Rynek Pracy

numer 4 | 2018 (167)


Szanowni Państwo,
przedstawiamy ostatni w tym roku numer czasopisma, w którym dotykamy kolejnych wymiarów polskiego rynku pracy. Chcemy pogłębić spojrzenie na dynamikę rynku pracy na jego dalekim biegunie, czyli w sektorze technologii komunikacyjno-informacyjnych. W Polsce sektor ten osiąga już konkurencyjne w stosunku do krajów Europy Zachodniej cechy pod względem wydajności, skali zatrudnienia, wieku pracowników, bo jesteśmy jednym z najmłodszych rynków pracy w sektorze ICT. W kraju wzrasta liczba absolwentów kierunków związanych z  technologiami informacyjnymi o około 6% rocznie. Wzrasta też liczba przedsiębiorstw mikro i start-upów, ale też tych osiedlających się i inwestujących w kraju swój kapitał w sektorze ICT. Zatrudnienie w tych firmach jest atrakcyjne, ale niestety nie dla każdego dostępne.
W tym właśnie obszarze zależności i procesy zatrudnienia kształtują się inaczej niż na rynku produkcji pozostałych dóbr i usług. Przeważają kontrakty zatrudnieniowe, a wyższe wynagrodzenia dobrze sprzyjają przemieszczeniom. Rozwój tego sektora przyczynia się do zróżnicowania rynku pracy w skali kraju, pogłębienia się nierówności w wymiarze przestrzennym. Miejsca pracy koncentrują się głównie w większych miastach, ale są też korzyści w postaci implikowania wzrostu produkcji w pozostałych sektorach, które generują popyt na pracę.
Temu zagadnieniu poświęcono część artykułów, które wprawdzie nie wypełniają nadal popytu na wiedzę o tym zagadnieniu, ale szeroko informują o stopniu rozwoju sektora w przestrzeni wielkomiejskiej i mniejszej – lokalnej, pokazują ilościowy wymiar pracy i jej warunków, które przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy.
W tym numerze znajdą Państwo także szereg odniesień do  głównych zagadnień numeru. Są to: bezrobocie młodych i nowe metody ich wsparcia, deficyt talentów, a także zróżnicowanie rynku pracy ze względu na płeć wśród grup pracowników najlepiej wynagradzanych w Polsce.

Życzę Państwu przyjemnej lektury
Agnieszka Ziomek

Co nowego na rynku pracy Numer 4 | 2018 (167)
Redakcja
Summary:

Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy skutkuje jego zmianami jakościowymi. Coraz więcej zatrudnionych pracuje zdalnie, rośnie też odwaga pracowników w poszukiwaniu lepszej pracy, a także optymizm co do awansu w aktualnej firmie. pobierz artykuł

Keywords:
Istotne zmiany w prowadzeniu akt osobowych
Dominika Figuła
Summary:

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy skracające okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz umożliwiające pracodawcom prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej. Zmianie ulegnie także podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia i pracodawcy: domyślnie będą wypłacali pensję w sposób bezgotówkowy. Ułatwienia te są częścią pakietu „100 zmian dla firm”. pobierz artykuł

Keywords:
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 4 | 2018 (167)
Departamencie Funduszy MRPiPS
Summary:

1 września 2018 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom
z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy  dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki
pobierz artykuł

Keywords:
Sytuacja osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy
Kamila Dunaj
Summary:

W ostatnim czasie zaszły pozytywne zamiany w sytuacji młodych bezrobotnych na rynku pracy, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Według Eurostatu zanotowano spadek bezrobocia wśród osób do 25. i do 30. roku życia w większości krajów Unii Europejskiej. W województwie zachodniopomorskim na koniec 2017 r. grupa młodych bezrobotnych była najmniej liczna od momentu powstania województwa  zachodniopomorskiego. pobierz artykuł

Keywords:
Niedobór talentów w Polsce
Agnieszka Adamiec
Summary:

W ciągu ostatniej dekady globalna gospodarka umacniała się, popyt na siłę roboczą wzrastał, a  pracodawcy stawali się otwarci na zwiększanie zasobów pracowników. W konsekwencji doprowadziło to do największego od 12 lat niedoboru talentów. pobierz artykuł

Keywords:
Nadgodziny, stres i negatywne konsekwencje dla samopoczucia
Paulina Łukaszuk
Summary:

Firmom dbającym o dobrą atmosferę pracy, ale też dającym zatrudnionym niezależność w wykonywaniu obowiązków oraz możliwość zachowania work-life balance, łatwiej jest pozyskać, a później zatrzymać wykwalifikowanych  specjalistów. Jest to szczególnie istotne przy niedoborze kompetencji na rynku – sytuacji, która stanowi coraz większe wyzwanie dla pracodawców poszukujących odpowiednich kandydatów do pracy. pobierz artykuł

Keywords:
Kontrakt i kompetencje na rynku IT
Arkadiusz Wargin
Summary:

Zatrudnianie specjalistów IT na podstawie kontraktu staje się wyraźnym trendem już nie tylko na rynkach zachodnioeuropejskich, ale również w Polsce. Utalentowani programiści, testerzy i deweloperzy coraz chętniej decydują się na podjęcie pracy kontraktowej, ponieważ w tej formie dostrzegają korzyści, których nie gwarantuje etat. Zalety takiego rozwiązania dostrzegają także firmy, które cenią sobie elastyczność i szybki dostęp do zaawansowanych  kompetencji, jakie niesie za sobą współpraca z kontraktorami. pobierz artykuł

Keywords:
Deficyty kadrowe – zagrożeniem rozwoju wielkopolskiego sektora ICT
Weronika Dąbrowska
Summary:

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się konsekwentny wzrost znaczenia generowania oraz zarządzania informacją zarówno dla rozwoju gospodarczego, jak i kondycji społeczeństwa. Efektem zmian, jakim ulega współczesna rzeczywistość, jest m.in. wzrost znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych, które stają się jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego oraz społecznego. Z uwagi na rolę, jaką sektor ICT odgrywa w budowie konkurencyjności europejskich regionów, w prezentowanym artykule podjęto próbę przybliżenia sytuacji tej części gospodarki w województwie wielkopolskim. pobierz artykuł

Keywords:
Zatrudnienie i wynagrodzenia według płci w polskim sektorze finansowym
Wiktoria Domagała
Summary:

Zróżnicowanie liczby zatrudnionych kobiet i mężczyzn w ujęciu poszczególnych sektorów, branż czy stanowisk jest definiowane w literaturze przedmiotu jako zjawisko segregacji  zawodowej ze względu na płeć. Jego istotą jest niedoreprezentowanie lub nadreprezentacja pracujących kobiet lub mężczyzn w określonych strukturach, np. w sektorach ekonomicznych czy sekcjach gospodarki narodowej. pobierz artykuł

Keywords:
Pionowa i pozioma segregacja zawodowa na polskim rynku pracy
Baha Kalinowska-Sufinowicz
Summary:

Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Na polskim rynku pracy obserwuje się zjawisko pionowej segregacji zawodowej według płci. W artykule podjęto się zbadania segregacji zawodowej jednocześnie w ujęciu pionowym i poziomym w grupie kobiet i mężczyzn pracujących na stanowiskach menedżerskich. pobierz artykuł

Keywords:
Gospodarka oparta na wiedzy i jej wpływ rynek pracy – na przykładzie powiatu tureckiego w Wielkopolsce
Agnieszka Ziomek
Summary:

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jest jednym z  najbardziej popularnych elementów scenariuszy rozwoju lokalnego, który wiąże się z powstawaniem społeczeństwa informacyjnego, sieciowego i cyfrowego. Podobnie jak kapitał i praca w erze industrialnej, tak wiedza i innowacja jest w erze postindustrialnej wiodącym źródłem rozwoju i wzrostu. Jednym z wyznaczników rozwoju GOW jest jej wymiar lokalny i wsparcie lokalnych władz. Gospodarka rozwija się dzięki wspieraniu przedsiębiorstw oraz relacji nauka–biznes, a w niej dużą rolę odgrywa edukacja i partnerstwo. pobierz artykuł

Keywords: