Rynek Pracy
MOTTO
„Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.” Thomas Alva Edison

 

Drodzy Czytelnicy,
„Rynek Pracy” to pismo z długą tradycją – niektórzy z Państwa zapewne pamiętają jego poprzednie wcielenie wydawane przez Krajowy Urząd Pracy, a później ministerstwa zajmujące się zagadnieniami pracy i polityki społecznej. Niezależnie od ewolucji, jaką przechodziło, „Rynek Pracy” zawsze był publikacją, w której prezentowano wyniki dociekań teoretycznych, badań empirycznych i doświadczeń praktycznych. Na łamach pisma toczyła się także dyskusja i spory na tematy związane z pracą i problemami społecznymi. Do tej dobrej tradycji chcemy nawiązać też teraz.
Rynek pracy i jego funkcjonowanie zmienia się dynamicznie. Jak w soczewce skupiają się w nim najważniejsze zmiany zachodzące tak w gospodarce, jak i w życiu społecznym. Na przykład postępuje zjawisko odchodzenia od względnie stałych relacji między pracodawcą i pracownikiem, wymuszone elastycznością, adaptacyjnością czy  konkurencyjnością. Postęp techniczny i technologiczny, zwłaszcza tzw. cyfryzacja procesów produkcji i dystrybucji, wywołuje zmiany na popytowej stronie rynku pracy. Pojawiają się nowe branże i zawody wymagające od pracowników uzupełniania wiedzy lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Z kolei zmiany demograficzne, prowadzą do zmniejszania i starzenia się zasobów pracy, a także pogorszenia wskaźników obciążenia demograficznego, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla finansów publicznych i prywatnych. Do tego dochodzą ruchy wędrówkowe ludności przemieszczającej się ze względów politycznych czy ekonomicznych. Warto się nad tymi (i wieloma innymi) zagadnieniami pochylić, rozpoznać je, a może i wyprzedzić.
Te i wiele innych procesów zachodzących na współczesnym rynku pracy skłoniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do podjęcia decyzji o reaktywacji czasopisma „Rynek Pracy”.
Ukazujące się w cyklu kwartalnym pismo adresowane jest do pracowników publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, rządowej i samorządowej administracji publicznej, partnerów społecznych, a także badaczy zajmujących się zagadnieniami pracy. Mamy nadzieję, że spełni oczekiwania wszystkich, którym zależy na kompetentnej, popartej naukowymi dowodami wiedzy na temat świata pracy. Za pomocą rzetelnych analiz i opracowań naukowych pragniemy bowiem walczyć z funkcjonującymi od lat w przestrzeni publicznej mitami i wyjaśniać zmiany, które zachodzą nie tylko na polskim, ale także na międzynarodowym rynku pracy. Nieskromnie zakładamy, że artykuły zamieszczone w piśmie będą pomocne do podejmowania przez polityków i urzędników mądrych decyzji, a dla badaczy staną się inspiracją w dalszej pracy naukowej.
Żywimy nadzieję, iż spełni ono oczekiwania Czytelników, których jednocześnie zapraszamy do współpracy poprzez sugerowanie aktualnych i ważnych tematów, a także przesyłania własnych tekstów.

Łukasz Arendt
redaktor naczelny „Rynku Pracy”

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), w latach 2016–2019 dyrektor IPiSS w Warszawie, adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego.

Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych, realizowanych w ramach programu PROGRESS, na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, m.in. ,,Addressing Labour Shortages in Eastern and South-Eastern Europe”, ,,Digital Agenda and Cohesion Policy”, ,,Financing adult learning in the EU Member states”, ,,Transferable skills across economic sectors – Role and importance for employment at European level”.

Uczestnik krajowych projektów badawczych (m.in. „Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej”, „Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku Polski”, „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro- i mikroekonomiczna”; „Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy oraz ich wpływ na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+”, „Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu”, „Ocena wdrożenia modelu flexicurity w polskiej polityce rynku pracy oraz rekomendacje dalszych działań”) i wdrożeniowych (m.in. „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”, „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia”, „Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy”).

Zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę rynku pracy oraz wpływu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę, w szczególności: zmiany technologiczne na rynku pracy i procesy polaryzacji, prognozowanie zatrudnienia, rozwój społeczeństwa informacyjnego,  wykluczenie cyfrowe, zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy.

Aktualne publikacje:

  • Arendt, Ł., Grabowski, W., Kukulak-Dolata, I., 2020, County-Level Patterns of Undeclared Work: An Empirical Analysis of a Highly Diversified Region in the European Union, Social Indicators Research, https://doi.org/10.1007/s11205-019-02243-4.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., 2019, Technical Change and Wage Premium Shifts among Task-content Groups in Poland, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 32 (1), p. 3392–3410.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., 2019, The Role of Firm-level factors and Regional Innovation Capabilities for Polish SMEs, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Vol. 15 (3), p. 11–44.
  • Arendt, Ł., 2018, Is Polish Labour Market Heading Towards Polarisation, Olsztyn Economic Journal, Vol. 13 (3), p. 309–322.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., 2018, Impact of ICT Utilization on Innovations and on Labor Productivity: Micro-level Analysis for Poland, w: Dias, A., Salmelin, B., Pereira, D., Sales Dias, M. (eds.), Modeling Innovation Sustainability and Technologies. Economic and Policy Perspectives, Springer, p. 225–247.
  • Arendt, Ł., Grabowski, W., 2017, Innovations, ICT, and ICT-driven Labor Productivity in Poland – a firm level approach, Economics of Transition, Vol. 25 (4), p. 723–758.
  • Arendt, Ł., Skorupinska, A., 2016, Labour Productivity, ICT and Complementary Factors in the CEE Region, Olsztyn Economic Journal, Vol. 11 (4), p. 385–397.

Pismo rozpowszechniane jest bezpłatnie.