Rynek Pracy

numer 3 | 2018 (166)


Szanowni Państwo,
zazwyczaj gdy mowa o pracownikach, myślimy o osobach zatrudnionych w przedsiębiorstwach, firmach bezpośrednio wytwarzających wartość dodaną. Tymczasem blisko co piąta pracująca w Polsce osoba znajduje zatrudnienie w usługach publicznych, przede wszystkim w usługach społecznych, mających charakter pomocniczy dla  funkcjonowania „realnej” gospodarki. Pomijanie szczególnej sytuacji osób pracujących w tym sektorze do niedawna było nagminne, albowiem usługi społeczne zapewniały – mimo relatywnie niskich wynagrodzeń – stabilność zatrudnienia.
Wobec poprawy sytuacji na rynku pracy, wszakże kolejne miesiące II kwartału 2018 r. to czas osiągania dalszych rekordowo niskich poziomów bezrobocia, i wzrostu wysokości wynagrodzeń „wartość” pracy w sektorze usług społecznych ewidentnie maleje. Stąd też prezentowany numer „Rynku Pracy” skupia się na obecnych i przyszłych problemach związanych z zatrudnieniem w tym sektorze.
Problemy te można w skrócie przedstawić jako obawy o brak chętnych do pracy z uwagi na nienadążanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze usług społecznych za przedsiębiorstwami rynkowymi, niski prestiż wielu zawodów pomocowych, zmniejszanie się liczby osób uczących się na kierunkach przygotowujących do pracy w usługach społecznych,
niemożność zastępowania w wielu zawodach brakujących pracowników imigrantami z uwagi na wymagane kwalifikacje, kompetencje językowe i kulturowe.
W pierwszym z zamieszczonych artykułów przedstawiono odmienne zasady funkcjonowania sektorów usług społecznych i rynkowego w pozyskiwaniu i wynagradzaniu pracowników. Dwa kolejne opracowania skupiają się na rynku usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, rynku rosnącym głównie wskutek starzenia się ludności. Pierwszy z nich jest poświęcony próbie oszacowania skali popytu i podaży na tego typu usługi, z kolei drugi – kwestii możliwości zastąpienia brakujących polskich, odpłatnych opiekunów pracownikami cudzoziemskimi.
Wreszcie ostatni artykuł koncentruje się na specyficznych zawodach wchodzących w skład usług społecznych, jakimi są: pracownik socjalny, opiekun środowiskowy i opiekun w domu pomocy społecznej, próbując wskazać najważniejsze problemy trapiące osoby wykonujące te profesje, problemy, które będą rzutować na możliwość znalezienia chętnych do pracy.
Mam nadzieję, iż zawartość tego numeru kwartalnika „Rynek Pracy” zainteresuje Państwa, pobudzając do refleksji na ubocznymi, niekorzystnymi i niepokojącymi skutkami poprawy sytuacji na polskim rynku pracy.

Piotr Szukalski
redaktor naukowy numeru

pobierz artykuł

pobierz numer 4/2018

Praca socjalna wiąże się z wypełnianiem społecznej misji i wymaga szczególnej odpowiedzialności za drugiego człowieka
Elżbieta Bojanowska
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Małgorzata Zdancewicz

Jakie są zagrożenia dla sektora usług społecznych  w warunkach niskiego bezrobocia? Sytuacja na rynku pracy jest dziś bardzo dobra. Rośnie liczba pracujących, a poziom bezrobocia jest rekordowo niski. Wstępne dane za lipiec 2018 r. wskazują na spadek liczby bezrobotnych poniżej 1 mln (tj. 961,5 tys. osób), a stopy bezrobocia rejestrowanego – do 5,9%. To najlepszy wynik w lipcu na przestrzeni ostatnich 28 lat. 
pobierz wywiad

Keywords: labor market, rynek pracy, pomoc społeczna, social assistance, social services, usługi społeczne, niedobór pracowników, shortage of employees
Niskie bezrobocie – zagrożenie sektora usług społecznych?
Piotr Szukalski
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Poprawa sytuacji na rynku pracy prowadzi do szybkiego wzrostu wynagrodzeń i łatwości zmiany miejsca pracy. W tych warunkach działające na nierynkowych zasadach podmioty publiczne realizujące usługi społeczne stają się mało atrakcyjnym, niekonkurencyjnym miejscem pracy. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest ich niska elastyczność płacowa, wynikająca z tego, iż oferowane tu wynagrodzenia regulowane są przepisami prawa i planami finansowymi bazującymi na przeszłości. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, social services, public sector workers, usługi społeczne, pracownicy sektora publicznego
Rynek usług opiekuńczych – dynamicznie rozwijający się segment gospodarki
Zofia Szweda-Lewandowska
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Wzrost liczebności osób starszych oraz najstarszych, a także zmiany struktury i funkcji rodziny będą wpływały na wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz pomoc instytucjonalną. Zapewnienie godnej opieki osobom starszym będzie jednym z najistotniejszych wyzwań, przed jakim staną zarówno władze samorządowe, jak i centralne. 
pobierz artykuł

Keywords: usługi opiekuńcze, care services, pomoc instytucjonalna i społeczna, opieka nad osobami starszymi, institutional and community assistance, proces starzenia się populacji, care for the elderly, care services market, rynek usług opiekuńczych, population aging process
Imigranci w systemie opieki nad osobami starszymi
Dorota Kałuża-Kopias
Summary:

Polska, jak większość krajów rozwiniętych, staje w obliczu starzenia się populacji. Dynamiczny wzrost liczby najstarszych seniorów będzie wymagał skutecznego sprawowania nad nimi opieki, tak formalnej, jak i  nieformalnej. 
pobierz artykuł

Keywords: starzenie się populacji, imigranci, demografia, demography, immigrants, population aging, informal care, opieka nieformalna
Pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe i opiekunowie w domach pomocy społecznej – stan i przyszłość wybranych zawodów pomocowych w Polsce
Rafał Iwański,
Summary:

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z sytuacją na rynku pracy osób pracujących w zawodach pomocowych, w szczególności zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej oraz na rynku usług opiekuńczych. Prognozowany wzrost liczby osób starszych oraz obserwowany od początku XXI wieku silny trend migracji zewnętrznych osób w wieku produkcyjnym wpływa na m.in. wzrost zapotrzebowania na opiekę długoterminową nad niesamodzielnymi osobami starszymi. 
pobierz artykuł

Keywords: usługi opiekuńcze, care services, social works, pomoc społeczna, prace socjalne, social assistance
Kobiety na rynku pracy – równe szanse i elastyczność
Paulina Łukaszuk
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Kobiety na rynku pracy 2018, raport Hays Poland, powstał na podstawie wyników badania, przeprowadzonego od marca do kwietnia 2018 r. z udziałem 4785 osób. Wynika z niego m.in., że organizacje przywiązujące uwagę do różnorodności pod wieloma względami radzą sobie lepiej od pozostałych. Jeśli charakteryzują się otwartością oraz równym traktowaniem pracowników, to łatwiej im pozyskać, a później zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów. Czy sytuacja kobiet na rynku pracy poprawiła się względem zeszłego roku, a starania firm faktycznie odpowiadają na potrzeby pracowników, którzy łączą karierę zawodową z życiem rodzinnym?

pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, sytuacja ekonomiczna, economic situation, research, różnorodność płci, gender diversity, badania, wiodące kobiety, leading women
Trendy na rynku pracy
Bogdan Grabczyk
Summary:

W pierwszym półroczu 2018 r. firma ManpowerGroup podzieliła się wynikami raportu Rewolucja umiejętności 2.0. Raport określa wpływ automatyzacji procesów na rynek pracy w  perspektywie dwóch najbliższych lat. Pokazuje, które funkcje w  przedsiębiorstwach zyskają, a które stracą na znaczeniu. Publikacja przedstawia również wartość kompetencji „miękkich”, które są najbardziej pożądane przez pracodawców, a jednocześnie wskazuje, że znalezienie osób z odpowiednimi cechami stanowi dla firm znaczący problem. 
pobierz artykuł

Keywords: digitalization, skills revolution, automatyzacja, upadający przemysł, „soft” competences, rewolucja umiejętności, cyfryzacja, „Miękkie” kompetencje, declining industries, IT, automation
„Zachodniopomorskie Małe Skarby”
Katarzyna Dmochowska
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Rodzicielstwo to zawód, w którym nie da się pracować na zmiany, pół etatu,  pięć dni w tygodniu. Powrót do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka jest dla rodziców dużym wyzwaniem, zarówno emocjonalnym, jak i organizacyjnym. Zwiększająca się oferta opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi ciągle jeszcze nie nadąża za rosnącym popytem. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku w tym zakresie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął się realizacji autorskiego projektu ,,Zachodniopomorskie Małe Skarby”. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, opieka nad dziećmi, współfinansowanie, child care, co-fi nancing, usługi opiekuńcze, care services
Milicki Jarmark Zawodów Deficytowych – centrum wymiany informacji między lokalnym światem edukacji i pracy
Agnieszka Zaradna
Summary:

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu, kierując się tym, że instytucje rynku pracy, w tym Publiczne Służby Zatrudnienia, mają za zadanie, obok łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, także promocję zatrudnienia (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004…), oraz wyznając zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć, oprócz  świadczenia podstawowych usług i instrumentów rynku pracy na rzecz osób dotkniętych problemem bezrobocia inicjuje szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, a także młodzieży, która stoi przed wyborem zawodu. Aby poszerzyć ich wiedzę o aktywności zawodowej i uświadomić im potrzeby lokalnego rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu z partnerami zorganizował Milicki Jarmark Zawodów Deficytowych. 
pobierz artykuł

Keywords: shortage occupation fair, tabela genealogiczna pracy, European Week of Work Skills, Europejski Dzień Pracodawcy, niedobór targi pracy, Europejski Tydzień Umiejętności Pracy, shortage occupation, brak zawodu, barometr pracy, European Employer Day, job barometer, job genealogical table
Obow­iązu­jące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 3 | 2018 (166)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy
dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt
z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy

IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Senior w pracy
Dominika Figuła
Summary:

W obliczu zmian demograficznych seniorzy będą stanowili coraz liczniejszą grupę pracowników. Kiedyś mianem seniorów określano osoby po 50. r.ż., obecnie coraz częściej granica ta jest przesuwana do 55., a nawet 60. Wśród osób w wieku od 55 do 64 lat w pierwszym kwartale 2018 r. aktywna zawodowo była co druga osoba1, a jeszcze kilkanaście lat temu pracował tylko co czwarty senior. 
pobierz artykuł

Keywords: labor law, prawo pracy, pre-retirement protection, internship allowance, prohibition of age discrimination, retirement severance pay, zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, zmiany demograficzne, odprawa emerytalna, ochrona przedemerytalna, demographic changes, dodatek stażowy
Co nowego na rynku pracy Numer 3 | 2018 (166)
Redakcja
Summary:

Znaczący wzrost  wynagrodzeń, spadek bezrobocia i dobra koniunktura gospodarcza to niewątpliwie dobre informacje. Ale jak to często bywa, mają one i swoje słabe strony – coraz trudniej o pracowników, nawet o imigrantów z Ukrainy, o których zaczynają walczyć nasi sąsiedzi. 
pobierz artykuł

Keywords: pracownicy z Ukrainy, wzrost wynagrodzeń, employees from Ukraine, low unemployment, salary increases, niskie bezrobocie
Co nowego w urzę­dach pracy Numer 3 | 2018 (166)
Redakcja
Summary:

W II połowie roku urzędy mają wiele pracy z rozdysponowaniem kolejnej transzy funduszy unijnych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto nie ustają w aktywacji zawodowej bezrobotnych, seniorów i imigrantów, organizując dla nich liczne konkursy, warsztaty, szkolenia i staże.
pobierz artykuł

Keywords: „Wspieranie rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim”, Pomorska akcja „Aktywni z pasją”