Rynek Pracy

numer 3 | 2019 (170)


Szanowni Czytelnicy,

Co nowego w urzędach pracy Numer 3 | 2019 (170)
Redakcja
Summary:

W kontekście wyzwania, jak utrzymać wzrost gospodarczy w nowych realiach demograficznych, coraz częściej odpowiedzią jest tzw. srebrna gospodarka, u której podstaw leży pozytywne podejście do starzenia się populacji. Traktowanie tego procesu jako szansy, a nie jedynie zagrożenia, wynika z przekonania, iż starzejące się społeczeństwa stworzą nowe możliwości rozwoju gospodarczego przez kreowanie popytu na nowe produkty i usługi lub ich przystosowanie do potrzeb osób starszych, jak również zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy. pobierz artykuł

Keywords:
Co nowego na rynku pracy Numer 3 | 2019 (170)
Redakcja
Summary:

W 2019 r. spada liczba zwolnień lekarskich, a jednocześnie rośnie efektywność ich kontroli. Nie powoduje to jednak takiej sytuacji na rynku pracy, w której pracodawca może sobie pozwolić na brak dbałości o swoich pracowników. I to zarówno o tych, którzy są Polakami, jak i o cudzoziemców. pobierz artykuł

Keywords:
Zmiany w prawie pracy w zakresie danych osobowych
Dominika Figuła
Summary:

Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników to jeden z obowiązków pracodawców. Firmy powinny zapewnić zgodność wewnętrznych procedur z obowiązującymi przepisami już na etapie rekrutacji. pobierz artykuł

Keywords:
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 3 | 2019 (170)
Departamencie Funduszy MRPiPS
Summary:

1 czerwca 2019 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords:
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 50+, w tym długotrwale bezrobotnych
Kamila Dunaj
Summary:

Jednym z wyzwań stojących przed publicznymi służbami zatrudnienia jest skuteczna aktywizacja osób z grupy 50+, w szczególności tych, które długotrwale, nierzadko przez kilka lat, pozostają poza rynkiem pracy. W tym artykule skupiono się przede wszystkim na analizie aktywności zawodowej  osób starszych na Pomorzu Zachodnim. pobierz artykuł

Keywords:
Działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu, zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia.
Katarzyna Mazerska
Summary:

Celem artykułu jest zaprezentowanie doświadczeń z pracy doradców zawodowych z osobami powyżej 50. roku życia w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych. Jak wskazują dane z badań i wnioski z autopsji, najbardziej zagrożone wykluczeniem cyfrowym i jednocześnie z rynku pracy są osoby powyżej 50. roku życia (szczególnie kobiety) i długotrwale bezrobotne. Dla tych osób przeprowadzono w toruńskim urzędzie cykl zajęć grupowych mających na celu zdobycie i rozwój minimum umiejętności cyfrowych – niezbędnych przy  poszukiwaniu pracy. pobierz artykuł

Keywords:
Wnioski praktyczne doradcy zawodowego powiatowego urzędu pracy z testowania innowacyjnej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+
Aleksandra Lechowicz
Summary:

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku brał udział w testowaniu innowacyjnej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+. Celem było sprawdzenie możliwości zastosowania jej w innych urzędach pracy w formie programu specjalnego łączącego standardowe i innowacyjne formy wsparcia, dobrane na podstawie indywidualnego podejścia do klienta w wieku 50+. pobierz artykuł

Keywords:
Kobiety na rynku pracy. Kompetencje nie zależą od płci
Paula Rejmer
Summary:

Kobiety coraz lepiej odnajdują się na rynku pracy, konsekwentnie podążając obraną ścieżką kariery i realizując swoje zawodowe ambicje. W środowisku biznesowym wciąż jednak nie brakuje prób określania różnic, które cechują style pracy kobiet i mężczyzn. Wiele z nich wynika z kierowania się stereotypami. Tymczasem doświadczenia pokazują, że skuteczność w biznesie nie ma płci. Pracodawcom, którzy stawiają na zatrudnienie kobiet i mężczyzn oraz równość szans na sprawiedliwe wynagrodzenie i awans, łatwiej jest pozyskać i zatrzymać wykwalifiowanych specjalistów. pobierz artykuł

Keywords:
Rola mediów społecznościowych na obecnym rynku pracy
Mateusz Bogdziński
Summary:

Media społecznościowe znacznie wpływają na nasze życie. Okazuje się, że mogą stanowić szansę na rozwój w obszarze zawodowym. Pozwalają bowiem na zwiększenie możliwości znalezienia wymarzonej pracy. W jaki sposób? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w prezentowanym artykule. pobierz artykuł

Keywords:
Coaching w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+
Monika Wojdyło
Summary:

Jednym z głównych wyzwań pojawiających się w trakcie procesu aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ jest ich bierność i zniechęcenie, a także słaba motywacja do zmiany własnego położenia na rynku pracy. W tej sytuacji można sięgnąć do niestandardowego wsparcia w formie coachingu. pobierz artykuł

Keywords:
Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu osób starszych w Niemczech
Monika Maksim
Zenon Wiśniewski
Summary:

Uaktywnienie zawodowe bezrobotnych 50+, a w szczególności długotrwale pozostających bez pracy, jest jednym z głównych zadań niemieckiej aktywnej polityki rynku pracy. Pozytywne efekty działań na tym polu uzyskano dzięki zastosowaniu indywidualnego podejścia i niestandardowych rozwiązań zarówno na etapie diagnozy sytuacji bezrobotnego, jego uczestnictwa w programie, jak i po podjęciu przez niego zatrudnienia. pobierz artykuł

Keywords:
Jak do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+ podchodzą w Wielkiej Brytanii?
Bogusława Urbaniak
Summary:

Poziom bezrobocia wśród osób 50+ jest w Wielkiej Brytanii relatywnie niski. Z pewnością przyczyniły się do tego kampanie rządowe kierowane od kilkunastu lat do pracodawców. Ale mimo to sytuacja osób starszych na  rynku pracy nie jest oceniana pozytywnie. Obok państwowych urzędów pracy,  które oferują zindywidualizowane wsparcie osobom bezrobotnym w  wieku 50+, niejako równolegle działają liczne agencje prywatne, współpracujące z państwowymi urzędami pracy. Jednak ocena jakości świadczonych przez te podmioty usług, wyrażana przez bezpośrednio zainteresowanych, nie wypada zadowalająco. Czy doświadczenia modelu anglosaskiego mogą być przydatne w reformowaniu służb zatrudnienia w Polsce?

Keywords:
Innowacyjne metody przeciwdziałania bezrobociu osób starszych
Monika Maksim
Zenon Wiśniewski
Summary:

Ze względu na specyficzne cechy bezrobocia osób w wieku 50+ skuteczna aktywizacja tej grupy wymaga zastosowania indywidualnego podejścia i instrumentów o innowacyjnym charakterze. Ważne jest, by formy pomocy kierować do bezrobotnych nie tylko na etapie aktywizacji, ale również po podjęciu przez nich zatrudnienia. Za  szczególnie przydatne instrumenty niestandardowe uznaje się: indywidualny coaching, profilaktykę zdrowotną, wsparcie mobilności, usługi w zakresie poprawy wizerunku osobistego i zachęty finansowe. pobierz artykuł

Keywords: