Rynek Pracy

numer 4 | 2020 (175)


Szanowni Czytelnicy,

O roku ów! Ten, kto wspominać będzie za lat kilka rok 2020, bez wątpienia swe reminiscencje będzie łączyć bezwiednie z dominującym obecnie wydarzeniem, odciskającym swe piętno na każdej sferze życia. Przy czym wątpić należy, patrząc na skalę wyzwań związanych z COVID-19, aby powszechne były skojarzenia roku 2020 z „rokiem urodzaju”. Również i w tym numerze „Rynku Pracy” prezentujemy przegląd problemów łączonych z wystąpieniem pandemii, dotykających polski rynek pracy, natomiast wobec braku wiarygodnych źródeł przegląd ten bazuje na omówieniu tematyki poruszanej w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku przez media ukierunkowane na decydentów ekonomicznych i politycznych.

Jednak nie samą pandemią polski rynek pracy żyje, stąd też w prezentowanym numerze znajdują się również teksty odnoszące się do znanych i w przeszłości zagadnień – pracujących w naszym kraju imigrantów z obszaru b. ZSRR oraz starzejących się zasobów pracy. W swoim artykule Dorota Kałuża-Kopias skupia się na prezentacji zróżnicowania przestrzennego na poziomie powiatów wyboru miejsca pracy przez pracowników z poszczególnych państw b. ZSRR. Z kolei w przypadku dwóch artykułów, Justyny Wiktorowicz oraz niżej podpisanego, na temat starzenia się zasobów pracy zaprezentowano z jednej strony instrumenty międzypokoleniowego transferu wiedzy, umożliwiające minimalizowanie strat przedsiębiorstw spowodowanych przechodzeniem na emeryturę pracowników o kluczowych kompetencjach i doświadczeniach, z drugiej zaś – uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczne i demograficzne braku wpływu obniżenia w roku 2017 powszechnego wieku emerytalnego na aktywność zawodową wśród osób w wieku okołoemerytalnym.

Powyższy dobór tekstów wskazuje, że nawet nadzwyczajna sytuacja nie unieważnia wpływu tych czynników, które w ostatnich latach determinowały polski rynek pracy.

Wszystkim Czytelnikom kwartalnika „Rynek Pracy” życzymy, aby Nowy Rok przyniósł więcej starego i znanego niż nowego i niepokojącego, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym!

Piotr Szukalski

pobierz artykuł

pobierz numer 4/2020

Polski rynek pracy w cieniu COVID-19. Obraz w mediach zajmujących się problematyką gospodarczą
Piotr Szukalski
Summary:

                                                TEMAT NUMERU       

W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę spojrzenia na skutki pandemii z perspektywy polskiego rynku pracy, chcąc zaś obejść ograniczenia wynikające ze szczupłości materiału empirycznego, wykorzystano metodę analizy tekstów prasowych poświęconych wpływowi COVID-19 na różnorodne czynniki oddziałujące bezpośrednio lub pośrednio na ten obszar.

pobierz artykuł

Keywords: labour market, Poland, rynek pracy, Polska, COVID-19, mass-media
Imigranci z krajów b. ZSRR na polskim rynku pracy – analiza przestrzenna na poziomie powiatów
Dorota Kałuża-Kopias
Summary:

                                        ANALIZY I BADANIA       

Po akcesji Polski do UE napływ obcokrajowców do kraju był w pierwszych latach stosunkowo niewielki (Gmaj 2005; Górny i in. 2010; Kałuża-Kopias 2013, 2016; Wendt i in. 2018). Sukcesywna liberalizacja przepisów prawa odnośnie do zatrudniania imigrantów, a zwłaszcza obywateli krajów b. ZSRR, spowodowała, że od kilku lat widzimy dużą dynamikę wzrostu liczby cudzoziemców ze Wschodu, podejmujących pracę w Polsce.

pobierz artykuł

Keywords: zatrudnianie cudzoziemców, employment of foreigner, Imigranci z krajów byłego ZSRR, Immigrants from former USSR countries
Międzypokoleniowy transfer wiedzy: o instrumentach wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach starzejących się zasobów pracy
Justyna Wiktorowicz
Summary:

Celem tego artykułu jest wskazanie na instrumenty stosowane w przedsiębiorstwach wdrażających zarządzanie wiedzą, ukierunkowane na wzmocnienie międzypokoleniowego transferu wiedzy. W warunkach przyspieszonej wymiany pracowników, związanej z osiąganiem wieku emerytalnego przez liczniejsze roczniki pracowników niż te wchodzące na rynek, celowe i skuteczne stosowanie międzypokoleniowego transferu wiedzy może być bowiem uznane za narzędzie ułatwiające osiąganie sukcesu rynkowego, tak w skali lokalnej, jak i regionalnej czy międzynarodowej.

pobierz artykuł

Keywords: zarządzanie wiedzą, knowledge management, extending working life, wielopokoleniowy transfer wiedzy, wydłużanie życia zawodowego, multigenerational transfer of knowledge, active ageing, aktywność starzenie się
Czy obniżenie wieku emerytalnego w 2017 r. spowodowało spadek aktywności zawodowej wśród starszych pracowników?
Piotr Szukalski
Summary:

Obniżenie normalnego wieku emerytalnego w 2017 r. do 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) lat rodzi pytanie o wpływ tego zdarzenia na aktywność ekonomiczną osób starszych. Celem tego artykułu jest wskazanie, iż wbrew formułowanym w okresie prac nad tą zmianą obawom nie nastąpiło obniżenie się ani typowego wieku przechodzenia na emeryturę, ani poziomu aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym. Artykuł zawiera również omówienie uwarunkowań wyjaśniających takie właśnie zmiany.

pobierz artykuł

Keywords: economic activity, retirement age, wiek emerytalny, pension reforms, older workers, 21st century Poland, reformy emerytalne, Polska XXI wieku, aktywność zawodowa, starsi pracownicy
Na jakie benefity i świadczenia socjalne można liczyć w Polsce? Analiza trendów w dobie COVID-19
Mateusz Żydek
Summary:

                                                     STATYSTYKA       

W ciągu ostatnich 10 lat obserwujemy w Polsce rosnącą dostępność pozapłacowych form motywowania i doceniania pracowników. Obejmuje to zarówno różnorodność proponowanych benefitów, jak i ich dostępność, w ofertach pracodawców. Ma to związek z wejściem polskiego rynku pracy w fazę dojrzałą, charakteryzującą się dbałością o takie czynniki, jak: komfort, lojalność, wysoka motywacja, rozwój osobisty czy efektywność zatrudnionych.

pobierz artykuł

Keywords: zasiłki, zasiłki socjalne, pozapłacowe formy wynagrodzeń, wpływ COVID-19 na rynku pracy w Polsce, job market in Poland, COVID-19 influence on the job market in Poland, benefits and compensation, rynek pracy w Polsce, świadczenia i odszkodowania benefits, social benefits, non-wage forms of remuneration
Rozwój w okresie pandemii – szanse wykorzystane, szanse zmarnowane
Agnieszka Kolenda
Summary:

Obostrzenia towarzyszące pandemii na pewien czas zmieniły zakres możliwości rozwoju, dostępnych dla specjalistów i menedżerów. Zawieszeniu uległy wszelkie formy kształcenia stacjonarnego, a dopasowanie oferty szkoleniowej do rzeczywistości pracy zdalnej często nie było priorytetem dla organizacji starających się jak najszybciej dokonać zmian niezbędnych do zachowania ciągłości biznesowej w nowych okolicznościach rynkowych.

pobierz artykuł

Keywords: digital competences, kompetencje cyfrowe, szkolenia online, online training, business automation and digitization, COVID 19, automatyzacja biznesu i cyfryzacja
Wsparcie liczone w miliardach
Arkadiusz Kaczor
Summary:

               DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY      

Od kwietnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przekazał przedsiębiorcom prawie 2 mld złotych wsparcia w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Pomoc w formie dofinansowania do części wynagrodzeń pracowników jest wypłacana z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli dodać do tego 640 mln złotych w ramach II filaru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, można mówić o skutecznej tamie, która zapobiegła spełnieniu się najgorszych prognoz dla rynku pracy w naszym województwie.                            

pobierz artykuł

Keywords: Europejski Fundusz Społeczny, European Social Fund, COVID-19, Silesian Economy Package, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, government anti-crisis shield, rządowa tarcza antykryzysowa, Śląski Pakiet Gospodarczy, Guaranteed Employee Benefits Fund
Tarcza antykryzysowa w Małopolsce
Katarzyna Nyklewicz
Summary:

Początek roku zapowiadał kontynuację dobrej i stabilnej sytuacji na małopolskim rynku pracy. Jednak rozwój pandemii COVID-19 spowodował zmiany w światowych gospodarkach, w tym także polskiej. Przed instytucjami wspierającymi na co dzień mieszkańców i przedsiębiorców pojawiły się wyzwania, na które trzeba było odpowiedzieć błyskawicznie. Był to czas pełnej mobilizacji między innymi dla urzędów pracy.

pobierz artykuł

 

Keywords: Poland, Anti-Crisis, the, discusses, as, activities, article, office, Shield, of, he, part, presented, Lesser, działalność urzędu w ramach Małopolskiego Antykryzysu Tarcza
Poradnik z czasów kryzysu. Jak wygląda obsługa tarczy antykryzysowej od kulis, czyli poradnik dla pracodawców i urzędników
Paweł Trojanowski
Summary:

Znacząca grupa pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ostatnich miesiącach została skierowana do wykonywania zadań wynikających bezpośrednio z ustaw wdrażających tzw. tarczę antykryzysową. Są to zadania mające na celu weryfikację wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na ochronę miejsc pracy w związku z następstwami wprowadzonych działań bezpieczeństwa i ograniczeń mających na celu zredukowanie rozszerzającej się pandemii COVID-19.

pobierz artykuł

 

Keywords: COVID-19, government anti-crisis shield, rządowa tarcza antykryzysowa, protection of workplaces, pandemic, Wojewódzkie Pracy Biuro w Warszawie, ochrona miejsc pracy, Voivodeship Labour Office in Warsaw, pandemia
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki Numer 4 | 2020 (175)
Departament Funduszy MRPiPS
Summary:

                                                   AKTUALNOŚCI       

Stan prawny na dzień 1 września 2020 r.

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie – w zł)
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz ryczałt z tytułu kosztów przejazdu – z Funduszu Pracy
IV. Wynagrodzenia i składki

pobierz artykuł

Keywords: benefits, świadczenia, stypendia, dodatki, zasiłki, Wynagrodzenia i składki, Benefits, Funduszu Pracy, scholarships, allowances, Labor Fund, Salaries and contributions
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w świetle przepisów prawa pracy
Dominika Figuła
Summary:

Postęp technologii, a ostatnio wybuch pandemii, przyspieszył zmiany na rynku pracy. Pojawiają się zupełnie nowe zawody, część pracowników jest zastępowana przez roboty, firmy są reorganizowane i nierzadko zmieniają profil działalności. Wykształcenie zdobyte przez pracowników na początku drogi zawodowej (w szkołach, na studiach) staje się niewystarczające. Konieczność podnoszenia kwalifikacji i gotowość na przebranżowienie to codzienność zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Chcąc zatrzymać w zakładzie pracy dotychczasową kadrę, pracodawcy ułatwiają cenionym pracownikom uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji.

pobierz artykuł

Keywords: Employer's obligations in the field of employee professional development, training leave, szkolenia a czas pracy, umowa lojalnościowa za szkolenie, loyalty agreement for training, urlop szkoleniowy, Obowiązki pracodawcy w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników, training and working time
Co nowego na rynku pracy Numer 4 | 2020 (175)
Redakcja
Summary:

Pandemia koronawirusa sprawiła, że gospodarki na całym świecie przeszły ogromne zmiany. Również w Polsce duża część firm była zmuszona do ograniczenia swojej działalności oraz planów rozwoju i zatrudnienia. Ale na horyzoncie widać już zmiany na lepsze.

pobierz artykuł

Keywords: Industries and regions that want to increase employment, Branże i regiony, the president of ZUS on women's work, tarcza antykryzysowa a wpłaty na FUS, które chcą zwiększać zatrudnienie, anti-crisis shield and contributions to the Social Insurance Fund, prezes ZUS o pracy kobiet
Co nowego w urzędach pracy Numer 4 | 2020 (175)
Redakcja
Summary:

W czasach pandemii urzędy pracy, poza zadaniami statutowymi, zajmują się realizacją postanowień rządowej tarczy antykryzysowej oraz organizowaniem pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy w związku z COVID-19. Ponadto wszystkie urzędy pracy przygotowywały się do obchodów (oczywiście online) Dni Otwartych Funduszy Europejskich (25–27 września).

pobierz artykuł

Keywords: nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. Zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 r., Małopolska Labor Market Award 2021, Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021, the employment mood of employers in the voivodeship Zachodniopomorskie in the fourth quarter of 2020