Rynek Pracy

numer 3 | 2017 (162)


Drodzy Czytelnicy,
dane statystyczne wskazują, iż wraz z poziomem wykształcenia jednostek rośnie ich udział w zatrudnieniu, a maleje zagrożenie bezrobociem oraz uczestnictwo w bierności zawodowej. Zasób wiedzy i umiejętności zawodowych determinuje również możliwości świadczenia pracy, a zwłaszcza zdolność do dostosowań wynikających ze zmiennych warunków gospodarowania. Jednocześnie wiedza, umiejętności i kwalifikacje, czyli kompetencje pracowników, stają się najważniejszymi aktywami organizacji, których konkurencyjność rynkowa jest zależna nie tyle i nie tylko od kapitału fizycznego, ile od ilości i jakości kapitału ludzkiego. Inwestycje w kapitał ludzki są w tej sytuacji najważniejszymi nakładami, zarówno z punktu widzenia gospodarki jako całości, jak też tworzących jej podmiotów i jednostek uczestniczących w procesie pracy. Najważniejsze są inwestycje w siebie – we własny kapitał ludzki przez naukę w szkole, doszkalanie się w miejscu pracy, zdobywanie wiedzy w sposób niezinstytucjonalizowany (na własną rękę poprzez obserwację, lekturę, dyskusjeitp.), a nawet działania na rzecz poprawy stanu zdrowia. Ale – są to tylko inwestycje. A te – jak wiadomo – zawsze wiążą się z ryzykiem, że nie przyniosą pożądanego rezultatu, ponieważ oczekiwane w przyszłości korzyści mogą nie wystąpić w ogóle lub ich poziom nie będzie satysfakcjonujący dla inwestującego. Dzieje się tak zarówno w przypadku zatrudnienia pracowniczego, jak i niepracowniczego, tak w sytuacji pracy na stanowiskach często spotykanych, jak i prac niszowych.
Poza tym organizacje ponoszą różne nakłady (na przykład koszty naboru, zatrudniania, kształcenia w miejscu pracy czy tworzenia programów szkolenia pracowników). Wpływają więc też na koszty pracy.
Tej dyskusji w większości poświęcony jest kolejny numer „Rynku Pracy”.
A poza tym – pełna informacja o zatrudnieniu niepracowniczym, studia przypadków i inne równie interesujące rozważania.
Zapraszam też do dyskusji, nasz adres to:
rynek.pracy@ipiss.com.pl


Z życzeniami miłej lektury
Elżbieta Kryńska

pobierz artykuł

pobierz numer 3/2017

Najważniejsze są układy zbiorowe pracy
Jan Guz
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Małgorzata Zdancewicz

Pozycja pracownika na rynku pracy jest słaba ze względu na to, że mamy bardzo elastyczny rynek pracy – form „śmieciowego” zatrudnienia jest bardzo wiele. A rynek pracy jest słaby ze względu na brak układów zbiorowych pracy. 
pobierz wywiad

Keywords: employment, Rada Dialogu Społecznego, collective labor agreements, Social Dialogue Council Urszula Jeruszka Ludwik Florek, program Rodzina 500+, Family 500+ program, OPZZ, trade unions, „śmieciowe” zatrudnienie, junk, układy zbiorowe pracy, związki zawodowe
Problemy zatrudnialności i związane z nimi wyzwania
Urszula Jeruszka
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Problematyka zatrudnialności jest od dawna przedmiotem dociekań  przedstawicieli nauk społecznych. „Zatrudnialność” (employability) nie jest pojęciem nowym. Funkcjonuje ono w literaturze przedmiotu oraz licznych badaniach już od wielu lat, w szczególności od końca XIX w. W Polsce jest ono powszechnie stosowane wraz z wejściem do Unii Europejskiej. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, competences, rynek pracy, szanse na zatrudnienie, kompetencje, employability, employability factors, czynniki zwiększające szanse na zatrudnienie
Zatrudnienie niepracownicze
Ludwik Florek
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umów prawa cywilnego stanowi doniosły i trudny do rozwiązania problem społeczny, a także prawny. Do tego zatrudnienia, opartego na innej podstawie niż stosunek pracy, nie stosuje się przepisów prawa pracy. Powoduje to jego nadużywanie poprzez zawieranie pozornych umów cywilnoprawnych. Przeciwdziała temu sądowe ustalanie stosunku pracy, uzupełniane działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Następuje też stopniowy wzrost uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 pobierz artykuł

Keywords: Państwowa Inspekcja Pracy, umowy cywilnoprawne, employment relationship, civil law contracts, samozatrudnienie, stosunek pracy, National Labour Inspectorate Magdalena Knapińska, self-employment
Koszty pracy w aspekcie międzynarodowym w latach 2004–2016
Magdalena Knapińska
Summary:

Makroekonomii i Badań nad Rozwojem samo bowiem pojęcie jest często utożsamiane z określeniem „koszty zatrudnienia” i używa się tych dwóch pojęć zamiennie. Podejmowanie przez ekonomistów tematyki dotyczącej kosztów pracy jest prowadzone z gruntu w dwojaki sposób. Od strony makroekonomicznej koszty pracy można wiązać z ogółem nakładów na wytworzenie i reprodukcję kapitału ludzkiego społeczeństwa. Zawiera on wydatki, które nie występują bezpośrednio na szczeblu przedsiębiorstwa, np. wydatki na oświatę, kulturę, ochronę zdrowia czy bezpieczeństwo socjalne (Makowski 2000, s. 80). Z drugiej strony koszty pracy posiadają istotny aspekt mikroekonomiczny, w ramach którego stanowią kategorię ekonomiczną, wyrażającą sumę płac i pozapłacowych nakładów związanych z pozyskiwaniem, utrzymywaniem, doskonaleniem i wykorzystaniem zasobów pracy, występujących w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa (Wiktor 1991, s. 21). Warto tu również zauważyć, że po raz pierwszy pojęcie „koszty pracy” zostało wprowadzone do literatury ekonomicznej przez F. Leitnera w 1925 r. (Leitner 1925, s. 144, za: Wiktor 1991, s. 14), który zauważył, że nie tylko płace, ale również inne nakłady ponoszone przez pracodawców są istotnym parametrem decyzyjnym branym pod uwagę w rachunku ekonomicznym (Stasiak 2007, s. 8). W latach 30. XX w. koszty pracy były utożsamiane z bezpośrednim wynagrodzeniem Analizy rynku pracy w Unii Europejskiej wskazują na występowanie wielu podobnych miar związanych z aktywnością zawodową, stopą bezrobocia oraz efektywnością programów polityki rynku pracy. Jednakże różnice między poziomem płac w poszczególnych krajach pozostają nadal wysokie. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być zróżnicowanie kosztów pracy, które mogą determinować poziom płac w poszczególnych krajach. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, wydajność, productivity, labour costs, koszty pracy
Znaczenie kompetencji pedagogicznych i społecznych w zawodzie trenera sportu
Marcin Buchali
Summary:

Zawód trenera sportu wiąże się z koniecznością posiadania rozległych  kompetencji społecznych i pedagogicznych. Trener jest nauczycielem, wychowawcą, autorytetem, towarzyszem w rozwoju i sprzymierzeńcem w drodze do osiągnięcia sukcesu. Zadaniem trenera jest motywowanie, rozbudzanie zaangażowania, wysiłku, systematyczności, wytrwałości, odpowiedzialności. 
pobierz artykuł

Keywords: zarządzanie zasobami ludzkimi, human resources management, społeczna odpowiedzialność biznesu, corporate social responsibility, involvement, zaangażowanie, dobre praktyki, good practices
„Wspólna droga do postępu” – studium przypadku zarządzania zasobami ludzkimi w Michelin Polska S.A.
Anna Jawor-Joniewicz
Summary:

Jak skutecznie udoskonalić system zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), włączając w ten proces wszystkich pracowników? Odpowiedzi na to pytanie służy zawarta w artykule prezentacja nowoczesnych rozwiązań w obszarze ZZL, stosowanych przez firmę Michelin Polska S.A. 
pobierz artykuł

Keywords: zarządzanie zasobami ludzkimi, human resources management, społeczna odpowiedzialność biznesu, corporate social responsibility, involvement, zaangażowanie, dobre praktyki, good practices
Satysfakcja zawodowa Polaków 2016 – raport z badania
Piotr Sedlak
Piotr Jurczak
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Polacy przeciętnie oceniają swoją pracę jako „ani dobrą, ani złą”. Średni wynik dla przebadanej populacji wyniósł 0,08 (w skali od -2 – „maksymalne niezadowolenie” do +2 – „maksymalne zadowolenie”). 
pobierz artykuł

Keywords: wypalenie zawodowe, job satisfaction, burnout, job rust, rdza w pracy, stres w pracy, professional development, job stress, zaangażowanie w pracę, job involvement, zadowolenie z pracy, rozwój zawodowy
Emigracja po polsku
Andrzej Kubisiak
Summary:

Wokół polskiej emigracji narosły liczne mity. Wielokrotnie była przeszacowywana jej skala, zmieniane były motywacje Polaków, a także rysowano nieaktualny już obraz osób wyjeżdżających z kraju. Jak wygląda to dziś i jaki wpływ na te zmiany ma polski rynek pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiada raport Migracje zarobkowe Polaków VI, przygotowany przez Work Service S.A. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, labour market, rynek pracy, bezrobocie, migracja, emigracja, migration, emigration
Zachodniopomorska branża turystyczna w kontekście deficytu pracowników na rynku pracy
Artur Frąckiewicz
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Zachodniopomorski sektor turystyczny cechuje poważny deficyt pracowników reprezentujących kluczowe dla niego kategorie zawodowe.

pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, szkoła zawodowa, vocational school, sektor turystyczny, tourism sector
E-urząd pracy? Gdańsk wśród liderów elektronicznych innowacji
Łukasz Iwaszkiewicz
Summary:

W czerwcu 2017 r. podsumowano działania publicznych służb zatrudnienia poświęcone e-usługom udostępnianym w urzędach pracy. Najlepsze praktyki zaprezentowano podczas tematycznej konferencji zorganizowanej przez Departament Informatyki Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, która odbyła się w Warszawie.
pobierz artykuł

Keywords: usługi internetowe, usługi elektroniczne, nowoczesny urząd pracy, modern labour office, digitalizacja, e-usługi, e-services, electronic services, digitization, internet services
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 3 | 2017 (162)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

1 września 2017 r.

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Korzystne zmiany w ochronie pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy
Dominika Figuła
Summary:

Prezydent RP podpisał 1 sierpnia 2017 r. ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
pobierz artykuł

Keywords: labor law, prawo pracy, ochronia roszczeń pracowniczych, rozszerzenie definicji pracownika, extension of employee definition, actual cessation of business operations, faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności, protects employee claims, katalog świadczeń pracowniczych, employee benefits catalog
Co nowego na rynku pracy Numer 3 | 2017 (162)
Redakcja
Summary:

Polacy oceniają rynek pracy bardzo optymistycznie. Nadal odnotowuje się coraz niższe bezrobocie. Firmy coraz częściej mają kłopoty z pozyskaniem pracowników. Pracodawcy coraz chętniej rozglądają się za imigrantami, a 3/4 Polaków chciałoby powrotu na rynek pracy swoich rodaków będących na emigracji zarobkowej.
pobierz artykuł

Keywords: Poles want return of economic migrants, Labor market barometer, Barometr rynku pracy, Polacy chcą powrotu emigrantów zarobkowych
Co nowego w urzędach pracy Numer 3 | 2017 (162)
Redakcja
Summary:

Wiele urzędów pracy realizuje programy adresowane do konkretnych grup klientów – kobiet do 30. roku życia wychowujących dzieci, osób z niepełnosprawnością, młodzieży  niepracującej i nieuczącej się oraz studentów i absolwentów. Urzędy pracy nie tylko pomagają bezrobotnym, wspierają również lokalnych pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy.
pobierz artykuł

Keywords: program, Partnership for people with disabilities, Program „Mama, praca i ja”, Program „Praca z internetu”, mikropożyczki, Mom, work and me, „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”, micro loans, Work from the Internet