Rynek Pracy

numer 4 | 2017 (163)


Drodzy Czytelnicy,
ponownie wracamy do problematyki kobiet na rynku pracy. Uważa się najczęściej, że ich pozycja i sytuacja jest gorsza niż mężczyzn – otrzymują przeciętnie niższe wynagrodzenia, a potem niższe emerytury, mają utrudniony dostęp do rozwoju zawodowego, są rzadziej awansowane itp. Na to wskazują wyniki niektórych badań, taka jest również opinia potoczna oparta na obserwacjach. Dochodzi więc do prostego wniosku, że kobiety na rynku pracy są nierówno traktowane w porównaniu z osobami płci przeciwnej, czyli dyskryminowane. A jednocześnie rzadko się mówi, że kobiety pracują krócej niż mężczyźni (zarówno w tygodniu, jak i w przekroju całego życia zawodowego), nie aspirują do objęcia stanowisk dyrektorskich i zarządczych, unikają też odpowiedzialności itp. Jest to w dużej mierze spowodowane postrzeganiem miejsca i roli kobiety w życiu społecznym, a zwłaszcza w rodzinie. A to się zmienia, na co wskazują wyniki najnowszych analiz związanych m.in. z kierunkami przemian w strukturze gospodarczej, rozwojem teleinformatyki, ewolucją postaw wobec pracy, edukacją kobiet i wieloma jeszcze czynnikami. W nowych okolicznościach każda kobieta może stać się liderką w pracy, jeśli naprawdę tego chce, a okoliczności zewnętrzne temu nie przeszkadzają. Może stoimy przed absolutnym novum – matriarchatem na rynku pracy? To teza tyleż dyskusyjna, co ryzykowna. Zapraszamy więc do dyskusji.
Wracamy też kolejny raz do innej grupy dyskryminowanej, jaką są osoby niepełnosprawne na rynku pracy, wymagające odrębnego potraktowania z punktu widzenia stopni i rodzajów niepełnosprawności.
Interesujące wydają się też analizy ukraińskiego rynku pracy, który stał się ważnym dostarczycielem podaży pracy na nasz rynek.
Na zakończenie proponujemy crème de la crème numeru, czyli ocenę aktualnego potencjału kadrowego sądów na tle ich zadań w kontekście możliwości wykorzystania kompetencji sędziów i innych pracowników w skracaniu procesów sądowych i poprawie społecznego wizerunku sądów. To temat, który jest tyleż ważny, co aktualny.
A poza tym – jak zwykle – statystyki rynku pracy, informacje z PSZ i aktualności.
Zapraszam do lektury i dyskusji.  Nasz adres e-mailowy to: rynek.pracy@ipiss.com.pl.


Z życzeniami miłej lektury
Elżbieta Kryńska

pobierz numer 4/2017

Każda kobieta może być liderką w pracy
Katarzyna Pyś-Fabiańczyk
Summary:

                                                                WYWIAD     

rozmawiała: Małgorzata Zdancewicz
Podstawą naszych działań jest integracja środowiska kobiet, wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji, a także wspieranie rozwoju profesjonalnego i  osobistego kobiet. 
pobierz wywiad

Keywords: work-life balance, flexible work, kobiety na rynku pracy, women on the labor market, gender diversity in the workplace, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, kobiet na stanowiskach kierowniczych, women in managerial positions, różnorodność płci w miejscu pracy, kobiety w zarządach firm, women on company boards, elastyczna praca
Postrzeganie roli kobiety na rynku pracy – od dyskryminacji po uznanie zmiany postaw i ról
Prof. dr hab. Elż­bi­eta Kryńska
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Tradycyjnie wraz z pojęciem dyskryminacji na rynku pracy teoretycy i praktycy zajmujący się tą problematyką wiążą ją z nierównym traktowaniem kobiet (gorszym) i mężczyzn (lepszym). Przedmiotem artykułu jest próba dyskusji ze stereotypami w postrzeganiu roli kobiet na rynku pracy, a jego celem pokazanie ewolucji rzeczywistej roli postaw, zachowań i miejsca kobiet, a także i mężczyzn, a rynku pracy. Rozważania zawarte w tekście prowadzą od dyskryminacji kobiet, przez politykę antydyskryminacyjną, politykę rodzinną, do obserwowanych  obecnie zmian zachowań mężczyzn i kobiet.
pobierz artykuł

Keywords: kobieta, labour market, dyskryminacja, rynek pracy, discrimination, family policy, woman, man, mężczyzna, polityka rodzinna
Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy – rozważania teoretyczne
Remigiusz Kijak
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Każdy zakład pracy dostosowany do potrzeb i możliwości osób z  niepełnosprawnością intelektualną i umożliwiający im uczestnictwo społeczne jest bardziej wartościowy dla całego społeczeństwa. Zmiany w postrzeganiu tych osób powodują w konsekwencji przeobrażenie zakładów pracy z podmiotów, które koncentrowały się na ekonomii, w podmioty wpisujące w swoje cele  również integrację społeczną i włączanie osób z niepełnosprawnością w nurt życia społecznego. 
pobierz artykuł

Keywords: niepełnosprawność, disability, przedsiębiorczość społeczna, sheltered workshop, State Fund for the Rehabilitation of the Disabled, bariery architektoniczne, mental disability, social integration, zakłady pracy chronionej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niepełnosprawność umysłowa, social entrepreneurship, integracja społeczna, architectural barriers
Problemy i infrastruktura społeczna na rynku pracy Ukrainy
Alona Revko
Summary:

Infrastruktura społeczna w coraz większym stopniu wpływa na wydajność produkcji poprzez uruchamianie głównej siły produkcyjnej, czyli zasobu pracy. Rozwój obiektów infrastruktury społecznej powinien się odbywać zgodnie z polityką społeczną państwa, której celem jest poprawa jakości życia ludności, kształtowanie i reprodukcja zdrowego, kreatywnego i aktywnego pokolenia. 
pobierz artykuł

Keywords: labor market, rynek pracy, bezrobocie, unemployment Zdzisław Czajka, infrastruktura społeczna, social infrastructure
Potencjał kadrowy sądownictwa powszechnego
Zdzisław Czajka
Summary:

Celem artykułu jest ocena aktualnego potencjału kadrowego sądów na tle ich zadań w kontekście możliwości wykorzystania kompetencji sędziów i innych pracowników w skracaniu procesów sądowych i poprawie społecznego  wizerunku sądów. 
pobierz artykuł

Keywords: competences, kompetencje, personnel potential, judges, sądy, employee assessments, courts, personnel training, potencjał personalny, oceny pracowników, szkolenie personelu, sędziowie
Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. jako firma z wyróżniającymi się rozwiązaniami w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
Barbara Sajkiewicz
Summary:

W ramach zapowiedzianego cyklu studiów przypadku poświęconego organizacjom nagradzanym w ramach konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” prezentujemy osiągnięcia firmy Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. 
pobierz artykuł

Keywords: organisational culture, zarządzanie zasobami ludzkimi, społeczna odpowiedzialność biznesu, kultura organizacji, corporate social responsibility, human resource management, business ethics, etyka biznesu
Zlecanie działań aktywizacyjnych. Kto dostał szansę – urzędy pracy, agencje zatrudnienia czy osoby bezrobotne?
Natasza Grodzicka
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r., umożliwiła wojewódzkim urzędom pracy zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia. Rozwiązanie, które zaproponowano w ustawie, było testowane w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” w trzech województwach: dolnośląskim, mazowieckim i podkarpackim. Zanim jednak pilotaż się zakończył i podsumowano jego efekty, ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało przepisy i wprowadziło je w życie. Po trzech latach stoimy przed smutnym faktem – żegnamy się ze zlecaniem, zanim na dobre rozwinęło skrzydła. 
pobierz artykuł

Keywords: long-term unemployed, realizator, outsourcing działań aktywizacyjnych, low motivation level, zdrowie, health, outsourcing of the activisation measures, activisation, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, długotrwale bezrobotny, individualisation of support, implementer, aktywizacja, Voivodeship Labour Offi ce in Warsaw, niski poziom motywacji, indywidualizacja wsparcia, agencje zatrudnienia, employment agencies
Osoby niepełnosprawne na zachodniopomorskim rynku pracy
Marta Mróz
Summary:

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ważnym zagadnieniem, zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym. Uzyskanie  odpowiedniego statusu społecznego przez osoby niepełnosprawne jest m.in. uwarunkowane posiadaniem przez nie zatrudnienia. Na to z kolei wpływ ma wiele czynników, takich jak: rodzaj schorzenia, bariery społeczne i  architektoniczne. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market, rynek pracy, barriers on the labour market, umiejętności, person with disability, bariery na rynku pracy, skills, osoba niepełnosprawna
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 4 | 2017 (163)
Departamennt Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

(stan prawny na dzień 1 września 2017 r.)  

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki
pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
Dominika Figuła
Summary:

Od dnia 1 stycznia 2018 r. zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych będzie łatwiejsze. Znowelizowana Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004…) wprowadza zezwolenie na pracę sezonową, ujednolica przepisy oraz uzupełnia istniejące regulacje o mechanizmy zapobiegające nadużyciom. W praktyce z uproszczeń procedury skorzystają  głównie pracownicy z Ukrainy i zatrudniający ich pracodawcy, szczególnie z sektora rolniczego. 
pobierz artykuł

Keywords: prawo pracy, praca krótkoterminowa, praca sezonowa, praca krótkotermiczna, zatrudnianie cudzoziemców
Co nowego na rynku pracy Numer 4 | 2017 (163)
Redakcja
Summary:

GUS odnotowuje dalszy spadek bezrobocia. Wzrastają płace. Jak się okazuje, Polska jest wśród krajów z najniższą różnicą w zarobkach mężczyzn i kobiet. Wobec deficytu pracowników pracodawcy „łaskawszym” okiem patrzą na  pracowników 50+ i na cudzoziemców. Pracodawcy alarmują, że zaczyna brakować pracowników w niektórych zawodach. 
pobierz artykuł

Keywords: rynek pracownika, praca zdalna, remote work, pracownicy 50+, increase in average wage, wzrost średniej płacy, pracownicy z Azji, employees from Asia, brak zawodowych kierowców, employees 50+, consolidated market, work in the cloud, praca „w chmurze”, lack of managerial managers
Co nowego w urzędach pracy Numer 4 | 2017 (163)
Redakcja
Summary:

Urzędy pracy coraz częściej, poza swymi podstawowymi zadaniami, podejmują szeroko zakrojone działania na rzecz zarówno pracujących, jak i osób bezrobotnych. Może być to zarówno profilaktyka nowotworowa, jak i wsparcie utworzenia nowych żłobków czy dodatkowych miejsc w istniejących, co da rodzicom szansę na powrót do pracy. 
pobierz artykuł

Keywords: mobilność na rynku pracy, profilaktyka nowotworowa, new nurseries in Wrocław, Forum Rynku Pracy, Labor Market Forum, labor market mobility, social bonds, Erasmus + project, obligacje społeczne, cancer prevention, nowe żłobki we Wrocławiu, projekt Erasmus+