Rynek Pracy

numer 4 | 2019 (171)


Prognozowanie rynku pracy – element systemu informacji o rynku pracy
Iwona Kukulak-Dolata
Łukasz Arendt
Summary:

                                               TEMAT NUMERU       

Jednym z problemów współczesnego rynku pracy są jego niedopasowania strukturalne. W celu ich eliminacji konieczne jest rzetelne rozpoznanie oraz prognozowanie popytu i podaży pracy w przekroju jakościowym. Identyfikacja tych dwóch podstawowych elementów rynku pracy ma duże znaczenia dla jego sprawnego funkcjonowania. Problem ten nabrał szczególnej wagi na poziomie Unii Europejskiej od czasu przyjęcia strategii lizbońskiej, w ramach której deklarowano potrzebę uczynienia z Europy najbardziej konkurencyjnego obszaru gospodarczego na świecie zdolnego do zrównoważonego wzrostu, pełnego zatrudnienia i większej spójności społecznej. Realizacja tych celów i kolejnych, które definiowała Komisja Europejska, wymagała od państw członkowskich UE podejmowania działań polegających na antycypowaniu potrzeb w zakresie kwalifikacji oraz prognozowania sytuacji na rynku pracy. Polska, podobnie jak wiele krajów europejskich, działania w tym obszarze podjęła już w latach 90. a obecnie rozwija narzędzie prognostyczne z 2004 roku, wykorzystując doświadczenia innych państw UE. 
pobierz artykuł

Keywords: labour market forecasting, online job offers system, labour market, labour market information system
Metodologia systemu prognozowania polskiego rynku pracy
Marek Antosiewicz
Joanna Franaszek
Artur Gajdos
Jan Gromadzki
Ewa Kusideł
Piotr Lewandowski
Adam Pigoń
Agata Żółtaszek
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Przekształcenia strukturalne, związane m.in. z postępem technologicznym i globalizacją, oraz procesy demograficzne zmieniają skalę i strukturę popytu na pracę i jej podaży. Ich efektem może być luka pomiędzy popytem na pracę według zawodów a podażą pracowników gotowych podjąć w nich pracę. Wiedza na temat kierunku, skali oraz charakteru tych zmian jest potrzebna zarówno dla zrozumienia zmian zachodzących na rynku pracy,  ak też prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej1.
pobierz artykuł

Keywords: occupational matching, SUR, BVAR, abour market forecasting, mismatch, cause and eff ect models, labour supply, labour demand
Prognoza podaży pracy w przekrojach zawodowych
Marek Antosiewicz
Joanna Franaszek
Jan Gromadzki
Piotr Lewandowski
Adam Pigoń
Summary:

Zachodzące w Polsce zmiany demograficzne – spadek liczebności populacji i starzenie się ludności – obniżą liczbę osób aktywnych zawodowo w horyzoncie 2050 r. Z jednej strony rosnący udział osób z wyższym wykształceniem wśród tych w wieku produkcyjnym pociągnie za sobą wzrost odsetka pracujących w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, zwłaszcza specjalistów w obszarach nauk technicznych, ICT i zdrowia. Z drugiej zaś – spadać będzie liczba osób pracujących w zawodach wymagających niskich kwalifikacji, np. robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników wykonujących prace proste oraz rolników.
pobierz artykuł

Keywords: labour market forecasting, labour supply, ISCO, major occupation groups, sub-major occupation groups
Przekrojowe prognozy popytu na pracę do 2025 r. (z perspektywą 2050 r.)
Artur Gajdos
Ewa Kusideł
Elżbieta Antczak
Barbara Dańska-Borsiak
Karolina Lewandowska-Gwarda
Alicja Olejnik
Summary:

Prowadzenie świadomej polityki edukacyjnej i efektywnej polityki rynku pracy wymaga dostępu do aktualnej i obiektywnej informacji na temat procesów, jakie na nim zachodzą, w kilku wymiarach, m.in.: w czasie, przestrzeni oraz w przekrojach, głównie sektorowym i zawodowym.
pobierz artykuł

Keywords: labour market, occupation, sector, forecasting, region
Efektywne zarządzanie zaczyna się od spełnienia zawodowego pracowników
Monika Hryniszyn
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

Kiedy mówimy o świadomym zarządzaniu, pierwszą kwestią, jaka powinna być brana pod uwagę, jest spełnienie zawodowe pracowników. Sposób przywództwa, który kładzie nacisk na realizację potrzeb zatrudnionych, jest w stanie zapewnić motywację członkom zespołu oraz zwiększyć ich zaangażowanie i lojalność. Jak wynika z danych Banku Rozwoju Rady Europy, 70% zarządzających uważa, że to właśnie aktywna postawa podwładnych ma kluczowe znaczenie dla osiągania celów biznesowych organizacji. Takie metody organizacji pracy ograniczają też rotację w zespole oraz wpływają na efektywność i jakość realizacji zadań przez zatrudnionych.
pobierz artykuł

Keywords: organisational culture, employee motivation, employee involvement, work-life balance, professional fulfi lment, offi ce work, employee turnover, feedback culture, manual work
Rynek pracy przyszłości
Paulina Łukaszuk
Summary:

Na rynek pracy – a w konsekwencji na umiejętności atrakcyjne dla pracodawców i zawody, które będziemy wykonywać – wpływa wiele czynników i trendów. W najbliższej dekadzie coraz większą rolę odegrają kompetencje „miękkie”, które w dobie automatyzacji i sztucznej inteligencji zrewidują charakter pracy oraz jej definicję. Jednocześnie trendy demograficzne i społeczne podyktują inne niż znane dotychczas kierunki rozwoju.
pobierz artykuł

Keywords: labour market, soft skills, trends, future of work
Efektywność w miejscu zatrudnienia. Czy pora rozpoczęcia pracy ma znaczenie?
Paulina Łukaszuk
Summary:

Rozwiązania pracy elastycznej to nie tylko jeden z bardziej pożądanych przez pracowników benefitów, ale też odpowiedź na indywidualne preferencje zatrudnionych, podyktowane ich chronotypem. I choć nie każdy może pozwolić sobie na luksus idealnego dopasowania godzin pracy do swoich potrzeb, to z pewnością jest to aspekt, któremu pracodawcy powinni przyjrzeć się bliżej. Jeśli wszyscy pracownicy rozpoczynają pracę o odgórnie określonej godzinie, to jest możliwe, że organizacje nie są w stanie w pełni wykorzystać ich potencjału. Skrócenie tygodniowego czasu pracy oraz bardziej efektywne wykorzystywanie każdej minuty pracy może być przyszłością rynku.
pobierz artykuł

Keywords: work-life balance, flexible work, benefits, chronotype
Czy Polacy są otwarci na elastyczne formy pracy?
Karolina Drewniak
Summary:

W dobie rynku kandydata otwartość pracodawców na niestandardowe warunki pracy jest kluczowym elementem, aby przyciągnąć oraz zatrzymać talenty w firmie. Jednym z przykładów takiej elastyczności może być forma zatrudnienia pracownika zgodnie z jego oczekiwaniami.
pobierz artykuł

Keywords: work-life balance, candidate preferences, career and development, flexible working arrangements
Jak zakończy się bieżący rok na rynku pracy?
Luiza Luranc
Summary:

ManpowerGroup opublikował kwartalny raport Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, w którym zaprezentowano plany rekrutacyjne polskich fi rm na ostatni kwartał bieżącego roku. Badanie jest uznawane za jedną z najbardziej wiarygodnych analiz prognostycznych rynku pracy na świecie. W Polsce przeprowadzane jest od ponad 10 lat, na świecie – od ponad 55.
pobierz artykuł

Keywords: career and development, employment forecasts, future of the labour market, recruitment plans of Polish companies
Urząd wspiera pracodawców, bo to oni kreują miejsca pracy
Arleta Jackowska
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Budowanie pozytywnych relacji z lokalnymi pracodawcami ma ogromne znaczenie w kontekście aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Bez pracodawców urząd nie jest w stanie realizować swoich podstawowych zadań i dlatego ich wspiera, bo to oni kreują miejsca pracy.
pobierz artykuł

Keywords: professional and social marginalisation, professional activation of the unemployed, social economy, supporting entrepreneurial attitudes
Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców
Marzanna Skoczek
Summary:

Celem artykułu było przedstawienie działań podjętych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu w związku z wprowadzoną od stycznia 2018 r. zmianą przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Planowane zmiany budziły duże obawy zarówno ze strony zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców, jak i samych pracowników urzędu. W związku z tym na terenie całego powiatu przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne, dokonano reorganizacji pracy w urzędzie, powzięto decyzję o elektronicznej formie składania wniosków przez zainteresowanych. Podjęte działania sprawiły, iż realizacja skomplikowanej procedury prowadzona jest sprawnie i terminowo.
pobierz artykuł

Keywords: employers, foreigners, training courses, labour offi ce, electronic application forms, seasonal work, permits for foreigners
Wychodząc naprzeciw pracodawcom
Justyna Rożnowska
Summary:

Dziś, gdy wskaźniki makroekonomiczne są dobre, a stopa bezrobocia niska, istotnym zadaniem służb zatrudnienia jest promocja zatrudnienia, realizacja programów rynku pracy i objęcie wsparciem nie tylko osób bezrobotnych, ale także pracodawców i pracowników poprzez różne formy, w tym m.in. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).
pobierz artykuł

Keywords: lifelong learning, National Training Fund, promotion of employment, work of foreigners
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 4 | 2019 (171)
Departament Funduszy MPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

Departament Funduszy – 1 czerwca 2019 r.
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfi nansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki
pobierz artykuł

Keywords: refundacje z Funduszu Pracy, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, wynagrodzenia i składki
Nowelizacja Kodeksu pracy – wzmocnienie ochrony pracowników
Dominika Figuła
Summary:

7 września 2019 r. weszła w życie zainicjowana przez Prezydenta RP nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca zmiany w zakresie dyskryminacji i mobbingu, uprawnień rodzicielskich, wydawania świadectw pracy i przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Zmiany te ułatwiają pracownikom realizację uprawnień pracowniczych i wprowadzają możliwość wydania przez sąd tzw. zastępczego świadectwo pracy.
pobierz artykuł

Keywords: uprawnienia rodzicielskie, nowelizacja Kodeksu pracy, uprawnienia pracownicze, mobbing, dyskryminacja
Co nowego na rynku pracy Numer 4 | 2019 (171)
Redakcja
Summary:

Dbałość o osoby z niepełnosprawnością, jak i seniorów, to z pewnością rzecz warta docenienia. Dlatego tak ważne są takie inicjatywy, jak konkurs „Lodołamacze” czy organizacja Międzynarodowego Dnia Seniora.
pobierz artykuł

Keywords: Filary ubezpieczeń, IV Spotkanie Seniorów, Lodołamacze 2019, potrzeby rynku pracy, przerwy w karierze
Co nowego w urzędach pracy Numer 4 | 2019 (171)
Redakcja
Summary:

W obliczu coraz wyższego poziomu bezrobocia ludzi młodych w Europie został opracowany Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży, którego częścią jest inicjatywa Gwarancje dla młodzieży, skierowana do państw członkowskich UE. Temu samemu celowi służą również lokalne inicjatywy, np. współpraca publicznych służb zatrudnienia ze szkołami wyższymi czy targi pracy.
pobierz artykuł

Keywords: gwarancje dla młodzieży, wsparcie Dolnoślązaków, Razem Skuteczniej BIS, fundusze dla młodych, Forum Inicjatyw, zarządzanie karierą