Rynek Pracy

Rules for publishing articles in the “Polish Journal of Disability and Rehabilitation” quarterly  NiR_rules_for_publishing.docx

The editorial office of the “Polish Journal of Disability and Rehabilitation” quarterly kindly informs that articles fulfilling the following criteria are allowed for publication.

Each article submitted to the editorial team should be accompanied by: 

    • a request to the editorial office, in which the author asks to print the submitted article in the “Polish Journal of Disability and Rehabilitation” quarterly (only if the article was not been ordered by the editorial office)  NiR_request.docx
    • the author's statement that he has full copyright to the work  NiR_statement.docx

Technical requirements for an article submission 

    • Articles should be saved as * .doc or * .docx. 
    • The length of the article should be about 30,000 characters. 
    • The title of the article should be provided in both English and Polish language versions. 
    • After the title the article should include the name and surname of the author/authors including their academic degrees and their place of work (affiliation).
    • After the above the author should include a summary and keywords in both English and Polish. The summary should contain the following elements: background / thesis, methods, results, conclusions.
    • All tables appearing in the text should be saved in the Word editor.
    • All graphs appearing in the text and data that were used to create them should be additionally attached as editable in the * .xls format.
    • Schemes and drawings should be made in the Word or Excel editor and should be editable so that they can be modified while editorial work is done on the text.
    • Tables, charts, diagrams, drawings should have titles and ordering numbers and a source placed under them. The editors do not accept charts, diagrams and drawings saved as an image and pasted into the text. 
    • A bibliography should be included below the text. Bibliographic footnotes in the text and the attachment bibliography should be prepared in compliance with the Harvard system (rules below)

Additional information 

    • The editorial office does not return any texts and unsolicited materials sent.
    • The publisher does not pay author’s fees.
    • The editorial office should also get information about the sources of financing of the publication, the contribution of scientific and research institutions, associations and other entities.
    • The editors reserve the right to make necessary changes and corrections resulting from editorial work. Institute of Labour and Social Studies is entitled to transfer to third parties the rights to the work with regards to the above-mentioned fields of operation without the need to pay author’s fees and without the need to inform the authors.


Rules for creating bibliographic footnotes in the Harvard system 
1. The bibliographic footnotes in the Harvard system consist of referring to a given source directly in the text of the work, without giving its full bibliographic description at the bottom of the pages. The exact and full bibliographic descriptions of the sources used are only placed in the attachment bibliography at the end of the work.

2. The bibliographic footnotes in the Harvard system are placed directly after the quotation or in another place requiring sources in the form of a short bibliographic information - in parentheses: author's surname, possibly: co-authors, editor or first words of the source title (in the case of collective works without a given editor), year of publishing and possibly page number or page numbers (depending on the context), which the author of the work cites.

Examples:
Niepodważalną rolę w tym procesie odgrywa też globalizacja i rosnące możliwości eksportu wytwarzanych usług (Rubalcaba 2007, s. 71).
Stąd nasz udział w ekspansji nowoczesnych przemysłów, dokonującej się w ciągu ostatnich 20–30 lat w świecie, był niedostateczny (Karpiński i in. 2015; Skórska 2015, s. 54–60). 
W tej branży zatrudnionych będzie już 22 000 osób (ABSL 2016).
Polska ze wskaźnikiem 6,4% należy w tym rankingu do trzech krajów o najniższych dysproporcjach (Tackling The Gender pay Gap… 2014, s. 12–13)
Według Słownika ekonomii PWN (Black 2008, s. 32) biznes jest terminem zbiorczym, określającym wszystkie formy działalności gospodarczej (produkcyjnej, usługowej, handlowej) i ukierunkowanej na osiągnięcie zysku.

3. The bibliographical data of several publications discussed at the same time should be separated by semicolons.

Example:
Znaczenie zagadnienia wynika z utrzymywania się dużych niedopasowań strukturalnych na polskim rynku pracy w aspekcie zawodowym i kwalifikacyjnym, nawet w warunkach wysokiej koniunktury (Kryńska 2004, s. 102–110; Kabaj 2012, s. 114–115; NBP 2015; Juchnowicz 2014, s. 12).

4. The way of giving bibliographic data in the footnote depends on the context: if from the sentence or paragraph after which the footnote should be placed, it is clear which work is referred to (the author's name appears in the text), it is enough to limit the content of the reference to the year of publication and possibly the page number.

Examples:
Jak słusznie podkreśla Abramowska-Kmon (2011), skale te wydają się mieć historyczny charakter.

5. If a given publication has two authors, both names are given, combining them with the conjunction "and".

Example:
Do 2035 r. Polaków będzie o 28% mniej niż w 2010 r. (Liwiński and Sztanderska 2010).

6. The same should be done in the case of three authors, with the conjunction "and" put before the last surname.

Example:
Innowacje wcale nie muszą być kopiowane i wchłaniane (Lachowski, Szambelańczyk and Woźniak 2009, s. 67–71).

7. If there are more than three authors, only the first one with the addition of the abbreviation “et al." is given.

Example:
Jednocześnie podkreślano, że wnioski uzyskane na podstawie tych modeli powinny mieć przełożenie na decyzje na poziomie mikroekonomicznym (Fujita et al. 1999).

8. If several documents used in the work have authors with the same surname and the same year of publication, they are distinguished by the first letters of the authors' names.
Example:
(Nowak A. 2003; Nowak W. 2003)

9. If we refer to several publications of one author, published in the same year, after the year of publication one should add (without spaces) further lowercase letters, eg 1991a, 1991b; then these are repeated in the attachment bibliography placed after the main text.

10. If we make a direct quote from someone else's work, it should be clearly marked using the quotation marks; in this case, please also indicate the page number from which the quoted text comes.

Example:
Nawet bardzo impulsywni kupujący nie kupują „na każde zawołanie swoich impulsów” (Rook i Fisher 1995, p. 306).

11. If we refer to studies, reports, statistical data prepared by organizations, institutions, etc., which have no authors (or editors), the names of these organizations are given instead of the author.

Examples:
Według prognozy GUS (2014) wielkość populacji w wieku produkcyjnym zwiększy się w 2050 r. 
Jednocześnie w tym samym czasie średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 3907,85 zł (GUS, Bank Danych Lokalnych).

12. In the provision on legal acts, only the full name of the document with the ellipsis is provided.

Examples:
(Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji…) – Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania problemowe, Dz.U. nr 64, poz. 565.
(Rozporządzenie MSWiA z 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania…) – Rozporządzenie MSWiA z 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych, Dz.U. nr 227, poz. 1664.

Note: dictionary, material and information footnotes should be placed at the bottom of the page.

General principles of the attachment bibliography in the Harvard system

1. The bibliography should be included at the end of the article. The first element of a single bibliographic description should be the name and initial of the name of the author (or editor), immediately after it the year of publication and then further elements of the description should be provided.

Example
Kwiatkowski, E., 1982, Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa.
Kryńska, E., red., 2004, Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, Wyd. IPiSS, Warszawa.
Peneder, M., Kaniovski, S., Dachs, B., 2001, What Follows Tertiarisation? Structural Change and the Role of Knowledge-based Services, WIFO Working Papers, no. 146.

2. If we refer to several works by the same author published in the same year, after the date of publication, a lowercase letter "a", "b", "c", "d", etc. is added (no spaces)
Example:
Dobrzyńska, T., 1991, …
Dobrzyńska, T., 1996a, …
Dobrzyńska, T., 1996b, …
Dobrzyńska, T., 2003, …

3. In the case of repetition of the year of publication, titles of individual publications are ranked alphabetically.
Example:
Dobrzyńska, T., 1996a, Granice…
Dobrzyńska, T., 1996b, Wskaźniki…

4. In the case of a chapter from a collective work, information about the whole is preceded by the word “in” with a colon.
Example:
Skórska, A., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu i usług high-tech w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, in: Zioło, Z., Rachwał, T. (red.), Przemiany struktur przemysłu i usług w układach regionalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 29 (2). 

5. In the descriptions of publications published abroad, there is a spelling of abbreviations such as editor, edition, number, volume, etc. in the language of the text.

6. In the description of electronic documents, the date of access and the Internet address should be provided
Example:
Filipiak, A., 2015, Ogromna różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn w Polsce, http://wyborcza.pl/1,155287,19376680,ogromna-roznica-miedzy-zarobkami-kobiet-i-mezczyzn-w-polsce.html (access: 3.03.2017).

7. If the document is available permanently no date has to be provided.
8. Bibliographic descriptions of legal acts.
Examples:
Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania problemowe, Dz.U. nr 64, poz. 565.
Rozporządzenie MSWiA z 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych, Dz.U. nr 227, poz. 1664.