zmniejszają pod wpływem procesów ludnościowych). Taka sytuacja na polskim rynku pracy nie będzie trwała wiecznie, tak jak nie obserwuje się trwałej i całkowitej eliminacji bezrobocia w żadnym kraju dojrzałej gospodarki rynkowej. Towarzyszy ono uporczywie procesom rozwojowym, z mniejszym lub większym nasileniem, skupiając na sobie uwagę tak teoretyków, jak i praktyków. A zatem zapraszamy do lektury opracowania traktującego o bezrobociu równowagi w Polsce, czyli stopie bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że jego poziom jest nadal wysoki, co nie pozwala na błogi spokój – trzeba po prostu dalej działać na rzecz jego ograniczenia.
Te działania muszą uwzględnić usytuowanie polskiego rynku pracy w warunkach i przestrzeni wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych. Już wycisnęły i dalej wyciskają one swe piętno na zmianach w zapotrzebowaniu na pracę – jej treści i jakości. By temu sprostać, nie generując bezrobocia, w Polsce musi nastąpić przede wszystkim proces budowania sprawnego systemu kształcenia ustawicznego. Wszelkie opóźnienia spowodują tak niepożądaną nierównowagę na rynku pracy. Czyli – wracamy do ciągle czającego się bezrobocia. Ale – na pocieszenie – trochę o wynagrodzeniach. Nie dość, że rosną, to zmniejsza się nieco ich zróżnicowanie.
Proponujemy także pochylenie się nad innymi zagadnieniami, takimi jak znaczenie i rola tzw. zielonych miejsc pracy w gospodarce, innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, niszowy rynek pracy doradcy klienta w sektorze pożyczkowym, zatrudnienie i bezrobocie młodzieży w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, a także analiza wpływu wydatków budżetu wojewódzkiego na strukturę wiekową ludności. Nasz rynek pracy jest ciekawy, a na pewno nie nudny.
Zapraszam zatem do życzliwej lektury i uprzejmie proszę o nadsyłanie swoich opinii, głosów w dyskusji czy ocen – niekoniecznie zgodnych z poglądami Autorów i redakcji.

Elżbieta Kryńska

pobierz artykuł

pobierz numer 3/2016

Rada Dialogu Społecznego to dobrze funkcjonująca maszyna
Piotr Duda
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Joanna Ćwiek-Świdecka

Pierwszy rok funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego zdominowały sprawy  organizacyjne. Ale partnerom społecznym udało się wypracować kilka ważnych dla pracowników kompromisów. 
pobierz wywiad

Keywords: Rada Dialogu Społecznego, Social Dialogue Council, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, Voivodship Social Dialogue Councils
Stopa bezrobocia równowagi w Polsce
Leszek Kucharski
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

W każdej gospodarce występuje pewien poziom bezrobocia w stanie  równowagi na rynku pracy, które nie jest w zasadzie wrażliwe na zmiany agregatowego popytu na towary. Bezrobocie to zależy natomiast od czynników realnych. Często określa się je jako „naturalną stopę bezrobocia”. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, labour market, rynek pracy, bezrobocie
ICT a zapotrze­bowanie na umiejęt­ności na współczes­nych rynkach pracy – wyzwa­nia i szanse dla kra­jów Europy Środkowo-Wschodniej
Łukasz Arendt
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Nowe technologie to wyzwanie dla rynku pracy. Pod ich wpływem zmieniają się sposoby współpracy między ludźmi, ale także sposoby świadczenia pracy. Nowoczesny rynek faworyzuje wysokie kwalifikacje. 
pobierz artykuł

Keywords: duże dane, off shoring, technical change, big data, zmiany techniczne, labour market polarisation, polaryzacja rynku pracy
Anal­iza zmian poziomu prze­cięt­nych wyna­grodzeń brutto w przekroju grup zawodów w Polsce w lat­ach 2004–2014
Artur Gaj­dos
Summary:

Najwyższe wynagrodzenia brutto obserwowane są w pierwszej wielkiej grupie zawodowej – przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Stale powyżej średniej zarabiają również specjaliści. Wynagrodzenia bliskie przeciętnej osiągają technicy i inny średni personel. W pozostałych wielkich grupach zawodowych wynagrodzenia są niższe od średniej. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, struktura zawodowa, occupational structure, zarobki brutto, gross earnings
Kat­e­go­ria „zielonych” miejsc pracy w strate­gii zrównoważonego roz­woju Unii Europe­jskiej
Łukasz Kozar
Summary:

Na rynku pracy badacze identyfikują tzw. zielone miejsca pracy (zwane dalej w skrócie ZMP)1. Tak specyficznie nazywane miejsca pracy charakteryzują się lepszą jakością niż rozumiane tradycyjnie.
 pobierz artyku

Keywords: „green” jobs, „Zielone” miejsca pracy, zrównoważony rozwój, zielona gospodarka, green economy, sustainable development
Innowacje – kręta droga na szczyt. Jak zwięk­szyć poziom innowacji i konkuren­cyjności pol­s­kich przed­siębiorstw?
Monika Dawid-Sawicka
Summary:

By gospodarka rosła, a sytuacja na rynku pracy poprawiała się, potrzebne jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój. W światowych rankingach pod  względem innowacyjności zajmujemy aż 72 miejsce. 
pobierz artykuł

Keywords: rozwiązania rynkowe, market solutions, innowacje, innovations
Rynek firm poży­czkowych w Polsce
Monika Zakrzewska
Summary:

Usługi doradcy klienta świadczy obecnie około 20 000 osób. Dla większości z nich jest to dodatkowe zajęcie, które wykonują „po godzinach”. Wielu doradców to emeryci i renciści, a także matki przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. 
pobierz artykuł

Keywords: fl exible hours, insurance agents, doradca klienta, godziny elastyczne, client advisor, agenci ubezpieczeniowi
Wpływ wydatków budżetu wojew­ództwa na struk­turę wiekową lud­ności na przykładzie wojew­ództwa wielkopol­skiego
Michał Wesołek
Summary:

W ostatnich latach bardzo często podkreśla się rolę uwarunkowań demograficznych w polityce gospodarczej. Polityka ludnościowa powinna być prowadzona także na poziomie samorządu terytorialnego. Samorząd województwa jest w stanie skutecznie wpływać na strukturę ludności poprzez odpowiednie zaplanowanie wydatków budżetowych. 
pobierz artykuł

Keywords: polityka budżetowa samorządu, regresja analiza, population’s age structure, regression analysis, polityka demograficzna, budget policy of local government, struktura wiekowa ludności, demographic policy
Zatrud­nie­nie i bezrobo­cie wśród młodzieży w Polsce i w kra­jach Unii
Agnieszka Ziomek
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Bezrobocie wśród młodych pozostaje bardziej reaktywne na zmiany gospodarcze niż bezrobocie w grupach starszych wiekowo. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, district labour office, bezrobocie, activation of unemployed, powiatowy urząd pracy, professional courses, kursy aktywizacji zawodowej kursy, underqualifi ed persons, osób niewykwalifikowanych, aktywizacja osób bezrobotnych, activation courses
Sytu­acja na rynku pracy w Polsce jest coraz bardziej optymisty­czna – raport Man­power
Mał­gorzata Sacewicz-Górska
Summary:

Jak pokazują wyniki raportu ManpowerGroup, III kwartał przyniósł optymizm i stabilizację na rynku pracy. Pośród sektorów, w których należało podziewać się najkorzystniejszej sytuacji, triumfuje produkcja przemysłowa. 
pobierz artykuł

Keywords: Employment in the European Union, branże kreatywne, Zatrudnienie w Unii Europejskiej, kreatywna gospodarka, creative industries, creative economy
Part­nerstwo z biz­ne­sem na Śląsku
Opra­cow­anie zbior­cze
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Partnerstwo to kluczowy czynnik umożliwiający aktorom lokalnego rynku pracy efektywną realizację działań w obszarze wsparcia osób bezrobotnych oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, a także wspierania lokalnych firm. 
pobierz artykuł

Keywords: współpraca, partnership
Małopol­ska jakość szkoleń
Justyna Fal­gier
Mał­gorzata Dudziak
Summary:

Krakowski WUP dba o to, by oferowane w regionie szkolenia były jak najlepszej jakości. 
pobierz artykuł

Keywords: educational and training services in Malopolska Region, usługi edukacyjne i szkoleniowe w województwie małopolskim
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 3 | 2016 (158)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

(stan prawny na dzień 3 października 2016 r.) Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r. 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Zmiany w prawie pracy
Dominika Figuła
Summary:

Ostatnie nowelizacje kodeksu pracy wprowadziły zmiany dotyczące  zatrudnienia kobiet przy pracach szkodliwych dla zdrowia oraz zlikwidowały tzw. syndrom pierwszej dniówki. Największy wpływ na rynek pracy niewątpliwie będzie miała ostatnia z przedstawionych w artykule ustaw, tj. objęcie z dniem 1 stycznia 2017 r. minimalną stawką godzinową umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. 
pobierz artykuł

Keywords: labor law, prawo pracy, nowelizacje kodeksu pracy, protection of pregnant and breastfeeding women, minimalna stawka godzinowa, syndrom pierwszej dniówki, ochrona kobiet w ciąży i karmiących piersią, first day syndrome, minimum hourly rate, amendments to the labor code
Co nowego na rynku pracy? Numer 3 | 2016 (158)
Redakcja
Summary:

Choć sytuacja na rynku pracy systematycznie się poprawia i bezrobocie spada, to jednak nie brakuje na nim nierozwiązanych problemów. 
pobierz artykuł

Keywords: carers of the disabled are secured, imigranci zarabiają mniej, NIK critically about internships, NIK krytycznie o stażach, ZUS officials can flash, opiekunowie niepełnosprawnych zabezpieczeni, urzędnicy ZUS potrafią migać, immigrants earn less
Co nowego w urzędach pracy? Numer 3 | 2016 (158)
Redakcja
Summary:

Choć sytuacja na rynku pracy poprawia się, urzędnicy wciąż muszą pomagać osobom długotrwale bezrobotnym.
 pobierz artykuł

Keywords: an international project to develop competence in the profession of a cook -, Cook in Spanish, przedszkola na podkarpaciu, pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, help for the long-term unemployed, międzynarodowy projekt rozwoju kompetencji w zawodzie kucharz – „Gotuj po hiszpańsku”, kindergartens in Podkarpackie