Rynek Pracy

numer 4 | 2016 (159)


Drodzy Czytelnicy,
Friedrich Nietzsche dawno temu powiedział, że Szczęście jest kobietą. Trudno wchodzić w spory z filozofem, ale… Biorąc pod uwagę warunki i sytuację na rynku pracy, trudno byłoby postawić znak równości między szczęściem jako emocją związaną z pozytywnym doświadczeniem a nastrojami kobiet. Badania wykazują wyraźnie, że kobiety otrzymują wynagrodzenia niższe niż mężczyźni, są bardziej od nich zagrożone bezrobociem, trudniej im podjąć pierwszą pracę, dłużej poszukują jej w przypadku utraty miejsca pracy, są rzadziej awansowane, mają krótszą ścieżkę kariery zawodowej, częściej są narażone na dyskryminację z powodu wieku (są albo za młode, albo za stare) i w końcu otrzymują niższe niż mężczyźni świadczenia emerytalne. Do tego tradycyjnie to im przypisuje się pełnienie w rodzinie funkcji opiekuńczych i – mówiąc ogólnie – zarządczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. A przecież mają przeciętnie wyższe wykształcenie, są dobrze i coraz lepiej przygotowane do świadczenia pracy. Co ciekawe, sytuacja taka ma miejsce nie tylko w Polsce, ale w większości krajów wysoko rozwiniętych (choć są tu wyjątki – np. kraje skandynawskie), nie mówiąc już o tych, gdzie rozwój gospodarczy jest na niskim poziomie. Dzieje się to w warunkach istnienia na ogół znakomitych rozwiązań prawnych zakazujących wszelkiej dyskryminacji, w tym – oczywiście – z powodu płci.
Tak badacze rynku pracy, jak i praktycy zajmujący się jego problemami od lat badają nie tylko skalę tych i innych nierówności na rynku pracy kobiet i mężczyzn, ale również ich przyczyny i skutki. W ślad za wynikami badań idą konkretne rozwiązania. Są to przede wszystkim unormowania prawne, łącznie z dopuszczeniem tzw. dyskryminacji pozytywnej oraz rozwiązania instytucjonalne, zwłaszcza te które mają ułatwić łączenie pracy zawodowej kobiet z życiem rodzinnym oraz programowe w postaci wsparcia na różnych etapach życia zawodowego. Problem nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy jednak ciągle pozostaje aktualny. Kobiety na rynku pracy niezmiernie rzadko doświadczają szczęścia…
Prosimy o głosy w dyskusji na ten temat naszych Czytelników, a zwłaszcza Czytelniczki.
Życzę miłej lektury.

Elżbieta Kryńska

pobierz artykuł

pobierz numer 4/2016

Demografia to największe wyzwanie dla Polski
Elżbieta Rafalska
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Joanna Ćwiek-Świdecka

Bez ludzi nie ma rozwoju państwa. Dlatego priorytetem rządu Beaty Szydło jest troska o rodzinę i szukanie sposobów, by zachęcać Polki do podejmowania decyzji o jej powiększeniu. Liczymy, że dzięki programowi Rodzina 500+ w ciągu dzięsięciu lat urodzi się o 278 tys. dzieci więcej.
 pobierz wywiad

Keywords: program 500 plus, rynek pracy pracownika, Social Dialogue Council, 500 plus program, employee labor market, zapaść demografczna na rynku pracy, demographic collapse in the labor market, Rada Dialogu Spłecznego
Akty­wność zawodowa kobiet w Polsce w lat­ach 2004–2015
Iwona Poli­w­czak
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Polki są znacznie mniej aktywne niż mieszkanki większości pozostałych krajów członkowskich UE. Niższą skłonnością do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy od Polek charakteryzują się jedynie mieszkanki Grecji. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, lifelong learning, dyskryminacja, rynek pracy, uczenie się przez całe życie, discrimination, aktywność zawodowa kobiet, women’s professional activity, continuing education, ustawiczne kształcenie
Dys­pro­por­cje wyna­grodzeń według płci w Polsce
Mar­iusz Nyk
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Do 2006 roku dystans między płacami kobiet i mężczyzn zmniejszał się. Jednak w ostatnich latach ponownie można zaobserwować zwiększanie dysproporcji w kształtowaniu płac według płci. 
pobierz artykuł

Keywords: labor market, wages, rynek pracy, płace, dyskryminacja kobiet, wage di􀆤erences, różnice w wynagrodzeniach, discrimination against women
Kobi­ety wciąż dyskrymi­nowane
Piotr Szum­lewicz
Summary:

Zawody sfeminizowane charakteryzują się o wiele niższymi wynagrodzeniami niż zmaskulinizowane. Ale również w tych sektorach, gdzie pracuje więcej kobiet, mężczyźni zazwyczaj więcej zarabiają. 
pobierz artykuł

Keywords: kobiety, labour market, women, dyskryminacja, rynek pracy, discrimination, 500+
Byle do emery­tury… Anal­iza porów­naw­cza sytu­acji bezro­bot­nych kobiet i mężczyzn 50+
Monika Wojdyło-Preisner
Summary:

Bezrobotne kobiety 50+ potrzebują szerokiego wsparcia. To one były szczególnie zagrożone szczególny długotrwałym pozostawaniem bez pracy. A im bliżej do emerytury, tym ryzyko długookresowego bezrobocia rośnie. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, labour market policy, rynek pracy, polityka rynku pracy, bezrobotni 50+, unemployed 50+
Kwal­i­fikacje i umiejęt­ności kobiet na rynku pracy na pod­stawie badań Bilansu Kap­i­tału Ludzkiego w lat­ach 2010–201
Beata Michorowska
Summary:

Coraz częściej słyszymy o trudnościach pracodawców ze znalezieniem kandydatów do pracy. Zjawisko to potęguje spadające bezrobocie i perspektywa zmniejszającej się liczby osób młodych wchodzących w kolejnych latach na rynek pracy, w związku z negatywną sytuacją demograficzną w kraju. Jedyną możliwością sprostania rosnącym oczekiwaniom pracodawców staje się zatem poprawa wykorzystania dostępnego kapitału ludzkiego. 
pobierz artykuł

Keywords: kobiety na rynku pracy, competences, kompetencje, szkolenia, women on the labour market, training
Rodz­ina 500 plus – powrót kobiet do domu czy nowe szanse na rynku pracy?
Mał­gorzata Dru­cia­rek
Izabela Przy­bysz
Summary:

Program Rodzina 500 plus jest realnym wsparciem finansowym dla milionów rodzin w Polsce, ale bez dalszych zmian w Polityce rodzinnej i na rynku pracy może on spowodować dezaktywizację kobiet i problemy ekonomiczne. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, kobiety na rynku pracy, rynek pracy, program 500+, kryzys demograficzny, 500+ Programme, women on labour market, demographic crisis
Nierówności płci na stanowiskach kierown­iczych
Mał­gorzata Sacewicz-Górska
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Kobiety stanowią obecnie ponad 50 proc. światowej siły roboczej. Mimo to ilośćzajmowanych przez nie stanowisk kierowniczych wynosi mniej niż 25 proc. Rynek pracy udowadnia, że zwiększenie ich udziału wśród liderów hrm ma korzystne znaczenie dla działalności organizacji, jej efektywności oraz budowania dojrzałej równowagi pomiędzy poszczególnymi pracownikami. 
pobierz artykuł

Keywords: kobiety na rynku pracy, women on the labor market, equality on the labor market, równouprawnienie na rynku pracy
Sytu­acja kobiet na rynku pracy dziś i w przyszłości
Agnieszka Ziomek
Summary:

Jak wskazują dane, coraz więcej kobiet decyduje się podjąć zatrudnienie i poszukuje pracy. Jeżeli te tendencje utrzymają się, kolejne okresy koniunktury na rynku pracy mogą przynieść poprawę sytuacji kobiet.
 pobierz artykuł

Keywords: kobiety na rynku pracy, women on the labor market, kompetencje kognitywne, cognitive competences, equality on the labor market, równouprawnienie na rynku pracy
Odnaleźć się na „nowym rynku pracy”
Krzysztof Inglot
Summary:

Analizując dane makroekonomiczne możemy wysnuć tylko jeden wniosek: mamy do czynienia z zupełnie nowym rynkiem pracy w Polsce. Dlaczego nowym? Bo w ostatnich dwóch dekadach głównym wyzwaniem była walka z bezrobociem i zapewnieniem miejsc pracy. Dziś ofert zatrudnienia nie brakuje, a kluczowym problemem stają się narastające deficyty kadrowe. 
pobierz artykuł

Keywords: unemployment, rekrutacja, recruitment, demografia, demography, bezrobocie, emigracja, emmigration, oferty pracy, vacancies
Nia­nia na eta­cie – poz­nański sposób na akty­wiz­a­cję kobiet 45+
Agnieszka Kow­nacka
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

By walczyć z wysokim bezrobociem kobiet w średnim wieku, PUP w Poznaniu stworzył program, umożliwiający im zdobycie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu niani.
pobierz artykuł

Keywords: aktywizacja zawodowa, labour market, rynek pracy, nanny, profesional activation, niania, kobiety w wieku 45+, women 45+
Akty­wiz­a­cja zawodowa bezro­bot­nych kobiet w Chor­zowie
Joanna Bron­cel
Summary:

W latach 2004–2015 Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie dzięki regularnym staraniom o środki finansowe na rzecz aktywizacji bezrobotnych pozyskał ze środków unijnych ponad 41 mln zł. Na kwotę tę złożyło się 26 projektów zaakceptowanych do realizacji w drodze konkursowej. Pozyskane środki finansowe umożliwiły mieszkańcom Chorzowa udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach ułatwiających podjęcie zatrudnienia. W latach 2004–2015 procentowy udział kobiet w projektach wyniósł ok. 60 proc. 
pobierz artykuł

Keywords: kobiety, labour market, women, rynek pracy, Powiatowy Urząd Pracy, działalność zawodowa, Chorzów, District Labour Offce, professional activaton
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 4 | 2016 (159)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

(stan prawny na dzień 3 października 2016 r.) Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 13.05.2016 r. 
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions Dominika Figuła
Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich w 2016 roku
Dominika Figuła
Summary:

W tym roku weszły w życie zmiany, które ułatwiły korzystanie z urlopów  należnych rodzicom po narodzeniu dziecka. Ich długość jednak się nie zmieniła. 
pobierz artykuł

Keywords: labor law, prawo pracy, dzielenie się urlopami rodzicielskimi, changes in parental leave, zmiany w urlopie rodzicielskim, sharing parental leave
Koszty pracy – w jaki sposób można wpłynąć na obniżenie?
Magdalena Łapuszek-Gawron
Summary:

Jedną z najważniejszych przyczyn determinujących rozwój elastycznych form zatrudnienia jest: dążenie do ograniczania kosztów związanych z zatrudnieniem zarówno poprzez zmniejszanie bezpośrednich obciążeń związanych np. z  płaceniem składek emerytalno-rentowych jak też poprzez możliwość szybszego reagowania na zmieniającą się koniunkturę czy sezonowość w danej branży”. 
pobierz artykuł

Keywords: labor market, rynek pracy, atypowe zatrudnienie, atypical employment, elastyczne formy zatrudnienia, unusual (non-standard) forms of employment, flexible forms of employment, nietypowe (niestandardowe) formy zatrudnienia
Co nowego na rynku pracy? Numer 4 | 2016 (159)
Redakcja
Summary:

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Bezrobocie spada, Polacy   wciąż emigrują, a brak rąk do pracy wymusza na pracodawcach podwyżki. 
pobierz artykuł

Keywords: Polish employees in Iceland, unemployment is falling, bezrobocie spada, NIK krytycznie o sta􀄻ach, NIK criticized about internships, polscy pracownicy na Islandii
Co nowego w urzędach pracy? Numer 4 | 2016 (159)
Redakcja
Summary:

Lepsza sytuacja na rynku pracy i mniej osób zarejestrowanych pozwala powiatowym urzędom pracy działać bardziej kreatywnie. 
pobierz artykuł

Keywords: Young Entrepreneur Card, lepsza sytuacja na rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, Karta Młodego Przedsiębiorcy, prawo jazdy na koszt PUP, activation of the unemployed, szkolenia dla operatorów dronów, training for drone operators, driving license at the expense of of Poviat Labor Offices, better situation on the labor market